Ny sökning
ÖT0002

Praktikkurs i miljökommunikation

Den här kursen ger en möjlighet till en minimum 5 veckor lång praktik på ett företag eller en organisation som arbetar med frågor som rör miljö och hållbarhet. Studenten ska under kursens gång läsa och reflektera över sin praktik utifrån frågor som rör miljökommunikation, normer och processer i organisationen. Studenten lämnar in en rapport och håller en presentation i slutet av sin praktik.

Andra kursvärderingar för ÖT0002

Läsåret 2021/2022

Praktikkurs i miljökommunikation (ÖT0002-10278) 2021-08-30 - 2021-11-01

Läsåret 2021/2022

Praktikkurs i miljökommunikation (ÖT0002-M1278) 2021-08-30 - 2021-11-01

Läsåret 2020/2021

Praktikkurs i miljökommunikation (ÖT0002-10242) 2020-08-31 - 2020-11-01

Läsåret 2019/2020

Praktikkurs i miljökommunikation (ÖT0002-10076) 2019-09-02 - 2019-10-31

Läsåret 2018/2019

Praktikkurs i miljökommunikation (ÖT0002-10165) 2018-09-03 - 2018-11-05

ÖT0002 Praktikkurs i miljökommunikation, 15,0 Hp

Internship in environmental communication

Kursplan fastställd

2017-12-05

Ämnen

Kommunikationsvetenskap

Utbildningens nivå

Avancerad nivå

Fördjupning

Avancerad nivå, kursens fördjupning kan inte klassificeras(AXX)

Betygsskala

5 / 4 / 3 / U Kraven för kursens olika betygsgrader framgår av betygskriterier, som redovisas i bilaga till kursplanen. Aktuell information om betygskriterier ska finnas tillgänglig senast vid kursstart.

Språk

Engelska

Förkunskapskrav

Kunskaper motsvarande:
15 hp miljökommunikation
7,5 hp kommunikationsstrategi
7,5 hp kommunikationsteori

Mål

Syftet med kursen är att ge deltagarna möjlighet att göra och reflektera över erfarenheter av att arbeta i organisationer som är relevanta för miljökommunikation.

Efter avslutad kurs kommer deltagarna att kunna:
- Beskriva sina erfarenheter av miljökommunikation i termer av social interaktion, strategisk planering och teorier om demokrati
- Beskriva den roll som miljökommunikationsuppgifter har inom en organisation
- Beskriva de metoder som används för att genomföra miljökommunikationsverksamhet inom en organisation

Innehåll

I denna kurs har studenten en praktikplats i en organisation som är relevant för miljökommunikation. Studenten kontaktar och gör ett avtal med praktikorganisationen. Praktiken ska godkännas av kursansvarig. Praktiken bör vara minst 5 veckor. Det bör finnas en kontaktperson från organisationen och en från universitetet. Under praktiken ska studenten skriva om erfarenheter av miljökommunikation relevanta situationer och om de sociala normer och processer som förekommer i organisationen. Dessa observationer ska sammanfattas i en syntesuppsats som ska presenteras och diskuteras med examinator.

Examinationsformer och fordringar för godkänd kurs

Examination:
- Syntesuppsats
- Muntlig presentation

För att bli godkänd på kursen är det obligatoriskt med:
- Deltagande i introduktionsseminarium
- Deltagande i slutseminarium
- Minst 5 veckors praktik i en organisationen relevant för miljökommunikation
- Förd loggbok
- Godkänd syntesuppsats
- Godkänd muntlig presentation
  • Om studenten inte blivit godkänd på ett prov har examinatorn rätt att ge en kompletteringsuppgift – om det finns skäl för det och om det är möjligt.
  • Om studenten har ett beslut från SLU om särskilt pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning, har examinatorn rätt att ge ett anpassat prov eller låta studenten genomföra provet på ett alternativt sätt.
  • Om denna kursplan ändras, eller om kursen läggs ner, ska SLU besluta om övergångsregler för examination av studenter som antagits enligt denna kursplan och ännu inte blivit godkända.
  • För examination av självständigt arbete (examensarbete) gäller dessutom att examinatorn kan tillåta studenten att göra kompletteringar efter inlämningsdatum. Mer information finns i utbildningens regelsamling.

Övriga upplysningar

  • Rätten att delta i undervisning och/eller handledning gäller endast det kurstillfälle som studenten blivit antagen till och registrerad på.
  • Om det finns särskilda skäl, har studenten rätt att delta i moment som kräver obligatorisk närvaro vid ett senare kurstillfälle. Mer information finns i utbildningens regelsamling.

Ansvarig institution/motsvarande

Institutionen för stad och land

Kompletterande uppgifter

Fastställd av: Programnämnden för utbildning inom naturresurser och jordbruk (PN - NJ)
Ersätter: MX0114
Det finns inga betygskriterier inlagda för denna kurs.

Kursfakta

Kursen ges som en fristående kurs: Nej Kursen ges som en programkurs: Miljökommunikation - masterprogram Nivå: Avancerad nivå
Ämne: Kommunikationsvetenskap
Kurskod: ÖT0002 Anmälningskod: SLU-10075 Plats: Uppsala Distanskurs: Nej Undervisningsspråk: Engelska Ansvarig avdelning: Institutionen för stad och land Studietakt: 100%