Organisation

Senast ändrad: 21 februari 2017

Svenska LifeWatch är ett nationellt konsortium som leds av ArtDatabanken vid SLU, där också föreståndaren och projektsekretaren är placerade.

Ett avtal mellan huvudfinansiären Vetenskapsrådet och SLU samt ett konsortieavtal mellan samarbetsparterna reglererar projektets organisation.

Organisationen består förutom konsortieparterna och föreståndaren av en styrgrupp, en nationell samordningsgrupp och en vetenskapligt rådgivande kommitté.

Konsortiet

Svenska LifeWatch – konsortiet

Svenska LifeWatch utgörs av ett ett nationellt konsortium med följande parter:

ArtDatabanken vid SLU samordnar Svenska LifeWatch.

Mer om parternas respektive bidrag och ansvarsområden

Ovanstående parter ingår i det konsortium som medverkat i uppbyggnaden av svenska LifeWatch. Ambitionen har hela tiden varit att fler universitet, myndigheter och andra aktörer med data om biologisk mångfald ska kunna ansluta sig till projektet och medverka som dataleverantörer.

 

 

Styrgrupp

Styrgruppen

Styrgruppen ansvarar för övergripande strategiska frågor och ekonomisk uppföljning och har till uppgift  att anlägga ett nationellt perspektiv och att ta en helhetssyn kring utvecklingen av Svenska LifeWatch.

En ny styrgrupp för 2018 är på väg att utses. Styrgruppen 2017 har bestått av:

  • Ulla Mörtberg, KTH (ordförande)
  • Stefan Claesson, Naturhistoriska riksmuseet
  • Henrik Svedäng, Havsmiljöinstitutet / SLU
  • Lars Westerberg, Linköpings universitet
  • Hannah Östergård, Naturvårdsverket

Styrgruppen är underställd rektor vid SLU och utses av SLU i samråd med Vetenskapsrådet. Ledamöterna är utsedda med avsikt att ge styrgruppen en bred sammansättning med kompetens som väl täcker såväl ledning av forskningsinfrastruktur som kvalificerad forskning inom området.

Samordningsgrupp

Samordningsgruppen

Den nationella samordningsgruppen har en rådgivande funktion och består av representanter för alla samarbetsparter. Samordningsgruppen träffas minst två gånger per år för att diskutera genomförandet av Svenska LifeWatch och gemensamt planera verksamheten.

Vetenskapligt rådgivande kommitté

Vetenskapligt rådgivande kommitté

En internationellt sammansatt vetenskaplig kommitté har till uppgift att följa upp och ge råd kring parternas samverkan, med avseende på den vetenskapliga och internationella utvecklingen inom området.

Den vetenskapligt rådgivande kommittén för Svenska LifeWatch är sammansatt av forskare med stor kunskap eller intresse för analyser av biologisk mångfald. Kommittén är utsedd av styrgruppen och möts minst en gång om året för att granska och ge råd om projektets vetenskapliga utveckling.

Gruppen utgörs av:

Finansiering

Finansiering

Vetenskapsrådet utlyste 2009 medel till uppbyggnad och drift av nationella och internationella infrastrukturer för svensk forskning av högsta kvalitet. Svenska LifeWatch var ett av sju projekt som beviljades medel och i juni 2010 ingick Vetenskapsrådet avtal med SLU om att ArtDatabanken ska leda utvecklingen av Svenska LifeWatch. Ett konsortieavtal mellan de ingående samarbetsparterna undertecknades i juni 2011. Svenska LifeWatch finansierades under den första kontraktperioden 2010-2014 med 36 miljoner kronor från Vetenskapsrådet. SLU har bidragit med 9,2 miljoner och övriga samarbetsparter med ca 2,5 miljoner. Inom ramen för fortsatt finansiering bidrar respektive part med 35-50 % medfinansiering.

Syftet med Vetenskapsrådets satsning är att tillhandahålla resurser för analys och modellering av biologisk mångfald till svenska forskargrupper. Det uttryckliga målet är att stärka forskning inom analyser och modellering av biologisk mångfald nationellt och att bidra till att svensk forskning inom området ska kunna vara världsledande.

Naturvårdsverket finansierar Artportalen som utgör en central byggsten i Svenska LifeWatch, och är på så vis också en viktig finansiär.

Svenska LifeWatch räknas till de så kallade omfattande infrastrukturerna som Vetenskapsrådet finansierar. Dessa karaktäriseras bland annat av att Vetenskapsrådet ser dem som ett långsiktigt åtagande.

Kansli

Ulf Gärdenfors
Föreståndare Svenska LifeWatch
ArtDatabanken
018-67 26 23
ulf.gardenfors@slu.se

Holger Dettki
Systemansvarig Svenska LifeWatch
ArtDatabanken
mobil: 073-048 7872
holger.dettki@slu.se

Anna Maria Wremp 
Kommunikatör 
ArtDatabanken
018-67 13 94
anna-maria.wremp@slu.se

Emelie Åström
Projektsekreterare
ArtDatabanken
018-67 26 82
emelie.astrom@slu.se


Kontaktinformation

Ulf Gärdenfors, ställföreträdande chef ArtDatabanken, chef program taxonomi, föreståndare Svenska LifeWatch, SLU
ulf.gardenfors@slu.se018-672623, 070-6785432

Holger Dettki
Systemansvarig Svenska LifeWatch
ArtDatabanken, SLU
holger.dettki@slu.se, tel. 073-048 7872

Anna Maria Wremp
Kommunikatör och projektsekreterare Svenska LifeWatch
ArtDatabanken, SLU
anna-maria.wremp@slu.se, 018-671394

Sidansvarig: anna-maria.wremp@slu.se