Citeringsdatabaser och verktyg för analys

Senast ändrad: 02 november 2022
olikfärgade etiketter med namn på är i en solfjädersform länkade till samma etikett med ett namn på, illustration.

SLU-biblioteket ger tillgång till citeringsdatabaser och tillhörande verktyg för olika typer av analyser.

En citeringsdatabas är en bibliografisk databas som tillsammans med övrig bibliografisk information för varje ingående publikation listar alla dess referenser på ett strukturerat och sökbart sätt. Detta gör det möjligt att söka upp hur ofta en artikel eller författare citerats, och är grunden för bibliometrisk analys.

Web of Science

Web of Science  är en plattform för flera databaser varav en del är citeringsdatabaser, till exempel; Web of Science Core Collection, Biosis Citation Index, Data Citation Index och SciELO Citation Index.

Antal  citeringar visas i högermarginalen för varje dokument i träfflistan, oavsett vilken databas man sökt i. För att få reproducerbara resultat är det viktigt att veta vilka databaser som ingår i analysen.

För bibliometrisk analys används för det mesta endast Science Citation Index Expanded, Social Sciences Citation Index och Arts & Humanities Citation Index, vilka alla återfinns i Web of Science Core Collection. Man kan begränsa sin sökning till dessa databaser under 'More settings' på Web of Science söksida.

Journal Citation Reports innehåller bl a information om Impact Factor för mer än 11000 tidskrifter och ligger som en egen databas på plattformen Web of Science.

Scopus

Scopus är en mycket stor databas med täckning inom naturvetenskap, medicin, teknologi, samhällsvetenskap och humaniora. På samma sätt som i citeringsdatabaserna i Web of Science anges antal citeringar i högermarginalen för varje hittat dokument. Innehållet i Scopus och Web of Science överlappar till stor del men inte helt. En bibliometrisk analys kommer inte att ge exakt samma resultat i båda databaserna.

Verktyg för citeringsanalyser i Scopus innefattar: 

Google Scholar

Google Scholar  innehåller också information om referenser och citeringar. Google Scholar är en sökmotor, dvs inte en strukturerad referensdatabas som Clarivate Analytics citeringsdatabaser. Den indexerar vetenskaplig information från ett stort antal källor. Förutom vetenskapligt granskade artiklar finner den också böcker, rapporter, avhandlingar, konferensmaterial och annat. Man får en bred sökning, ordnad i relevansordning enligt Google Scholars kriterier. Sökresultatet bör alltid granskas innan man gör en citeringsanalys, ännu mer så i Google Scholar än i de tidigare beskrivna datakällorna!

Man kan skapa en profil i Google Scholar Citations där man kan samla in sin egen publicering. I Google Scholar Profile beräknas också ett antal indikatorer, på grundval av den publikationslista man markerat.

Verktyg för visualisering

För att analysera och visualisera nätverk och samarbeten mellan enskilda forskare, institutioner och länder finns fria programvaror.

SCImago Journal & Country Rank är en portal med indikatorer för tidskrifter, länder och ämnesområden, beräknade på data från Scopus. Här finns det möjlighet att visualisera nätverk över samcitering.