Ny sökning
ÖN0001

Nyckel till natur och miljö - naturvetenskaplig bastermin, 20 veckor

Kursvärderingen är ännu inte aktiverad

Kursvärderingen är öppen mellan 2022-05-29 och 2022-06-19

Andra kursvärderingar för ÖN0001

ÖN0001 Nyckel till natur och miljö - naturvetenskaplig bastermin, 20 veckor, 30,0 Hp

Environment - Natural Science Foundation Term, 20 weeks

Kursplan fastställd

2016-08-16

Ämnen

Naturvetenskap

Utbildningens nivå

Förberedande nivå

Fördjupning

Betygsskala

Godkänd / Icke godkänd Kraven för kursens olika betygsgrader framgår av betygskriterier, som redovisas i bilaga till kursplanen. Aktuell information om betygskriterier ska finnas tillgänglig senast vid kursstart.

Språk

Svenska

Förkunskapskrav

Förutom grundläggande högskolebehörighet krävs särskild behörighet i följande ämnen:
- Naturkunskap B
- Matematik C
eller motsvarande

alternativt
Naturkunskap 2
Matematik 3b alternativt Matematik 3c
eller motsvarande.

Mål

Efter genomgången kurs skall studenten ha tillägnat sig det naturvetenskapliga språket och inhämtat grundläggande begrepp och samband inom biologi, fysik, kemi och matematik. Vidare skall studenten ha en förståelse för ämnenas plats i helheten, ha fått träning i litteratursökning, kommunikation och samarbete.

Innehåll

Naturvetenskapliga fenomen studeras i fält och tas upp i tema såsom vatten, mark, liv, mat, naturvetenskap i resursflöden i samhället. Följande grundläggande naturvetenskapliga områden inom ämnena biologi, fysik, kemi och matematik introduceras i anslutning till teman:

Biologi (4 veckor))
Grundläggande systematik
Klassindelning – vad den grundas på
Evolutionära processer
Växelverkan mellan biotiska och abiotiska system
Energi- och materialflöden i biologiska system och samhälle
Cellstruktur och växelverkan mellan struktur och funktion
Populationsdynamik

Fysik (3 veckor)
Energi, arbete, effekt, energikvalité, verkningsgrad, samhällets
energiflöden, naturens energiflöden, värmekapacitet, ångbildningsvärme, smältvärme, entalpi, entropi.
Kraft, likformig rörelse, acceleration, moment, tryck, kapillaritet, osmos.
Laddning, elektriska fält, spänning, ström, resistans.
Vågrörelse, elektromagnestisk strålning.

Kemi (6 veckor)
Atommodeller
Kemisk bindning
Formelskrivning och stökiometri
Jämvikter (bl.a. pH, redox)
Termodynamik (entalpi, entropi, jämviktskostanter)
Organisk kemi

Matematik (6 veckor)
Reella tal, skalomvandlingar, ekvationslösning och olikheter.
Rötter, potenser, logaritmer och trigonometri.
Räta linjens ekvation, funktioner, enklare derivator och deras användning, primitiva funktioner och
integraler.
Grunder i sannolikhetsteori och statistik.

Övriga moment (1 vecka)
Syntes, vetenskapsteori, litteratursökning.

Examinationsformer och fordringar för godkänd kurs

Godkända tentamen, godkända skriftliga och muntliga redovisningar samt tillfredsställande deltagande i samtliga obligatoriska kursmoment.
  • Om studenten inte blivit godkänd på ett prov har examinatorn rätt att ge en kompletteringsuppgift – om det finns skäl för det och om det är möjligt.
  • Om studenten har ett beslut från SLU om särskilt pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning, har examinatorn rätt att ge ett anpassat prov eller låta studenten genomföra provet på ett alternativt sätt.
  • Om denna kursplan ändras, eller om kursen läggs ner, ska SLU besluta om övergångsregler för examination av studenter som antagits enligt denna kursplan och ännu inte blivit godkända.
  • För examination av självständigt arbete (examensarbete) gäller dessutom att examinatorn kan tillåta studenten att göra kompletteringar efter inlämningsdatum. Mer information finns i utbildningens regelsamling.

Övriga upplysningar

  • Rätten att delta i undervisning och/eller handledning gäller endast det kurstillfälle som studenten blivit antagen till och registrerad på.
  • Om det finns särskilda skäl, har studenten rätt att delta i moment som kräver obligatorisk närvaro vid ett senare kurstillfälle. Mer information finns i utbildningens regelsamling.

Ytterligare information

Basterminen är en behörighetsgivande utbildning som inte påverkar ditt meritvärde från gymnasiet. Basterminen ger heller inte högskolepoäng och kan inte ingå i en akademisk examen.

Basterminen är en möjlighet för dem som inte har teknisk eller naturvetenskaplig bakgrund från gymnasiet eller motsvarande att komplettera kunskaper inom ämnena biologi, kemi, matematik och fysik för att kunna antas till något av nedanstående program.

Basterminen ger platsgaranti på vissa av SLU:s program. Platsgaranti innebär att den som antas, och genomgått basterminen med godkänt resultat senast sista dag för komplettering, har en garanterad plats på något av nedan angivna program med start efterföljande hösttermin.
- livsmedelsprogrammet
- växtodlingsprogrammet
- biologi och miljövetenskap– kandidatprogram

Basterminen ger också behörighet men ingen platsgaranti till:
- djur och hållbarhet (kandidat)
- etologi och djurskydd – kandidatprogram

Ansvarig institution/motsvarande

Fakulteten för naturresurser och jordbruksvetenskap

Kompletterande uppgifter

Fastställd av: Programnämnden för utbildning inom naturresurser och jordbruk (PN - NJ)
Det finns inga betygskriterier inlagda för denna kurs.

Kursfakta

Kursen ges som en fristående kurs: Nej Kursavgift: Studieavgift, endast för medborgare utanför EU, EES, och Schweiz: 55000 SEK Nivå: Förberedande nivå
Ämne: Naturvetenskap
Kurskod: ÖN0001 Anmälningskod: SLU-30306 Plats: Uppsala Distanskurs: Nej Undervisningsspråk: Svenska Ansvarig avdelning: Fakulteten för naturresurser och jordbruksvetenskap Studietakt: 100%