Riktlinjer för publikationer utgivna av SLU

Senast ändrad: 20 december 2022

SLU har riktlinjer för publikationer utgivna av universitetet. Riktlinjerna innehåller följande delar: öppen tillgång, upphovsrättslicenser, ansvarsförhållanden samt grafisk profil och bibliografiska uppgifter.

Riktlinjerna ska verka kvalitetssäkrande och skapa förutsättningar för ökad tillgänglighet, synlighet och användande av universitetets publikationer. Riktlinjerna omfattar publikationer utgivna av fakulteter, institutioner eller annan organisatorisk enhet inom SLU. De omfattar även de fall då SLU är utgivare. De gäller för alla typer av publikationer, inklusive de serier som ges ut inom SLU. Vanligen handlar det om till exempel doktors- och licentiatavhandlingar, rapporter och faktablad.

Riktlinjerna i korthet

Öppen tillgång till publikationer utgivna av SLU

Alla publikationer utgivna av SLU ska göras öppet tillgängliga i fulltext via SLU:s publikationsdatabas, SLUpub. För sammanläggningsavhandlingar gäller att åtminstone avhandlingsdelen, även kallad kappan eller sammanfattningen, publiceras i SLUpub. Ingående artiklar publicerade i tidskrifter ska göras tillgängliga tillsammans med kappan i SLUpub när upphovsrätten tillåter.

Upphovsrättslicenser

SLU rekommenderar att publikationer ska licensieras med valfri licens enligt Creative Commons (CC). Det är möjligt att göra avsteg när det är motiverat.

Ansvar för utgivningen

Utgivande enheter inom SLU ska ha en utsedd ansvarig, både för sina serier och för de publikationer som ges ut utanför serier. Du som är ansvarig har det övergripande ansvaret för att publikationerna följer riktlinjerna och fungerar som kontaktperson vid frågor men är inte innehållsligt ansvarig för varje enskild publikation. Att vara ansvarig ska inte förstås som det juridiska begreppet ”ansvarig utgivare”.

 • Utgivande enhets chef/verksamhetsansvarig är ansvarig för de serier där ingen utsedd ansvarig finns, samt för publikationer som ges ut utanför en serie.
 • Ansvar för serien Acta Universitatis Agriculturae Sueciae, där SLU:s doktorsavhandlingar publiceras, ligger hos rektor. Hanteringen av serien delegeras i rektors delegationsordning till ordförande i rådet för utbildning på forskarnivå (Fur).

Grafisk profil och bibliografiska uppgifter

Publikationer ska följa SLU:s grafiska profil. Huvudregeln är att publikationer ska ha en framsida, en titelsida och en sammanfattning. Undantag för framsida och titelsida görs för publikationer där detta inte är lämpligt, till exempel faktablad eller Policy briefs. Dessa typer av publikationer ska dock innehålla obligatoriska bibliografiska uppgifter enligt nedan.

Framsidan måste innehålla:

 • SLU:s logotyp
 • Publikationens titel

I övrigt ska publikationen (på framsida eller titelsida) innehålla följande uppgifter:

 • Författare/upphov, inklusive affiliering.
 • ORCID i de fall författare har ett ORCID
 • Utgivare (endast en organisation/enhet bör vara utgivare)
 • Utgivningsår
 • Utgivningsort
 • Uppgift om upphovsrätt (enligt format ”© Författarna”) samt eventuell CC-licens för publikationen
 • ISBN (för doktors- och licentiatavhandling, bok, rapport) 
 • DOI (Digital Object Identifier) i de fall publikationen har DOI

Om publikationen ingår i en serie ska även följande uppgifter finnas:

 • Seriens titel
 • Delnummer i serien. Delnumret får du av utgivande institution, med undantag för i Alnarp där du eller repro beställer det av biblioteket@slu.se
 • ISSN i de fall serien har ett ISSN

Kontakta gärna SLU-biblioteket om du ska skapa en ny serie, vi kan hjälpa till under processen.