Industridoktorander inom livsmedelsområdet (LivsID)

Senast ändrad: 13 november 2017
Doktorand i mikrobiologi. Foto: JSG

SLU upprättar på regeringens uppdrag ett program för industridoktorander (LivsID). Programmet kommer att erbjuda plats för upp till tio industridoktorander inom livsmedelsområdet från hösten 2018 och satsningen görs inom ramen för den nationella livsmedelsstrategin.

Livsmedelssektorn i Sverige står inför en rad utmaningar och SLU vill nu fördjupa och utveckla forskningssamarbeten med sektorn.

De nya industridoktoranderna inom programmet LivsID kommer att fokusera på projekt och frågeställningar som initierats av företag, organisationer, myndigheter och andra intressenter inom livsmedelsområdet.

Doktoranderna ska förbli anställda hos sin arbetsgivare och ägna sig åt ordinarie arbetsuppgifter på 20 procent under forskarstudierna vid SLU. Doktorandstudierna ska bedrivas under fem år på 80 procent med start hösten 2018.

Utgår från branschens behov

LivsID-programmet kommer att utgå från livsmedelsbranschens utmaningar, och det blir följaktligen företagen och organisationerna som inleder processen med att formulera frågorna. I nästa steg ska förslagen från branschen i samverkan med SLU:s forskare och institutioner omformas till möjliga forskningsfrågor och genomförbara doktorandprojekt.

Skicka in aktuella frågor!

SLU inbjuder nu livsmedelsområdets företag, organisationer, myndigheter och andra intressenter att komma med förslag till ämnen och frågor för industridoktorandprojekt och även att föreslå anställda eller nyrekryteringar som skulle kunna passa för att doktorera inom projektet.

Ni behöver inte ha färdiga forskningsprojekt formulerade utan det räcker med en intressant utmaning/idé till projekt så kan det konkretiseras längre fram i processen.

Varje organisation är välkommen att skicka in flera fristående förslag till frågor och tänkbara doktorander. Forskningsfrågorna ska vara aktuella inom områden där SLU bedriver forskning, men de behöver inte vara inriktade mot någon specifik forskningsmiljö eller institution.

Tag kontakt med någon SLU-forskare för att ventilera projektidén. Har ni inte andra etablerade kontakter inom SLU så hör av er till någon av LivsIDs kontaktpersoner.

Så går urvalet till

Cirka femton förslag kommer att få gå vidare och av dem kommer högst tio att bli antagna som industridoktorander inom LivsID.

De förslag som väljs ut kommer att anpassas till forskningsbara frågeställningar i samverkan med tänkta huvudhandledare och ansvariga prefekter inom SLU. Därefter formas ett avhandlingsprojekt lämpligt att ingå i en forskarutbildning och antagning som doktorand. Den påtänkta doktoranden kan rekryteras och behöver inte redan vara anställd på företaget.

Ett avtal kommer att upprättas mellan arbetsgivaren och SLU och det kommer att vara en förutsättning för antagning till forskarutbildningen. Avtalet ska reglera förhållandena under utbildningen.

Presentationsmaterial att ladda ner

Från informationsmötet den 31/10 finns nu presentationen tillgänglig att ladda ner.
Ladda ner presentationen

Intresseanmälan

Vad ska intresseanmälan innehålla?

 • En beskrivning av den fråga som avhandlingsarbetet ska utgå från inom ramen för forskarutbildningen. Beskrivningen ska motiveras och beskrivas så att det framgår hur frågan relaterar till både företagets/organisationens och SLU:s verksamheter. Förslaget får omfatta ca 7 500 tecken inklusive blanksteg. Frågan ska ha diskuterats med forskare (behöver inte vara en tänkt huvudhandledare) inom SLU och namn på forskaren ska anges.
 • Om den tilltänkta doktoranden redan är anställd ska det bifogas ett cv på högst 7 500 tecken inklusive blanksteg för den tilltänkta industridoktoranden där utbildning som ger behörighet för forskarutbildningen ska redovisas. För att vara behörig till utbildning på forskarnivå krävs avlagd examen på avancerad nivå eller minst fyra års heltidsstudier varav minst ett år på avancerad nivå; med relevans för forskningsområdet. Dessutom ska yrkeserfarenhet samt erfarenheter av arbete inom forskning, utveckling och innovation tillsammans med eventuella viktigaste publikationer ingå. Slutligen efterfrågas en personlig motivering till att forskningsfrågan och möjligheten att bedriva forskarutbildning är av värde och intresse.

Förslag till fråga ska omfatta en doktorand och inte kopplas till eller villkoras med antagning av andra forskningsfrågor eller doktorander.

Vart skickas intresseanmälan?

Intresseanmälan ska skickas till registrator@slu.se, senast måndagen den 20 november 2017. Ange diarienummer SLU ua 2017.4.1-3908.

