Svenska LifeWatch blir Svensk Biodiversitetsdatainfrastruktur

Senast ändrad: 04 februari 2019

Svenska LifeWatch är en nationell e-infrastruktur för data om biologisk mångfald. Inom ett samarbete mellan svenska universitet, myndigheter och museer, länkas information från en mängd olika databaser samman inom en gemensam infrastruktur.

Sedan 2017 arbetar Svenska Lifewatch tillsammans med Biodiversity Atlas Sweden för att ta fram en ny nationell infrastruktur för biodiversitets- och ekosystemsforskning.

Svenska LifeWatch och Biodiversity Atlas Sweden är de två viktigaste e-infrastrukturerna i Sverige för att främja biodiversitets- och ekosystemforskning i det framväxande landskapet av biodiversitetsinformationssystem.

Nu kommer de att bilda den gemensamma biodiversitetsinfrastrukturen Svensk Biodiversitetsdatainfrastruktur ( SBDI), en e-infrastruktur i nära samarbete med Living Atlases community.

Under perioden 2019-2020 pågår arbetet med att skapa den gemensamma infrastrukturen SBDI som ska tillgängliggöra biodiversitsdata, tillhandahålla kraftfulla analys- och visualiseringverktyg, och därigenom erbjuda nya möjligheter för innovativ och interdisciplinär forskning kring biodiversitet och ekosystem. Under förutsättningen att Svenska Vetenskapsrådet ger fortsatt finansiering kommer det formella bildandet av SBDI-konsortiet att ske under 2021.

Liksom en transportinfrastruktur knyter samman geografiska platser genom ett nätverk av vägar och järnvägar, knyter den digital infrastrukturen samman databaser med information om biologisk mångfald.

Genom den digitala biodiversitetsinfrastrukturen får forskare, naturvårdare, miljöövervakare och samhällsplanerare tillgång till data, möjlighet att analysera artutbredning eller göra modeller och prediktioner. Genom att informationen blir enkelt tillgänglig kan den också användas på helt nya sätt: För att se mönster och sammanhang, presentera långsiktiga trender och visualisera framtidsscenarier – och i förlängningen trygga ett hållbart nyttjande av den biologiska mångfalden.

Målet är att stärka forskning inom analyser och modellering av biologisk mångfald nationellt och bidra till att svensk forskning inom området ska kunna vara världsledande. Biodiversitetsinfrastrukturen är också ett verktyg för samhällsplanering och naturvård, från lokal till global nivå.

Fakta:

Begreppet LifeWatch föddes som ett initiativ till en stor europeisk infrastruktursatsning för att tillgängliggöra data om biologisk mångfald. Ett tjugotal länder uttryckte intresse för att delta i europeiska LifeWatch och deltog i förberedelsefasen som finansierades av EU. Svenska LifeWatch var det första nationella initiativet som beviljades medel för att realisera en nationell LifeWatch-struktur


Kontaktinformation

Holger Dettki, föreståndare och systemansvarig Svenska LifeWatch
SLU Artdatabanken
holger.dettki@slu.se, tel. 073-048 7872