Organisation

Senast ändrad: 06 mars 2020

Svenska LifeWatch är ett nationellt konsortium som leds av SLU Artdatabanken, där också föreståndaren och projektsekretaren är placerade.

Ett avtal mellan huvudfinansiären Vetenskapsrådet och SLU samt ett konsortieavtal mellan samarbetsparterna reglererar projektets organisation.

Organisationen består förutom konsortieparterna och föreståndaren av en styrgrupp, en nationell samordningsgrupp och en vetenskapligt rådgivande kommitté.

Konsortiet

Svenska LifeWatch – konsortiet

Svenska LifeWatch utgörs av ett ett nationellt konsortium med följande parter:

SLU Artdatabankensamordnar Svenska LifeWatch.

Mer om parternas respektive bidrag och ansvarsområden

Ovanstående parter ingår i det konsortium som medverkat i uppbyggnaden av svenska LifeWatch. Ambitionen har hela tiden varit att fler universitet, myndigheter och andra aktörer med data om biologisk mångfald ska kunna ansluta sig till projektet och medverka som dataleverantörer.

 

 

Styrgrupp

Styrgruppen

Styrgruppen ansvarar för övergripande strategiska frågor och ekonomisk uppföljning och har till uppgift  att anlägga ett nationellt perspektiv och att ta en helhetssyn kring utvecklingen av Svenska LifeWatch.

I styrgruppen ingår följande personer:

  • Michaela Barth, PDC Center for High Performance Computing, Kungliga Tekniska Högskolan
  • Eva Stensköld, Riksbankens Jubileumsfond
  • Jo Judge, National Biodiversity Network, Storbritannien
  • Mark Marissink, Naturvårdsverket
  • Anders G. Finstad, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet, Norge
  • Lars Westerberg, Linköpings universitet
  • Anna Wetterbom, Vd, Sveriges unga akademi (ordförande)

Styrgruppen är underställd rektor vid SLU och utses av SLU i samråd med Vetenskapsrådet. Ledamöterna är utsedda med avsikt att ge styrgruppen en bred sammansättning med kompetens som väl täcker såväl ledning av forskningsinfrastruktur som kvalificerad forskning inom området.

Samordningsgrupp

Samordningsgruppen

Den nationella samordningsgruppen har en rådgivande funktion och består av representanter för alla samarbetsparter. Samordningsgruppen träffas minst två gånger per år för att diskutera genomförandet av Svenska LifeWatch och gemensamt planera verksamheten.

Vetenskapligt rådgivande kommitté

Vetenskapligt rådgivande kommitté

En internationellt sammansatt vetenskaplig kommitté har till uppgift att följa upp och ge råd kring parternas samverkan, med avseende på den vetenskapliga och internationella utvecklingen inom området.

Den vetenskapligt rådgivande kommittén för Svenska LifeWatch är sammansatt av forskare med stor kunskap eller intresse för analyser av biologisk mångfald. Kommittén är utsedd av styrgruppen och möts minst en gång om året för att granska och ge råd om projektets vetenskapliga utveckling.

Gruppen utgörs av:

Finansiering

Finansiering

Vetenskapsrådet utlyste 2009 medel till uppbyggnad och drift av nationella och internationella infrastrukturer för svensk forskning av högsta kvalitet. Svenska LifeWatch var ett av sju projekt som beviljades medel och i juni 2010 ingick Vetenskapsrådet avtal med SLU om att ArtDatabanken ska leda utvecklingen av Svenska LifeWatch. Ett konsortieavtal mellan de ingående samarbetsparterna undertecknades i juni 2011. Svenska LifeWatch finansierades under den första kontraktperioden 2010-2014 med 36 miljoner kronor från Vetenskapsrådet. SLU har bidragit med 9,2 miljoner och övriga samarbetsparter med ca 2,5 miljoner. Inom ramen för fortsatt finansiering bidrar respektive part med 35-50 % medfinansiering.

Syftet med Vetenskapsrådets satsning är att tillhandahålla resurser för analys och modellering av biologisk mångfald till svenska forskargrupper. Det uttryckliga målet är att stärka forskning inom analyser och modellering av biologisk mångfald nationellt och att bidra till att svensk forskning inom området ska kunna vara världsledande.

Svenska LifeWatch räknas till de så kallade omfattande infrastrukturerna som Vetenskapsrådet finansierar. Dessa karaktäriseras bland annat av att Vetenskapsrådet ser dem som ett långsiktigt åtagande.