Publicera avhandling

Senast ändrad: 03 september 2021

Avhandlingar registreras och laddas upp i SLUpub för öppet tillgängliggörande. På den här sidan hittar du ytterligare information om publiceringsprocessen.

Publicera doktorsavhandling/licentiatavhandling vid SLU

 • Du som är författare har ansvar för att formatera din avhandling, ordna med tryckning samt att senast tre veckor före disputation (på spikdagen) registrera avhandlingen i SLUpub, med den pdf du får från tryckeriet som inkluderar fram- och baksida, för öppet tillgängliggörande i fulltext.
 • Det är obligatoriskt att använda SLU-bibliotekets dokumentmall för doktorsavhandling och frivilligt för licentiatavhandling.
 • Alla doktorsavhandlingar, inklusive gemensamma och dubbla, ska ingå i serien Acta Universitatis Agriculturae Sueciae. Seriens ISSN är 1652-6880. Licentiatavhandlingarna publiceras inte i Acta-serien. Det finns heller inte någon SLU-gemensam serie för licentiatavhandlingar även om vissa institutioner har inrättat sådana eller publicerar dem i sin rapportserie. Kontrollera med din institution vad som gäller.
 • Alla doktors- och licentiatavhandlingar ska ha två unika ISBN-nummer (beställ här): ett till den tryckta versionen och ett till den elektroniska versionen, samt ett delnummer i Acta-serien för doktorsavhandlingar som skickas tillsammans med ISBN-numret.
 • Din doktorsavhandling ska vara färdigtryckt senast tre veckor innan disputationen (på spikdagen). Du ansvarar för att rätt antal tryckta exemplar av din avhandling skickas till SLU-biblioteket och registrator. Antalet varierar beroende på fakultet, se nedan.

Utforma din avhandling

Utformning av doktorsavhandling

Doktorsavhandlingar ska ingå i serien Acta Universitatis Agriculturae Sueciae och utformningen av din doktorsavhandling ska följa SLU:s dokumentmall

Omslag till avhandlingar produceras av Grafisk service. Din uppgift, när det gäller omslaget, är att förse tryckeriet med material till baksidestexten samt i förekommande fall en illustration till framsidan.

Baksidestexten

På omslagets baksida ska det finnas ett kort abstract och en kort beskrivning av författaren. Använd dokumentmallen SLU_Acta_Backcover_vX för att skriva din text, i den finns information om hur det ska vara. Spara filen i Word-format och sänd den till tryckeriet.

Illustration på framsidan

Omslagets framsida kan utformas antingen så att det saknar illustration eller så att det förses med en liten illustration. Rådgör med tryckeriet om hur stor illustrationen ska vara.

Om du väljer en bild, som det finns upphovsrättsliga restriktioner för, måste du få tillstånd att använda bilden innan avhandlingen kan tryckas. Vi rekommenderar ett skriftligt tillstånd. Tänk på att det kan ta tid att få ett sådant.

Om du väljer att ha en illustration, måste du skicka en fil med bilden till tryckeriet. Det finns några saker att tänka på beträffande bildens kvalitet.

 • Om illustrationen är en färg- eller gråskalebild, skicka originalbilden om den inte behöver justeras.
 • Om du behöver bearbeta bilden, börja med att spara den i tiff-format (.tif) och skicka den som tiff efter bearbetningen.
 • Om du använder svartvit digital grafik eller skannad text, väj upplösningen 600 dpi. Se till att illustrationen sparas i bitmapläge, inte i gråskaleläge. 
 • Om illustrationen skapades som eps-fil, leverera den som en sådan.

Artiklar i sammanläggningsavhandling

 • De publicerade artiklarna skickas som förlagens pdf-filer.
 • Läs i förlagens kontrakt om du har tillstånd att trycka publicerade artiklar i din avhandling. Kontakta biblioteket om du är osäker.
 • Manus kan snyggas till med hjälp av mallen SLU_Article, som finns i paketet med avhandlingsmallen.

Utformning av gemensam avhandling

 • Gemensamma och dubbla avhandlingar ska publiceras i SLU:s avhandlingsserie Acta Universitatis Agriculturae Sueciae.
 • Omslaget kan vid behov anpassas till partneruniversitetets mall men följande uppgifter måste finnas:
  • SLU:s logga och Acta-seriens namn på omslaget.
  • Löpnumret och Acta-seriens ISSN på omslaget.
  • Det ska tydligt anges på omslaget eller på någon av inledningssidorna att avhandlingen är ett resultat av en gemensam examen, samt vilka universitet som är involverade. Om avhandlingen publiceras utanför SLU ska publiceringsort tydligt anges.

