Mer kunskap behövs

Senast ändrad: 07 december 2017

Forskningen om vår levande värld pågår hela tiden. Men mer kunskap och förståelse behövs om vi ska kunna lösa framtidens utmaningar och värna den biologiska mångfalden.

Tyvärr är det också en hotad mångfald. Arter dör ut i en aldrig sinande takt och flera av de viktiga ekosystemtjänster som är förutsättningarna för mänskligt liv är kraftigt hotade. Orsakerna är många – biotopförstörelse, urbanisering, överexploatering, avverkning av skogar, intensivt jordbruk, utsläpp av miljögifter, övergödning, klimatförändringar och hotet från invasiva arter.

Utmaningen – att foga samma pusselbitarna

En av vår tids största utmaningar, särskilt i skuggan av klimatförändringarna, är att finna vägar för hållbart nyttjande av den biologiska mångfalden och planetens ekosystemtjänster. För att nå det målet behövs mer kunskap och en ännu djupare förståelse av den biologiska mångfalden och hur ekosystemen hänger ihop. Forskning pågår ständigt, fler och fler pusselbitar fogas samman i förståelsen av vår komplexa värld. Men trots att det idag finns mängder med data och fakta från olika forskningsprojekt och miljöövervakningar finns det mycket kvar att upptäcka och lära. Vi hittar fortfarande nya arter, samtidigt som vi saknar kunskap om många av de arter som är kända, och hur ekosystemen fungerar. 

En forskningsinfrastruktur samlar resurserna 

Vi behöver mer fakta, mer datakraft och fler nätverk som samlar den befintliga informationen och hjälper oss att förstå helheten och se sammanhangen. Vi behöver skapa möjligheter för att samköra olika databaser och resurser. Vi behöver bättre, snabbare och smartare sätt att dela resurser och tillgängliggöra data från forskning och miljöövervakning. Vi behöver verktyg som hjälper forskare och beslutsfattare att samarbeta över ämnesområdena och över nationsgränserna; smarta, kraftfulla verktyg i form av virtuella laboratorier för modellering och simulering.

LifeWatch är en så kallad forskningsinfrastruktur som ska underlätta forskning och skapa nya möjligheter. LifeWatch är dels ett verktyg som ska underlätta åtkomst av data om biologisk mångfald och miljöfaktorer och dels ett virtuellt laboratorium för att göra modeller och analyser utifrån tillgängliga data. I förlängningen är LifeWatch också en virtuell mötesplats, där forskare ska kunna dela data, kunskap och analysverktyg.


Kontaktinformation