Svenska Lifewatch

Våra data

Svenska LifeWatch är en e-infrastruktur som erbjuder samlad tillgång till observationsdata från många olika databaser.

De databaser som ingår i Svenska LifeWatch är:

Artportalen.PNG

Artportalen

Artportalen är ett webbaserat system för fynd av växter, djur och svampar. Här samlas uppgifter om artfynd rapporterade från både allmänhet och föreningar såväl som länsstyrelser, kommuner, konsultfirmor och andra myndigheter och organisationer. De flesta data är publika, med undantag för information om särskilt känsliga arter som är skyddsklassade. 

Artportalen drivs och administreras av ArtDatabanken vid SLU, i samarbete med ideella föreningar och med finansiering från Naturvårdsverket.

Dinophysis-acuta_Bengt_Karlson.jpg

SHARK (Svenskt HavsARKiv)

SHARK (Svenskt HavsARKiv) innehåller marina miljöövervakningsdata från de hav som omger Sverige. Innehåller bland annat data från provtagning av mjukbottenfauna (zoobenthos), bottenvegetation (phytobenthos), djur-, växt- och bakterieplankton, samt förekomst av vikaresäl, gråsäl och knubbsäl. SHARK administreras av SMHI. 

mvm-screenshot.jpg

Miljödata MVM

MVM står för Mark-, Vatten- och Miljödata och är en databas som administreras av SLU. De delar av databasen som utgörs av artobservationer är tillgängliga via Svenska LifeWatch. Här finns data om till exempel växtplankton, bottenfauna, makrofyter och kiselalger.

 

langskagg1.jpg

Observationsdatabasen

Observationsdatabasen är en stängd databas som administreras av ArtDatabanken. Den innehåller fynd av främst rödlistade arter. Fynduppgifterna är inte allmänt tillgängliga på grund av att de ofta lämnats till ArtDatabanken under premisserna att de inte får offentliggöras eller spridas vidare annat än till naturvårdsrelaterade ändamål. Under vissa förutsättningar kan myndigheter och andra få tillgång till delar av databasen. Ett långsiktigt arbete pågår med att överföra material från Observationsdatabasen till Artportalen.

 

dina-nrm.jpg

DINA

Digitalt Informationssystem för NAturhistoriska samlingar är ett nationellt system för hantering av naturhistoriska samlingsdata. I databasen finns information om naturhistoriska föremål vid svenska museer. Innehållet utökas allteftersom nya föremål registreras och fler samlingar läggs till i databasen. DINA utvecklas och administreras av Naturhistoriska riksmuseet inom ett internationellt samarbete.

wram-moose.jpg

WRAM

WRAM (Wireless Remote Animal Monitoring) är en nationell e-infrastrukturför biotelemetri-data från djur. E–infrastrukturen administreras av UC-WRAM vid SLU i Umeå och länkar samman olika nationella databaser som WRAM:s egen databas, CAnMove (Lunds universitet) och internationella databaser som t.ex. MoveBank. Databasen innehåller biotelemetriska data från djur (däggdjur, fisk och fåglar) som märkts med olika typer av sensorer med radio- eller satellitsändare för dataöverföring. Exempel på data som WRAM hanterar är position, kroppsacceleration, avstånd mellan djur, eller fysiologiska data, som t.ex. hjärtfrekvens, kroppstemperatur, m.m. I Analysportalen visas bara aggregerade data för positioner över tid. För access till rådata i WRAM, kontakta dataägaren.

stromming.jpg

KUL (Kustfiskdatabasen)

Kustlaboratoriets databas KUL innehåller kvalitetssäkrade fångstdata av fisk. I basen lagras också stickprovsinformation som könsfördelning och uppgifter om enskilda fiskar som längd, vikt, ålder och likande. Databasen kompletterar Kustlaboratoriets interna provfiskedatabas FiRRe som lagrar fångstuppgifter som insamlats sedan 1960-talet. Ett kontinuerligt arbete pågår med att föra över äldre data till KUL. Administreras av Kustlaboratoriet, Institutionen för akvatiska resurser, SLU.

elfiske.jpg

SERS (Elfiskeregistret)

Innehåller data från provfiske med elaggregat i svenska vattendrag. Administrerades tidigare av Fiskeriverket, numera av Institutionen för akvatiska resurser vid SLU.

 

Provfiske.jpg

NORS (Sjöprovfiskedatabasen)

Innehåller data från nätprovfiske i svenska sjöar. Administrerades tidigare av Fiskeriverket, numera av institutionen för akvatiska resurser vid SLU.

tornskata-ringmarkning.jpg

Ringmärkningscentralen

Databasen innehåller uppgifter om fåglar ringmärkta i Sverige från 1911 och framåt (dock ej uppgifter om återfynd). Uppskattningsvis en tredjedel av Ringmärkningscentralens data är hittills digitaliserade. Ringmärkningscentralen finns vid Naturhistoriska riksmuseet och data tillgängliggörs via GBIF.

tumlare.jpg

Tumlardatabasen

Databasen för observationer av tumlare, Naturhistoriska riksmuseet NRM. Databasen omfattar observationer av levande och döda tumlare som rapporterats till Naturhistoriska museet. Data tillgängliggörs via GBIF.

umu-herbarium.jpg

Umeå universitets herbarium

Databasen innehåller information från herbariet som utgör en del av Ekologi, miljö och geovetenskap (EMG) vid Umeå universitet. Herbarium UME är ett forskningsherbarium med kollekter av kärlväxter, mossor, alger, svampar och lavar från främst norra Sverige. Inom LifeWatch tillgängliggörs den delmängd av informationen som har koordinatsatts och gjorts tillgänglig via GBIF:s webbtjänst och som gäller svenska fynd av taxa som finns listade i Sveriges taxonomiska databas (Dyntaxa).

lavar-mossor.jpg

Botaniska museet i Lund

Botaniska museet vid Lunds universitet har en databas med information om herbariet. Herbarieinformationen omfattar alger, mossor, svampar, lavar och kärlväxter. Inom LifeWatch tillgängliggörs den delmängd av informationen som har koordinatsatts och gjorts tillgänglig via GBIF:s webbtjänst och som gäller svenska fynd av taxa som finns listade i Sveriges taxonomiska databas (Dyntaxa).

linnea.jpg

Biologiska museet i Oskarshamn

Databasen innehåller information från herbariet i Oskarshamn. Inom LifeWatch tillgängliggörs den delmängd av informationen som har koordinatsatts och gjorts tillgänglig via GBIF:s webbtjänst och som gäller svenska fynd av taxa som finns listade i Sveriges taxonomiska databas (Dyntaxa).

 

DynTaxa_Dyntaxabild.jpg

Dyntaxa

All systematik inom Svenska LifeWatch hanteras av Dyntaxa. Dyntaxa är en taxonomisk databas över Sveriges naturligt förekommande organismer, med information om svenskt namn, vetenskapligt namn, synonymer, klassificering, m.m. Dyntaxa utvecklas och förvaltas av ArtDatabanken vid SLU.

Publicerad: 05 februari 2018 - Sidansvarig: ulrika.sehlberg.samuelsson@slu.se