Utformning av licentiatavhandling

Du kan använda SLU:s dokumentmall för avhandlingar för utformning men det är inte obligatoriskt eftersom din institution eller fakultet kan ha andra riktlinjer. För utformning av titelsida och omslag följer du de riktlinjer som gäller om din licentiatavhandling ingår i en särskild serie. I annat fall kan du använda dokumentmallens titelsida som grundmall.

Tryck din avhandling

Du skickar delarna i din avhandling i separata filer till Grafisk service:

 • Kappan i pdf
 • Papers/artiklar i pdf
 • Spikbladet i pdf
 • Baksidestext för omslaget i .doc (word)
 • Eventuell framsidesbild i .tif eller .jpg
 • Eventuell errata i pdf

Din doktorsavhandling ska vara färdigtryckt senast tre veckor innan disputationen (på spikdagen). Kontakta grafisk service i god tid innan dess:

Tryckta exemplar som ska skickas till biblioteket och registrator

Senast på spikdagen ska rätt antal tryckta exemplar av din avhandling (inklusive spikblad) finnas hos biblioteket och registrator. Antalet varierar beroende på fakultet:

 • För dig vid NJ-fakulteten: 3 exemplar av din avhandling på SLU-biblioteket i Uppsala och 1 exemplar hos Registrator, Box 7070, 750 07 Uppsala.
 • För dig vid VH-fakulteten: 4 exemplar av din avhandling på SLU-biblioteket i Uppsala och 1 exemplar hos Registrator, Box 7070, 750 07 Uppsala.
 • För dig vid S-fakulteten: 4 exemplar av din avhandling på SLU-biblioteket vid den ort där disputationen sker och 1 exemplar hos Registrator, SLU, 901 83 Umeå.
 • För dig vid LTV-fakulteten:

Registrera din avhandling i SLU:s publikationsdatabas

När avhandlingen är godkänd och tryckt får du en komplett pdf av tryckeriet som inkluderar fram- och baksida och alla ingående artiklar. Det är denna fil du laddar upp när du registrerar avhandlingen i SLU:s publikationsdatabas.

Biblioteket kommer sedan att kontrollera vilka artiklar som får tillgängliggöras utifrån upphovsrätten och klippa bort de artiklar som inte kan publiceras enligt nedan:

 • Sammanfattningen (kappan) publiceras alltid, eftersom du som författare har fullständig upphovsrätt
 • Artiklar publicerade open access med licens enligt Creative Commons (CC) publiceras alltid.
 • Artiklar som inte är publicerade open access med licens kommer att kontrolleras av biblioteket och tillgängliggörs när det är möjligt.
 • Artiklar med status submitted eller unpublished klipps bort och publiceras inte elektroniskt för att inte försvåra framtida publicering i tidskrift. Vill du som författare publicera dessa ändå kan du kontakta biblioteket.
 • Monografiavhandlingar publiceras i sin helhet. Om du också publicerar avhandlingen hos ett kommersiellt förlag måste du som författare se till att förlaget medger elektronisk publicering. 

Tryckta exemplar som ska skickas till biblioteket och registrator

 • För dig vid NJ-fakulteten: du ansvarar för att det senast på spikdagen finns 3 exemplar av din avhandling (inklusive spikblad) på SLU-biblioteket i Uppsala och 1 exemplar hos Registrator, Box 7070, 750 07 Uppsala.
 • För dig vid VH-fakulteten: du ansvarar för att det senast på spikdagen finns 4 exemplar av din avhandling (inklusive spikblad) på SLU-biblioteket i Uppsala och 1 exemplar hos Registrator, Box 7070, 750 07 Uppsala.
 • För dig vid S-fakulteten: du ansvarar för att det senast på spikdagen finns 4 exemplar av din avhandling (inklusive spikblad) på SLU-biblioteket vid den ort där disputationen sker och 1 exemplar hos Registrator, SLU, 901 83 Umeå.
 • För dig vid LTV-fakulteten: Repro Alnarp sköter detta och skickar tryckta exemplar till biblioteket och registrator.