SLU-nyhet

EU-kommissionen ger klartecken för LifeWatch ERIC

Publicerad: 21 mars 2017
LW Europe new logo.jpg

EU-kommissionen har godkänt en ansökan från åtta olika länder att bilda ett LifeWatch European Research Infrastructure Consortium (ERIC). LifeWatch ERIC får därigenom legal status som ett konsortium för att utveckla en gemensam europeiskt forskningsinfrastruktur.

- Det här är ett stort steg framåt för det europeiska LifeWatch-projektet, säger Ulf Gärdenfors vid ArtDatabanken, som är föreståndare för Svenska LifeWatch.

LifeWatch är en stor europeisk infrastruktursatsning som syftar till att tillgängliggöra data och tillhandahålla virtuella laboratorier för forskning kring biologisk mångfald och ekosystem. Visionen började ta form 2007 då det europeiska LifeWatch-projektet inledde en planerings- och förberedelsefas med stöd av EU:s sjunde ramprogram. Ett tjugotal länder, bland annat Sverige, deltog i förberedelsefasen för europeiska LifeWatch 2007-2013. LifeWatch finns också med på ESFRI:s (the European Strategy Forum on Research Infrastructures) s.k. roadmap över viktig infrastruktur.

Nästa steg har varit att inrätta ett konsortium där de deltagande länderna bidrar med både medlemsavgifter och in kind-bidrag. Åtta länder (Nederländerna, Spanien, Italien, Belgien, Grekland, Portugal, Rumänien och Slovenien) lämnade in en ansökan till EU-kommissionen för att bilda ett forskningsinfrastrukturkonsortium (ERIC). Ansökan har nu godkänts av EU-kommissionen.

Sverige har legat steget före och Vetenskapsrådet var 2010 först i Europa med att bevilja medel för ett nationellt LifeWatch-projekt. Svenska LifeWatch har sedan starten 2011 framgångsrikt byggt upp en svensk e-infrastruktur för forskning kring biologisk mångfald och ekosystemtjänster och erbjuder idag fri tillgång till närmare 70 miljoner artobservationer från femton olika databaser, samt en mängd tjänster och verktyg för analys och visualisering av data, bland annat via Analysportalen för biodiversitetsdata.

Sverige har valt att avvakta ett medlemskap i det formella europeiska samarbetet, men samarbetar med flera europeiska länder inom olika LifeWatch-relaterade projekt. För Sveriges del är det Vetenskapsrådet som avgör om Sverige ska delta i det europeiska forskningskonsortiet och som i så fall ansvarar för förhandlingarna med LifeWatch ERIC.

Uppbyggnaden av Svenska LifeWatch har finansierats av Vetenskapsrådet. I det svenska konsortiet ingår SLU, SMHI, Göteborgs universitet, Naturhistoriska riksmuseet, Lunds universitet och Umeå universitet. Arbetet leds och samordnas av ArtDatabanken vid SLU.

Fakta:

Svenska LifeWatch är en nationell forskningsinfrastruktur för biologisk mångfald, som tillgängliggör data och tillhandahåller verktyg för analys och modellering. Det svenska samarbetet leds och samordnas av ArtDatabanken vid SLU.

Sidansvarig: anna-maria.wremp@slu.se