Urval och urvalskriterier

Ansvariga för urval

Urvalet av forskningsfrågor och blivande doktorander kommer att hanteras av SLU:s samverkansgrupp inom livsmedelsområdet med stöd av externa rådgivare:

De externa rådgivarna är:

 • Ann-Christin Bylund, f.d. rektor SLU
 • Anna Wikström, Tillväxtverket
 • Göran Holm, rådgivare till Tillväxtverket
 • Lena Strålsjö, Handelsrådet
 • Lena Eckerdal Rimsten, Vinnova
 • Kjell Ivarsson, LRF växtodling

Beslut om urval kommer att fattas av SLU:s vicerektor för samverkan.

Kriterier

Urval av forskningsfrågor och industridoktorander kommer huvudsakligen att baseras på följande kriterier utan inbördes rangordning.

Frågans samhällsrelevans

 • relevans för livsmedelsstrategin
 • relevans för arbetsgivaren

Forskningsbarhet

 • forskningsfrågans förutsättningar att bli ämne för avhandlingsarbete

Innovationshöjd

 • grad av nyskapande

Motivation och förutsättningar

Om det finns förslag på doktorand:

 • den föreslagna doktorandens bakgrund och erfarenheter och bedömda potential att framgångsrikt bedriva forskarstudier
 • motivation och drivkraft

Avtal, ekonomi och andra formalia

Avtal

Detaljerna om ekonomi, immateriella rättigheter, organisation och handledning, arbetsmiljöansvar etc. kommer att regleras i ett avtal som ska upprättas innan ansökan om antagning till forskarutbildningen kan skickas in.

Ekonomi

Doktorandens arbetsgivare får ett anslag från SLU på 300 000 kr per år under fem år som ersättning för doktorandens medverkan i SLU:s forskning om forskarstudierna bedrivs i tänkt omfattning och enligt plan.

Kostnader för huvudhandledare vid SLU och upp till 20 000 kr per år för omkostnader i form av försök och laborationer etc., lokaler vid SLU samt kontorsbasservice täcks av SLU.

Kostnader för resor, traktamenten, konferensavgifter, kursavgifter etc. täcks av arbetsgivaren inom en ram som kommer att bestämmas i avtalet.

Immateriella rättigheter

Hanteringen av de immateriella rättigheterna för forskningsresultaten, t.ex. upphovsrätt och patenträtt, ska följa gällande regler på arbetsmarknaden och inom universiteten. Eventuella avvikande detaljer och förtydliganden kommer att regleras i avtalet.​

Handledning och organisation

SLU tillhandahåller huvudhandledare och minst en biträdande handledare. Arbetsgivaren ska tillhandahålla minst en partshandledare (som kan vara biträdande handledare om hen har doktorsexamen). Båda parter tillhandahåller för avhandlingsprojektet nödvändig utrustning, infrastruktur etc. Omfattning m.m. specificeras i avtalet.

En särskild grupp, som ska diskutera och tillvarata doktorandens intressen både inom den ordinarie arbetsplatsen och inom forskarutbildningen, ska inrättas. Gruppen ska som ett minimum bestå av doktoranden, huvudhandledaren, prefekten för institutionen där doktoranden är antagen till forskarutbildning, närmaste chef på ordinarie arbetsplats samt projektledaren för LivsID (som är sammankallande). Där så är relevant kommer doktoranderna att knytas till den nationella forskarskolan LiFT.

Samverkan mellan forskningen vid SLU och arbetsgivaren ska utvecklas i görligaste mån under forskarutbildningstiden. Industridoktoranden ska inte ha huvudansvaret för att utveckla dialogen utan det ska ligga hos någon annan hos arbetsgivaren tillsammans med SLU:s projektledare för LivsID. Aktiviteterna riktas till andra anställda hos arbetsgivaren.

Kalendarium för urvalsprocessen

 • 31 oktober: informationsmöte om programmet LivsID och om hur man deltar med förslag på doktorandprojekt. Informationsmötet webbsändes och kan ses i efterhand.
  Se det inspelade infomötet här
 • 20 november: senaste datum för att skicka in förslag på ämnen och frågor för doktorandprojekt.
 • 6 december klockan kl 13-16: ett öppet ”pitch-event” kommer att hållas i Ultuna där några av förslagen kommer att få möjlighet att presentera sig och övertyga de urvalsansvariga vid SLU. Se kalenderpost med tid och plats.
 • 15 december: slutligt urval av förslag som ska få möjlighet att gå vidare till eventuellt genomförande kommer att meddelas.
Fakta:

Vart skickas intresseanmälan?

Skicka din intresseanmälan till registrator@slu.se, senast måndagen den 20 november 2017. Ange diarienummer SLU ua 2017.4.1-3908.


Frågor besvaras av

Volkmar Passoth är handläggare för LivsID

Bengt Persson, universitetslektor och samverkanslektor
Institutionen för landskapsarkitektur, planering och förvaltning                       bengt.persson@slu.se, 040-41 51 41

Bengt Persson är projektledare för LivsID

Sidansvarig: anna.bleckert@slu.se