Ny sökning
ÖT0001

Landsbygdsutvecklingens praktik

Kursens syfte är att ge dig en möjlighet att genom praktiskt arbete få utveckla dina förmågor och erfarenheter inom den praktiska verksamhet som utgör landsbygdsutveckling. Kursen syftar också att till att ge dig möjligheten att möta framtida potentiella arbetsgivare och ge dig en inblick i vad det innebär att arbeta inom fältet.

2021-01-08

We will have an introductory seminar on Jan 18 at 1 pm. Please make time in your calendar for this. The Zoom link will be available in the course page in Canvas next week.

2020-11-23
Welcome to the course Practice of rural development 2021!

Please find below a suggested reading for the course:

Acker, Joan. 1990. Hierarchies, Jobs, Bodies: A Theory of Gendered Organizations. Gender and Society, Vol. 4, No. 2 (Jun., 1990), pp. 139-158. Published by: Sage Publications, Inc.

More information will come on the web page of the course in Canvas.

Kursvärderingen är avslutad

ÖT0001-30226 - Sammanställning av kursvärdering

Efter att kursvärderingen stängt har kursansvarig och studentrepresentanten upp till en månad på sig att skriva kommentarer. De publiceras automatiskt i sammanställningen.

Andra kursvärderingar för ÖT0001

Läsåret 2019/2020

Landsbygdsutvecklingens praktik (ÖT0001-30161) 2020-01-20 - 2020-03-24

Läsåret 2018/2019

Landsbygdsutvecklingens praktik (ÖT0001-30155) 2019-01-21 - 2019-03-25

ÖT0001 Landsbygdsutvecklingens praktik, 15,0 Hp

The Practice of Rural Development

Kursplan fastställd

2017-12-05

Ämnen

Tvärvetenskap

Utbildningens nivå

Avancerad nivå

Fördjupning

Avancerad nivå, kursens fördjupning kan inte klassificeras(AXX)

Betygsskala

5 / 4 / 3 / U Kraven för kursens olika betygsgrader framgår av betygskriterier, som redovisas i bilaga till kursplanen. Aktuell information om betygskriterier ska finnas tillgänglig senast vid kursstart.

Språk

Engelska

Förkunskapskrav

Kunskaper motsvarande 180 hp på grundnivå, varav 90 hp ämnesfördjupning inom samhällsvetenskap, naturvetenskap eller humaniora. Kunskaper motsvarande Engelska 6.

Mål

Kursens syfte är att ge studenten en möjlighet att genom praktiskt arbete få utveckla sina förmågor och erfarenheter inom den praktiska verksamhet som utgör landsbygdsutveckling. Kursen syftar också att till att ge studenten möjligheten att möta framtida potentiella arbetsgivare och ge hen en inblick i vad det innebär att arbeta inom fältet.

Efter avslutad kurs ska studenten kunna:
- Skriftligen och muntligen presentera och kritiskt utvärdera arbetssituationer som berör landsbygdsutveckling
- Skriftligen och muntligen reflektera över vetenskapligheten i den praktiska utövningen (verksamheten) som berör landsbygdsutveckling
- Skriftligen och muntligen reflektera över hållbarhetsperspektivet i den praktiska utövningen (verksamheten) som berör landsbygdsutveckling
- Skriftligen och muntligen reflektera över etiska dilemman som kan uppstå i den praktiska utövningen (verksamheten) som berör landsbygdsutveckling

Innehåll

Genom denna kurs får studenten möjlighet att integrera och utvärdera sina teoretiska kunskaper, i en verklig arbetsmiljö. Kursen är utformad som en projektkurs i vilken studenten ges särskilda uppdrag såsom att göra dagboksreflektioner, skriva rapport samt diskutera de etiska dilemman och hållbarhetsperspektiv som kan beröra fältet och återspeglas på arbetsplatsen.

Examinationsformer och fordringar för godkänd kurs

Godkänd skriftlig redovisning av dagbok samt godkänd skriftlig och muntlig presentation av praktikrapport.

  • Om studenten inte blivit godkänd på ett prov har examinatorn rätt att ge en kompletteringsuppgift – om det finns skäl för det och om det är möjligt.
  • Om studenten har ett beslut från SLU om särskilt pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning, har examinatorn rätt att ge ett anpassat prov eller låta studenten genomföra provet på ett alternativt sätt.
  • Om denna kursplan ändras, eller om kursen läggs ner, ska SLU besluta om övergångsregler för examination av studenter som antagits enligt denna kursplan och ännu inte blivit godkända.
  • För examination av självständigt arbete (examensarbete) gäller dessutom att examinatorn kan tillåta studenten att göra kompletteringar efter inlämningsdatum. Mer information finns i utbildningens regelsamling.

Övriga upplysningar

  • Rätten att delta i undervisning och/eller handledning gäller endast det kurstillfälle som studenten blivit antagen till och registrerad på.
  • Om det finns särskilda skäl, har studenten rätt att delta i moment som kräver obligatorisk närvaro vid ett senare kurstillfälle. Mer information finns i utbildningens regelsamling.

Ytterligare information

Studenten hittar, tillfrågar och föreslår lämplig praktikplats, vilken måste tillstyrkas av SLU.

Ansvarig institution/motsvarande

Institutionen för stad och land

Kompletterande uppgifter

Fastställd av: Programnämnden för utbildning inom naturresurser och jordbruk (PN - NJ)
Det finns inga betygskriterier inlagda för denna kurs.
1) Please find the suggested reading in the course message above

Kursfakta

Kursen ges som en fristående kurs: Nej Kursen ges som en programkurs: Agronomprogrammet - landsbygdsutveckling Agronomprogrammet - landsbygdsutveckling (270 hp) Landsbygdsutveckling och naturresursförvaltning - masterprogram Kursavgift: Studieavgift, endast för medborgare utanför EU, EES, och Schweiz: 27500 SEK Nivå: Avancerad nivå
Ämne: Tvärvetenskap
Kurskod: ÖT0001 Anmälningskod: SLU-30226 Distanskurs: Nej Undervisningsspråk: Engelska Ansvarig avdelning: Institutionen för stad och land Studietakt: 100%