Internationella perspektiv

Senast ändrad: 05 februari 2018

Begreppet LifeWatch föddes som ett initiativ till en stor europeisk infrastruktursatsning. Infrastrukturen ska tillgängliggöra data och tillhandahålla virtuella laboratorier för forskning kring biologisk mångfald och ekosystemtjänster. Visionen började ta form 2008 då det europeiska LifeWatch-projektet inledde en planerings- och förberedelsefas med stöd av EU:s sjunde ramprogram.

Ett tjugotal länder deltog i förberedelsefasen för europeiska LifeWatch 2008-2010. Den förberedande fasen utmynnade i nio s.k. work packages, som i detalj beskrev hur infrastrukturen skulle organiseras, inklusive tekniska standarder. LifeWatch finns också med på ESFRI:s (the European Strategy Forum on Research Infrastructures) s.k. roadmap.

Nästa fas, uppbyggnadsfasen, kommer istället att finansieras genom ett konsortium där de deltagande länderna bidrar med både medlemsavgifter och in kind-bidrag. Åtta länder (Nederländerna, Spanien, Italien, Belgien, Grekland, Portugal, Rumänien och Slovenien) har lämnat in en ansökan till EU-kommissionen för att bilda ett European research infrastructure consortium (ERIC). Ansökan är för närvarande (2016) under behandling.

Parallellt med detta pågår redan utveckling av funktioner som kommer att vara centrala för europeiska LifeWatch, bland annat inom projektet BioVel (Biodiversity Virtual e-Laboratory). BioVel finansieras av EU:s sjunde ramprogram och utvecklar virtuella verktyg för analys av biodiversitetsdata. Ett marint LifeWatch-samarbete har också inletts mellan Nederländerna, Sverige och Grekland.

Sverige – först i Europa

Svenska LifeWatch har legat steget före och var 2010 först med att beviljas medel för att förverkliga en nationell LifeWatch-struktur. Svenska LifeWatch byggs i enlighet med de standarder som formuleras i de centrala europeiska dokumenten och på så vis kan projekten utan större svårighet kopplas ihop så småningom.

Sverige har dock valt att invänta formeringen av LifeWatch Europa och deltar därför inte i den befintliga ansökan till EU-kommissionen, utan intar tills vidare en observatörsroll i det europeiska samarbetet. För Sveriges del är det Vetenskapsrådet som avgör om Sverige ska delta i det europeiska forskningskonsortiet och som ansvarar för förhandlingarna med LifeWatch ERIC.

Nordiskt samarbete

Det finns också långt gångna planer på ett nordiskt samarbete och ett gott samarbete mellan de fem nordiska länderna.

I november 2011 beviljade NordForsk (Nordiska Ministerrådets forskningsråd) representanter för de fem nordiska länderna 500.000 NOK för en förstudie för att kartlägga möjligheterna till ett nordiskt LifeWatch-samarbete.

Förstudien genomfördes under 2012 och omfattade bland annat en inventering av befintliga databaser och resurser i respektive land, förslag på vilka resurser som skulle kunna ingå i en nordisk e-infrastruktur och en riskbedömning av eventuella tekniska hinder för samarbete. Förstudien innehöll också förslag på hur ett nordiskt LifeWatch-samarbete skulle kunna organiseras och ett ramverk till en större ansökan för långsiktig finansiering av ett sådant.

För närvarande söker samarbetsparterna möjlighet till finansiering för ett nordiskt LifeWatch-konsortium.

Det nordiska samarbetet har också under 2015 beviljats medel från Nordic e-Infrastructure Collaboration (NeIC) som kommer att användas för fortsatt samarbete under 2016-2017.

Rapporter och publikationer

Nordic Lifewatch Cooperation - Final report 


Kontaktinformation

Holger Dettki, föreståndare och systemansvarig Svenska LifeWatch
SLU Artdatabanken
holger.dettki@slu.se, tel. 073-048 7872