Bibliometriska analyser

Senast ändrad: 18 januari 2024
Olikfärgade punkter som representerar SLU:s forskningsområden sammanbundna med streck och i kluster, illustration.

Bibliometri är en samling metoder för kvantitativ analys av vetenskapliga publikationer.

Bibliometriska analyser

Bibliometri används till exempel vid utvärdering, uppföljning och medelsfördelning såväl nationellt, internationellt som inom enskilda lärosäten.

Stora forskningsfinansiärer använder bibliometriska analyser för uppföljning av beviljade bidrag och ibland även vid beredning av projektansökningar (exempelvis Riktlinjer för användning av bibliometri vid Vetenskapsrådet ). En del av de rankningslistor över universitet som finns, använder bibliometrisk data. Kontakta oss för att diskutera bibliometriska analyser och vad vi kan bidra med!

Inom SLU används bibliometri  bland annat för uppföljning, medelstilldelning och samarbetsanalyser. Som underlag används främst data från SLU: s publikationsdatabas (SLUpub) och InCites (Clarivate Analytics).

InCites är ett analysverktyg med så kallade avancerade indikatorer (normaliserade värden). I SLU:s årsredovisning återfinns exempel på analyser och i SLU:s verksamhetsplan och anslagsfördelning en beskrivning av universitetets nuvarande publikationsbaserade prestationsdel i medelstilldelningen till institutioner.

Universitetets namn

När underlag till bibliometriska analyser tas fram baseras dessa i många fall på att identifiera ett universitets publicering genom att söka fram denna utifrån författarnas i adressen angivna hemvist. Det är därför mycket viktigt att universitetets namn anges på ett konsekvent sätt.

Enligt rektorsbeslut ska universitetets namn vid publicering vara Swedish University of Agricultural Sciences (Sveriges lantbruksuniversitet för publikationer på svenska). Förutom namnet på universitetet är det viktigt hur hela adressen skrivs och vad den innehåller.