Riktlinjer för publicering vid LTV-fakulteten

Senast ändrad: 07 juli 2021
Människor samtalar vid arbetsbord i undervisningssal i Alnarp, foto.

Här hittar du anvisningar och instruktioner för publicering inom fakulteten för landskapsarkitektur, trädgårds- och växtproduktionsvetenskap (LTV), där deras riktlinjer skiljer sig från SLU:s. För avhandlingar och självständiga arbeten gäller de generella riktlinjerna vid SLU.

Rapporter

 • Rapporter inom LTV-fakulteten publiceras i serien Landskap, trädgård och växtproduktionsvetenskap – rapportserie (Reports from Landscape Architecture, Horticulture and Crop Production Science). 
 • Detta är en samlad serie för hela LTV-fakulteten för material som ska vara externt tillgängligt. 
 • För kvaliteten på innehållet ansvarar författaren. Enhets-/områdeschef ger klartecken före publicering.
 • Serien numreras årsvis (dvs börjar från nr 1 varje nytt kalenderår) och varje rapport ska ha ett unikt ISBN-nummer. Kontakta SLU-biblioteket för serienummer och ISBN.
 • Serien har från 2014-01-01 inget ISSN.
 • Fakulteten har arkiveringsskyldighet för allt material. Vid tryckningen levererar Reproenheten ett exemplar till SLUs arkiv.
 • Biblioteket införlivar den elektroniska rapporten i sina samlingar. Tryckt exemplar sparas enbart om elektronisk version saknas.
 • Engelsk sammanfattning och titel ska finnas.
 • Manus levereras till Reproenheten som anvarar för omslag och titelsida.
 • För utformning av inlagan (innehållsdelen) kan SLU-bibliotekets rapportmall användas. 
 • Rapporter ska tillgängliggöras i fulltext. Det görs vid registreringen i SLU:s publikationsdatabas (SLUpub).

Faktablad

 • Faktablad inom LTV-fakulteten publiceras i en gemensam serie som heter LTV-fakultetens faktablad.
 • Serien numreras årsvis (dvs börjar från nr 1 varje nytt kalenderår). Manus levereras till Reproenheten som ansvarar för layout och numrering efter kontakt med biblioteket.
 • Här finns mer detaljerade instruktioner och mall för ärendegång för LTV-fakultetens faktaserie.
 • Faktablad ska tillgängliggöras i fulltext. Det görs vid registreringen i SLU:s publikationsdatabas (SLUpub).

Introduktionsuppsatser

 • LTV-fakultetens introduktionsuppsatser publiceras i en fakultetsgemensam serie, "Introductory paper at the Faculty of Landscape Architecture, Horticulture and Crop Production Science".
 • Serien har inget ISSN. Varje del ska ha ett unikt löpnummer. Kontakta SLU-biblioteket för att få löpnummer till din uppsats.
 • Uppsatsen ska skrivas i SLU-bibliotekets dokumentmall för rapporter och framsidan göras med dokumentmallen för rapportframsida. Hämta dokumentmallarna här.
 • Introduktionsuppsatser ska tillgängliggöras i fulltext. Det görs vid registreringen i SLU:s publikationsdatabas (SLUpub).
 • Kontakta Helene Larsson Jönsson, Biosystem och teknologi, för mer information.

Monografier

Internt material

 • För arbetsmaterial och intern dokumentation som ej ska spridas externt skapar varje institution/enhet en egen serie med institutionens/enhetens namn och undertiteln Kompendieserie.
 • Detta material lånas inte ut och finns inte heller tillgängligt inom SLU-biblioteken.
Sidansvarig: bib-webbredaktionen@slu.se