Stadsrum för barn och unga

Senast ändrad: 16 augusti 2019

För att bättre ta vara på barnperspektivet i stadsbyggandet arrangerar SLU en kurs för yrkesverksamma om stadens utemiljö som utvecklingsmiljö för barn och unga.

Vad innebär det egentligen att bygga en stad för barn? Detta är en stor och viktig utmaning för planerare, projektörer, förvaltare och andra yrkesgrupper – samtidigt som förtätning, ökad trafik, krav på allt kortare byggtider och klimathot dominerar agendan för dagens stadsbyggande.

Den här kursen handlar om hur olika platser och stads­rum kan förbättras för att uppfylla lagens krav på en god bebyggd och hälsosam miljö för alla. Barns och ungas eget perspektiv på den fysiska miljön är centralt i kursen. Vad är det som gör vissa platser attraktiva, utmanande och välbesökta – men inte andra?

Teori varvas med beprövad erfarenhet. Vill du ta del av nationella och internationella exempel och samtidigt studera teorier som på olika sätt kan förklara barns och ungas plats i samhällsplaneringen, då är det här en kurs för dig. Även deltagarnas egna erfarenheter är en viktig motor i kursen, inte minst under kursens avslutande projektarbete. 

 

 

Mål och förväntningar

Målet är att varje deltagare efter kursen utifrån sin unika bakgrund:

  • har fått nya insikter om hur barn och unga använder stadens utemiljö, och hur detta påverkar dem i deras utveckling.
    • bär med sig praktiska erfarenheter av hur olika verktyg, metoder och teorier kan främja barns och ungas utevistelse, lärande, delaktighet och välbefinnande.
    • vet hur utemiljön i städer och tätorter kan göras mer tillgänglig, ändamålsenlig och attraktiv med utgångspunkt i forskning, nationella riktlinjer och rekom­mendationer samt krav från den verksamhet som utemiljön är avsedd för.

 

 
     

Gå från ord till handling

”Barn söker utmaningar och spänning, de vill vidare i livet och testar sina förmågor. Alla som planerar och sköter utemiljöer för barn säger sig vara eniga om detta”, skriver Titti Olsson på Tankesmedjan Movium vid SLU. Men att säga är en sak, och att göra en annan. På kursen undersöker vi hur man konkret kan gå från ord till handling för att stärka barnperspektivet i den miljö där deltagaren befinner sig till vardags.

På den här kursen tar vi några steg på vägen. Vi tar del av exempel på planeringsprocesser för – och med – barn och unga. Vi lär oss mer om viktiga principer för utformning. Vi undersöker olika former av utemiljöförvaltning som utvecklar utemiljöns kvaliteter i barnets perspektiv – och om grundförutsättningar i utemiljön som stimulerar lek, lärande, fysisk aktivitet, trygghet/välbefinnande och urbant friluftsliv.

Kursledningens förhoppning är att träffa nyfikna deltagare som lämnar kursen trygga, insiktsfulla och handlingsbenägna.

Fakta:

Stadsrum för barn och unga (LK0320), 2019

Upplägg: Fem kursträffar varvas med eget arbete på distans. Föreläsningar varvas med övningar, seminarier och studiebesök. Ett av studiebesöken kan innebära övernattning och resa till annan ort. Arbetet bedrivs både individuellt och i grupp. Praktiska såväl som teoretiska kunskaper som förvärvas under kursen tillämpas och bedöms i form av ett avslutande projektarbete.

Studietakt: Kursen ges på deltid (33%). Godkänd kurs ger 15 högskolepoäng, vilket motsvarar 10 veckors studier.

Kursträffar: 4-5 februari, 11-12 mars, 10-11 juni, 9-11 september samt 14-15 oktober 2019.

Kursplan, förkunskapskrav och fordringar för godkänd kurs: Läs mer här.

Detaljschema och kurslitteratur: publiceras på kurshemsidan två månader före kursstart.

Anmälan: Senast den 15 oktober 2018 via www.antagning.se (anmälningskod: SLU-30244)

Kursavgift: Kursen är kostnadsfri. En mindre administrativ avgift tas dock ut för kursmaterial. Deltagarna betalar egna resor, mat och övernattningar i samband med kursträffar och studiebesök. En av kursträffarna kan innebära resa och övernattning på annan ort, eventuellt utomlands.

Kursledare: Petter Åkerblom och Anna Robling, institutionen för stad och land, avdelningen för landskapsarkitektur, SLU, Uppsala.

Ytterligare information: Anna Robling, anna.robling@slu.se

Sidansvarig: anni.hoffren@slu.se