Om Grönt kulturarv®

Senast ändrad: 26 september 2022
Grönt kulturarvs logotyp. Illustration i grönt, vitt och rött.

Varumärket Grönt kulturarv® har skapats för att göra det möjligt att lansera och saluföra odlingsvärt växtmaterial som samlats in genom Programmet för odlad mångfald, Pom.

Pom är ett nationellt program för att bevara den genetiska mångfalden bland de odlade växterna. Pom samordnas från Sveriges lantbruksuniversitet i Alnarp, men är ett nätverk där flera olika organisationer och myndigheter ingår, till exempel friluftsmuseer, botaniska trädgårdar, FritidsOdlingens Riksorganisation, Jordbruksverket och Riksantikvarieämbetet.

Varumärket har tagits fram tillsammans med Elitplantstationen, E-planta ekonomisk förening och LRF Trädgård.

Pom har ställt upp följande kriterier för att bedöma växter som Grönt kulturarv®:

  • arter och sorter odlade i Sverige före 1940, 1950 eller 1960 – beroende på växtslag – med väl dokumenterad historia.
  • i Sverige framtagna sorter, eller spontant uppkommet material, som bedöms vara bevarandevärt, oavsett ålder.

För att en växtsort ska kunna saluföras under Grönt kulturarv® krävs att den ska finnas i den Nationella genbanken. Läs mer på genbankens webbplats. För fröförökade sorter och potatis gäller att sorten ska finnas bevarad på NordGen.

Villkor för användning av varumärket Grönt kulturarv®

Användningen av varumärket är förenat med vissa villkor som måste accepteras:

SLU förvaltar varumärket Grönt kulturarv®. Varumärket ska användas för att öka kunskapen om betydelsen av genetiska resurser och att det är viktigt att använda och ta väl hand om dem.

Varumärket kan användas fritt av den som vill producera och saluföra växter som uppfyller Poms kriterier för Grönt kulturarv®.

SLU/Pom marknadsför Grönt kulturarv® med egen logotyp och grafisk profil. Företag och organisationer med verksamheter som rör odling och saluföring av växtsorter, erbjuds att använda varumärket, antingen ensamt eller tillsammans med företagets logotyp.

Grönt kulturarv® är avsett för marknadsföring och försäljning av levande växter eller förökningsmaterial som frö, lökar, rotdelar eller sticklingar.

Läs mer om hur logotypen får användas: Grafisk manual (pdf 229 Kb)


Kontaktinformation

Helena Persson, samordnare för Pom vid SLU och verksamhetsledare för Nationella genbanken

Institutionen för landskapsarkitektur, planering och förvaltning                          helena.m.persson@slu.se, 040-415147, 0735-32 84 92