SLU-nyhet

Data från Träd- och musselportalen

Publicerad: 27 februari 2018

Nu finns data från Träd- och Musselportalen tillgängligt i Svenska LifeWatch och Analysportalen för biodiversitetsdata. Data från de båda portalerna skördas automatiskt varje natt.

Båda portalerna är öppna för rapportering och visning av observationer. Rapportering kräver dock registrering av konto. Merparten av data i de båda portalerna kommer från Länsstyrelser och kommuner som arbetar inom dessa verksamheter, men fynd från privatpersoner och andra organisationer förekommer också.

Trädportalen
Trädportalen är en samlingsplats för observationer av biologiskt eller kulturhistoriskt värdefulla träd. I första hand samlas information om grova träd, gamla träd och hålträd. Träden är till stor del observerade inom åtgärdsprogrammet samt miljöövervakningen av särskilt skyddsvärda träd.
Observationerna består av punktdata där ett träd är en lokal. Upprepade observationer kan göras på samma lokal för uppföljning av träden. Utöver egenskaper hos trädet kan vissa omvärldsparametrar registreras. Registreringen görs via särskilt webbgränssnitt eller import av databatcher. I vissa fall görs kvalitetsgranskning och validering av observationerna. Standard för position är WGS84, men även RT90 och SWEREF99 TM hanteras.

Musselportalen
Musselportalen är en samlingsplats för observationer för åtta arter av stormusslor som förekommer i svenska sjöar och vattendrag. Observationer kommer framför allt från miljöövervakningen av stormusslor.
Data för musslor är kopplade till en lokal, där antal levande och döda musslor kan registreras, men även storleksuppgifter för flera musslor kan anges inom lokalen. Upprepade undersökningar kan kopplas till samma lokal för uppföljning av bestånd av musslor. I Musselportalen finns även möjlighet att rapportera in miljövariabler. Registreringen görs via särskilt webbgränssnitt eller import av databatcher. I enstaka fall görs kvalitetsgranskning och validering av observationerna. Standard för position är WGS84, men även RT90 och SWEREF99 TM hanteras.

Fakta:

Svenska LifeWatch är en infrastruktur för biodiversitetsforskning som skördar, standardiserar och tillgängliggör över 70 miljoner artobservationer från 15 olika databaser. Data är fritt tillgängliga för forskare, naturvårdare och andra i form av olika webbtjänster. Analysportalen för biodiversitetsdata erbjuder en samlad ingång till alla data och verktyg för visualisering och analyser.

Svenska LifeWatch är en del av ett europeiskt initiativ och Vetenskapsrådet gav år 2010 i uppdrag till SLU att leda uppbyggnaden av en svensk forskningsinfrastruktur för biodiversitetsdata med målet att bidra till att svensk biodiversitetsforskning blir världsledande.


Kontaktinformation

Holger Dettki, föreståndare och systemansvarig Svenska LifeWatch
ArtDatabanken, SLU
holger.dettki@slu.se, tel. 073-048 7872

Sidansvarig: ulrika.sehlberg.samulessin@slu.se