Forskning och nytänkande om de livsmedelsproducerande djurens framtida roll

Senast ändrad: 23 januari 2023

Världen delar gemensamma utmaningar omkring klimat, biologisk mångfald, omställning till cirkulära system och hållbar tillväxt. Dagens livsmedelssystem beräknas stå för 20–30 procent av de globala växthusgasutsläppen. Flera av hållbarhetsmålen i Agenda 2030 handlar om livsmedel. Produktion och konsumtion av mat behöver förändras i grunden. Också i Sverige.

SustAinimal är en centrumbildning mellan universitet, institut, näringsliv, myndigheter och intressenter från hela livsmedelssystemet som nu startar upp sitt samarbete för att tillsammans öka kunskapen om vilken roll de livsmedelsproducerande djuren kan ha för ett framtida resilient och hållbart livsmedelsystem, och ett konkurrenskraftigt lantbruk i Sverige.

SustAinimal ska arbeta tvärvetenskapligt och aktörsöverskridande, för att tänka nytt, identifiera behov, vara innovativa och se lösningar. Forskningen väger in miljö, sociala och ekonomiska aspekter, grundas i nationella förutsättningar för livsmedelsproduktion som mark, vatten och växtnäringsämnen, och i internationella förutsättningar som handel med insatsvaror, och livsmedelsproduktionens utveckling i andra länder.

SustAinimal har målsättningen att bli ett ledande kunskapscentrum för beslutsfattare i hela livsmedelssystemet, för samhällsaktörer och människor att vända sig till för att fatta informerade, medvetna och självständiga beslut, för att producera och konsumera ansvarsfullt – för kommande generationer och en levande planet.

Programmets strategier

  • Vi går dit forskningen tar oss
  • Vi utformar framtidens svenska livsmedelssystem
  • Vi är en mötesplats för viktiga samtal om framtidens svenska livsmedelssystem
  • Vi studerar både nyttan och utmaningarna med djur i livsmedelssystemet
  • Vi samlar många vetenskaper, kompetenser och branschaktörer, tillsammans kan vi utforma de bästa svenska livsmedelssystemen
  • Vi tittar på djurens roll för livsmedelssystemet som helhet
  • Vi fokuserar på mångfalheten inom Sverige och de förutsättningar för livsmedelsproduktion som olika regioner kan erbjuda

Fakta:

Snabba fakta

Centrumtid: 2020- 2024, med möjlighet till förlängning med ytterligare 4 år

Finansiering: Formas investerar 48 MSEK. Övriga finansiärer/projektparter bidrar med minst 8 MSEK

Centrumvärd: Sveriges lantbruksuniversitet, SLU

Centrumchef: Sigrid Agenäs, SLU

Biträdande centrumchef: Per Peetz Nielsen, RISE

Koordinator: Malin Alm, Vreta Kluster

Ingående partners: SLU, RISE, Statens Veterinärmedicinska Anstalt SVA, Uppsala universitet, Linköpings universitet, Högskolan Dalarna, Lantmännen, Lantbrukarnas Riksförbund, Hushållningssällskapet, Norrmejerier, KLS Ugglarps, Agroväst, Vreta Kluster, Växa Sverige, Gård & Djurhälsan, Naturbeteskött i Sverige Ideell förening och Svenska Vallföreningen.


Kontaktinformation