Detta är LifeWatch

Senast ändrad: 31 maj 2016
SLW-profilbild-web-start.jpg

Svenska LifeWatch är en nationell e-infrastruktur för data om biologisk mångfald. Inom ett samarbete mellan svenska universitet, myndigheter och museer, länkas information från en mängd olika databaser samman inom en gemensam infrastruktur.

Genom Svenska LifeWatch får forskare, naturvårdare, miljöövervakare och samhällsplanerare tillgång till data, möjlighet att analysera artutbredning eller göra modeller och prediktioner. Genom att informationen blir enkelt tillgänglig kan den också användas på helt nya sätt: För att se mönster och sammanhang, presentera långsiktiga trender och visualisera framtidsscenarier – och i förlängningen trygga ett hållbart nyttjande av den biologiska mångfalden.

Svenska LifeWatch startade 2010 och sex parter har medverkat i uppbyggnaden: SLU, Göteborgs universitet, Lunds universitet, Umeå universitet, SMHI och Naturhistoriska riksmuseet med GBIF. 

Vetenskapsrådet finansierar Svenska LifeWatch som ett långsiktigt åtagande och ett led i satsningen på omfattande forskningsinfrastrukturer. Målet är att stärka forskning inom analyser och modellering av biologisk mångfald nationellt och bidra till att svensk forskning inom området ska kunna vara världsledande. LifeWatch är också ett verktyg för samhällsplanering och naturvård, från lokal till global nivå.

Fakta:

Begreppet LifeWatch föddes som ett initiativ till en stor europeisk infrastruktursatsning för att tillgängliggöra data om biologisk mångfald. Ett tjugotal länder uttryckte intresse för att delta i europeiska LifeWatch och deltog i förberedelsefasen som finansierades av EU. För närvarande pågår förberedelser för att gå vidare med att inrätta ett europeiskt konsortium. Svenska LifeWatch ligger steget före och var det första nationella initiativet som beviljades medel för att realisera en nationell LifeWatch-struktur


Kontaktinformation

Ulf Gärdenfors, ställföreträdande chef ArtDatabanken, chef program taxonomi, föreståndare Svenska LifeWatch, SLU
ulf.gardenfors@slu.se018-672623, 070-6785432