Standarder

Senast ändrad: 05 februari 2018

En av de största utmaningarna för ett projekt som LifeWatch är att bygga ett system som inte blir föråldrat utan håller över tid. Lösningen är att välja gemensamma standarder istället för särskilda tekniker.

IT-utvecklingen går fort, samtidigt som de webbtjänster som ingår i LifeWatch måste hålla över lång tid. Det är viktigt att inte låsa fast sig vid en teknik som riskerar att snabbt bli föråldrad. LifeWatch hanterar den problematiken genom att istället utgå från överenskomna standarder som kan tillämpas av vitt skilda tekniker och operativsystem.

Webbtjänsterna inom Svenska LifeWatch ska kunna leverera observationsdata på ett sätt som stöder de olika standarder, format och protokoll som rekommenderas av LifeWatch Europa (dokumentet LifeWatch Reference Model) och andra liknande initiativ, t.ex. GBIF.

De viktigaste standarderna och överenskommelserna för LifeWatch är:

OGC (Open Geospatial Consortium). OGC är en obunden internationell organisation för samarbete kring standardisering av geospatial information och dataformat för geografiska informationssystem.   

Inspire (Infrastructure for Spatial Information in Europe) är ett EU-direktiv som fastställer juridiskt bindande bestämmelser för utbyte, tillgång och användning av offentliga geodata och geotjänster. Målet är att skapa bättre tillgänglighet till offentliga geodata, och att myndigheter på ett effektivare sätt ska kunna utbyta data med varandra.  

DarwinCore (DwC) är en serie dataformat för applikationer som hanterar biodiversitetsinformation. Genom att fastslå en gemensam terminologi ska DarwinCore underlätta utbyte av data inom biodiversitetsforskning.

Biodiversity Information Standards TDWG (tidigare benämnt Taxonomic Databases Working Group). TDWG är en organisation som utvecklar standarder och riktlinjer för hur biodiversitetsdata ska hanteras. 

När information från olika dataleverantörer samkörs är det viktigt att inte blanda samman datapunkter från olika källor. För att undvika detta används globalt unika identifierare eller id-nummer (GUID). Inom Svenska LifeWatch konstrueras dessa unika identifierare enligt riktlinjerna för LSID (Life Science Identifier).

Svenska leverantörer av observationsdata måste också uppfylla de krav som ställs av Naturvårdsverket. Dessa krav motsvarar de som ställs inom Inspire, med tillägget att taxonomin skall följa den taxonomiska databasen Dyntaxa.


Kontaktinformation

Holger Dettki, föreståndare och systemansvarig Svenska LifeWatch
SLU Artdatabanken
holger.dettki@slu.se, tel. 073-048 7872