Ny sökning
ÖS0002

Kvalificerad praktik för hållbar utveckling

Kursvärdering

Andra kursvärderingar för ÖS0002

Läsåret 2022/2023

Kvalificerad praktik för hållbar utveckling (ÖS0002-10300)

2022-08-29 - 2023-01-15

Kursplan

ÖS0002 Kvalificerad praktik för hållbar utveckling, 30,0 Hp

Qualified Internship for Sustainable Development

Ämnen

Övrigt inom samhällsvetenskap

Utbildningens nivå

Avancerad nivå

Moduler

Benämning Hp Kod
Enda modul 30,0 0101

Fördjupning

Avancerad nivå, har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav(A1F)

Betygsskala

Godkänd / Icke godkänd Kraven för kursens olika betygsgrader framgår av betygskriterier, som redovisas i bilaga till kursplanen. Aktuell information om betygskriterier ska finnas tillgänglig senast vid kursstart.

Språk

Engelska

Förkunskapskrav

Kunskaper motsvarande- 15 hp på avancerad nivå

- Godkänt självständigt arbete på kandidatnivå eller kandidatexamen

- Minst en kurs av relevans för den planerade praktiken ska ha genomförts

- Engelska 6

Mål

Efter avslutad kurs ska studenten kunna- identifiera och beskriva/förklara hur arbetet med hållbar utveckling på olika sätt tillämpas inom den valda praktikplatsens organisation

- analysera och diskutera förutsättningarna för hållbar utveckling på praktikplatsen, och sätta detta I relation till exempel från relevant forskning

- förklara och reflektera kring praktikorganisationens roll i samhället och dess koppling till hållbar utveckling på global nivå

- föreslå åtgärder med avsikten att stödja organisationens hållbara utveckling

- utvärdera sin egen ämneskompetens och dess relevans för hållbar utveckling.

Innehåll

Studenten ska under minst 16 veckor delta i heltidspraktik med en handledare inom praktikplatsens organisation. Arbetet/uppgifterna under praktikperioden ska ha en tydlig koppling till global hållbar utveckling och ska träna studenten i att arbete självständigt och i samarbete med andra. Studenten ska under praktikperioden ha tid att observera, interagera och reflektera kring relevanta aspekter på global hållbarhet, och samtidigt även delta i organisationens verksamhet. Före och under praktikperioden finns ett krav på litteraturstudier. Delar av litteraturen är gemensam för alla kursdeltagare, medan annan litteratur kan vara specifik för den givna situationen och beslutas gemensamt av student, handledare och värdorganisation.Under och efter praktikperioden sammanfattar studenten sina erfarenheter och rapporterar skriftligt dessa i form av en loggbok, en mittrapport och en slutrapport samt genom regelbundna muntliga eller skriftliga avstämningar med handledaren. Mittrapporten fungerar som lägesrapport avseende litteraturinläsning och reflektioner kring arbetsuppgifter och ansvar inom organisationen. Slutrapporten ska innehålla en presentation av arbetsplatsen, arbetsuppgifterna och reflektioner kring kursmål och litteratur, samt en analys av den egna rollen inom arbetsplatsen (och eventuell underenhet) med kopplingar till hållbar utveckling. Den mera omfattande slutrapporten och en muntlig presentation avslutar kursen.

Examinationsformer och fordringar för godkänd kurs

För godkänd kurs krävs- aktivt deltagande på arbetsplatsen under hela praktikperioden

- godkända skriftliga inlämningsuppgifter (loggbok, mittrapport och slutrapport), samt

- godkänd muntlig presentation
  • Om studenten inte blivit godkänd på ett prov har examinatorn rätt att ge en kompletteringsuppgift – om det finns skäl för det och om det är möjligt.
  • Om studenten har ett beslut från SLU om särskilt pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning, har examinatorn rätt att ge ett anpassat prov eller låta studenten genomföra provet på ett alternativt sätt.
  • Om denna kursplan ändras, eller om kursen läggs ner, ska SLU besluta om övergångsregler för examination av studenter som antagits enligt denna kursplan och ännu inte blivit godkända.
  • För examination av självständigt arbete (examensarbete) gäller dessutom att examinatorn kan tillåta studenten att göra kompletteringar efter inlämningsdatum. Mer information finns i utbildningens regelsamling.

Övriga upplysningar

  • Rätten att delta i undervisning och/eller handledning gäller endast det kurstillfälle som studenten blivit antagen till och registrerad på.
  • Om det finns särskilda skäl, har studenten rätt att delta i moment som kräver obligatorisk närvaro vid ett senare kurstillfälle. Mer information finns i utbildningens regelsamling.

Ytterligare information

Kursen är kontinuerligt öppen för ansökan under hela läsåret för att möta de varierande tidsperioderna för ansökan till olika praktikplatser. Studenter antas alltid, under förutsättning att det finns tillgänglig handledare och praktikplats och att förkunskapskraven uppfylls.

Studenten ansvarar själv för att hitta en praktikplats. Handledare/examinator/kursledare kan om möjligt vara behjälpliga.

Handledning på plats beslutas gemensamt av praktikplatsorganisationens representant och studenten och regleras av ett avtal mellan värdorganisationens representant och kursledaren.

Praktikplatsens verksamhet ska vara relevant för hållbar utveckling och SLU:s kärnverksamhet.Ytterligare information

För att bli registrerad på kursen krävs ett avtal mellan SLU och värdorganisationen, undertecknat av handledaren vid värdorganisationen. En avtalsmall ska finnas tillgänglig via kurshemsidan.Studenten bör på ett tidigt stadium kontakta kursledaren för att underlätta för val av litteratur och handledare.SLU är certifierat i enlighet med PRIME (http://www.unprme.org). SLU är också certifierat enligt ISO 14001. En stor andel av SLU:s kursutbud står för kunskap och färdigheter som bidrar positivt till miljömässig, social och ekonomisk hållbarhet. SLU har dessutom upprättat hållbarhetsmål specifikt för utbildning. Studenter är välkomna att föreslå ytterligare sätt att påverka hållbar utveckling på ett positivt sätt.

Ansvarig institution/motsvarande

Institutionen för Skogsekonomi

Medansvariga:

Institutionen för människa och samhälle

Kompletterande uppgifter

Fastställd av: Programnämnden för utbildning inom skog (PN - S)

Betygskriterier

Det finns inga betygskriterier inlagda för denna kurs.

Kursfakta

Kursen ges som en fristående kurs: Ja Nivå: Avancerad nivå
Ämne: Övrigt inom samhällsvetenskap
Kurskod: ÖS0002 Anmälningskod: SLU-30256 Plats: Ortsoberoende Distanskurs: Nej Undervisningsspråk: Engelska Ansvarig avdelning: Institutionen för Skogsekonomi Studietakt: 100%