Markstrukturförbättrande åtgärder - Strukturkalkning

Senast ändrad: 20 maj 2016

Kalkens långsiktiga struktureffekter i 5 långliggande fältförsök (serie R1-143 +R1-143M).

En god markstruktur är grunden för en väl fungerande odlingsjord. Lantbrukets utveckling med stora förändringar i bl.a. djurhållning och maskin- och odlingsteknik, har medfört att markstrukturen i många av våra jordar idag är avsevärt försämrad. Kalk har en långsiktig positiv effekt på markens struktur. Struktureffekterna varierar med olika kalkningsmedel, givans storlek och jordtypen. Syftet med projektet är att undersöka olika kalkningsmedels effekt på odlade lerjordars struktur.

Försöksserien startade 1989-91 och i försöken testas effekten av bränd och kalkstensmjöl (R1-143) respektive släckt kalk och sockerbrukskalk (R1-143M). Försöken skördas försöksmässigt varje år. Alla skörderesultat finns i Fältforskningsenhetens databas 

Försöken i serien R1-143M ingick tidigare i ett projekt i sockerbetsodlingen (4T - Tillväxt Till Tio Ton) och resultaten finns redovisade i en slutrapport 

  =  Aktiva fältförsök med strukturkalkning

= Nedlagda fältförsök

= Långliggande fältförsök på organogen jord

Forskargruppen består av:

  • Kerstin Berglund, projektledare
  • Ararso Etana, forskare
  • Magnus Simonsson, forskare
  • Jens Blomquist, agronom/forskarstuderande 

PÅGÅENDE EXTERNFINANSIERADE PROJEKT 

Är strukturkalkning lönsam för både lantbrukaren och miljön?  Studier av de långsiktiga effekterna av strukturkalkning på markstruktur och risken för fosforförluster (2013-2016)
Projektet finansieras med medel från Stiftelsen Lantbruksforskning.

Målsättningen med detta projekt (Länk: http://www.lantbruksforskning.se/?id=8746&cid=8941&pid=H1233136&tid=projekt  ) är att studera den långsiktiga markstruktureffekten vid inblandning av bränd och släckt kalk i matjorden (mellanlera resp. styv lera) i de långliggande kalkfosforförsöken på SLU:s försöksgård Lanna. En uppskattning av lönsamheten i åtgärden, både företagsekonomiskt och ur miljömässigt perspektiv, skall även göras.

EKOKALK: Strukturkalkning för förbättrad markstruktur och minskade fosforförluster i ekologisk odling? (2014-2016)
Projektet finansieras med medel från Jordbruksverket. Länk: http://fou.sjv.se/fou/default.lasso Använd sökord EKOKALK i projektkatalogen.

Målsättningen i detta projekt är att testa en restprodukt från stålindustrin (”Ekokalk”) som förmodligen skulle uppfylla kriterierna för KRAV-märkta jordbrukskalker. Vi avser att undersöka om ”Ekokalk” är lika effektiv som konventionella strukturkalkningsmedel. Studien genomförs med hjälp av fältförsök, snabbtest av jordarna i laboratoriet och slutligen ett utlakningstest med lysimetrar innehållande jord i ostörd lagring. Markstruktureffekten av ”Ekokalk” jämförs med de blandvaror som används i konventionell odling; släckt kalk används som referens. 


AVSLUTADE PROJEKT
Markstrukturförbättring och begränsning av fosforförluster från åkermark med hjälp av inblandning av olika kalciumprodukter i matjorden (2011-2014)
Projektet finansierades med medel från Stiftelsen Lantbruksforskning. LÄNK: http://www.lantbruksforskning.se/?id=8746&cid=8941&pid=H1070272&tid=projekt

Målsättningen var att utvärdera effekten på markstruktur och skörd av inblandning av olika kalciumprodukter i matjorden på lerjordar. Studien har genomförts dels i nyutlagda fältförsök med nya kalciumprodukter med olika löslighet, dels i långliggande strukturkalkningsförsök. Fältförsöken kompletterades med laboratoriestudier och test av en förenklad metod för mätning av aggregatstabilitet. 

En sammanfattning av resultaten hittar du här : ”Strukturkalk gav stabilare aggregat men varierande avkastningseffekter” kort SLFstrukturkalk2015.pdf

Slutrapporten till Stiftelsen Lantbruksforskning hittar du här: slutrapportSLFstrukturkalk2015.pdf

Effekt av kalk i täckdikesåterfyllnaden 

  • Äldre försök med kalkning av täckdikesåterfyllnaden för att öka infiltrationsförmågan. Rapport: Eriksson, J. 1982. A field method to... (Se sid 17-23)
  • Kalkfilterdiken för att reducera fosforförlusterna. Slutrapport

Strukturkalkning i praktiken

Här har vi samlat lite information om strukturkalkning i avvaktan på att vi får fram mer resultat i forskningsprojekten

 

Sidansvarig: Cajsa.Lithell@slu.se