Vallfrö

Senast ändrad: 05 december 2023

Utveckling av ekologisk utsädesproduktion av vallfrö genom deltagardriven forskning 2008 - 2010

Projektansvarig: Johanna Björklund, Institutionen för stad och land, SLU

Projektgrupp: Ann-Charlotte Wallenhammar, HS konsult AB; Per Ståhl Hushållningssällskapet, Rådgivning Agri AB och Karin Svanäng, Centrum för uthålligt lantbruk (CUL), SLU

Produktionen av ekologiskt vallfrö har ökat starkt under de senaste åren. Tillgången på klöverfrö är begränsad, och alltför höga halter av främmande gagnväxter och ogräsfrö orsakar kassationer. Produktionen av ekologiskt vitklöverfrö, som varit liten, ökade med 70 % till 418 ha från 2004-2006. Odlingar kontrakteras numera i Mellansverige där grödan inte odlades tidigare, och efterfrågan på produktionsteknisk kunskap är stor. Forskning och utveckling som utgår från de erfarenheter och kunskaper som ekologiska vallfröproducenter har gjort och gör är viktiga för fortsatt forskning och utveckling i ämnet.

Projektet kommer att genomföras som en fortsättning på vårt projekt som drevs under 2005-2007 (Björklund et al., 2007), där vi i en deltagardriven forskningsprocess arbetar för gemensamt lärande och förändring. Nya odlare kommer att bjudas in till gruppen som breddas och kommer att bestå av ca15 ekologiska fröproducenter företrädesvis i Mälar- Hjälmarområdet och i Östergötland tillsammans med en rådgivare, en forskare och en facilitator (forskare). Rådgivare och forskare fungerar som facilitatorer för arbetet i gruppen.

Gruppen ska fortsätta att identifiera och utveckla relevanta frågeställningar för produktion av och handel med ekologiskt vallfrö av:

  • timotej
  • rödklöver
  • ängssvingel
  • vitklöver

och definiera vilka metoder och analyser som bör användas för att besvara frågorna.

Fokus förväntas läggas på odling av klöver, där intresset för frågor kring pollinatörernas inverkan på skördens storlek väckt stort intresse. Vi kommer också att arbeta med strategier för prissättning, kunskap om sorters avkastningspotential och utveckling av skördeteknik. I gruppen analyseras och utvärderas resultaten, som ligger sedan till grund för förändringar i såväl den egna verksamheten, som för att driva på och medverka till förändringar i det omgivande samhället såsom handelns och myndigheters agerande, KRAV-regler, EU-förordningar mm.


Kontaktinformation