Ny sökning
ÖT0002

Praktikkurs i miljökommunikation

Den här kursen ger en möjlighet till en minimum 5 veckor lång praktik på ett företag eller en organisation som arbetar med frågor som rör miljö och hållbarhet. Studenten ska under kursens gång läsa och reflektera över sin praktik utifrån frågor som rör miljökommunikation, normer och processer i organisationen. Studenten lämnar in en rapport och håller en presentation i slutet av sin praktik.

Information från kursledaren

This is a course only for students of the Environmental Communication and Management programme. All conversation happens via Canvas. If you have any questions or would like to join the Canvas page, please contact the course leader.

Kursvärdering

Kursvärderingen är ännu inte aktiverad

Kursvärderingen är öppen mellan 2022-10-24 och 2022-11-14

Andra kursvärderingar för ÖT0002

Läsåret 2021/2022

Praktikkurs i miljökommunikation (ÖT0002-10278)

2021-08-30 - 2021-11-01

Läsåret 2021/2022

Praktikkurs i miljökommunikation (ÖT0002-M1278)

2021-08-30 - 2021-11-01

Läsåret 2020/2021

Praktikkurs i miljökommunikation (ÖT0002-10242)

2020-08-31 - 2020-11-01

Läsåret 2019/2020

Praktikkurs i miljökommunikation (ÖT0002-10076)

2019-09-02 - 2019-10-31

Läsåret 2018/2019

Praktikkurs i miljökommunikation (ÖT0002-10165)

2018-09-03 - 2018-11-05

Kursplan

ÖT0002 Praktikkurs i miljökommunikation, 15,0 Hp

Internship in environmental communication

Ämnen

Kommunikationsvetenskap

Utbildningens nivå

Avancerad nivå

Moduler

Benämning Hp Kod
Enda modul 15,0 0001

Betygsskala

5 / 4 / 3 / U Kraven för kursens olika betygsgrader framgår av betygskriterier, som redovisas i bilaga till kursplanen. Aktuell information om betygskriterier ska finnas tillgänglig senast vid kursstart.

Språk

Engelska

Förkunskapskrav

Kunskaper motsvarande: 15 hp miljökommunikation 7,5 hp kommunikationsstrategi 7,5 hp kommunikationsteori

Mål

Syftet med kursen är att ge deltagarna möjlighet att göra och reflektera över erfarenheter av att arbeta i organisationer som är relevanta för miljökommunikation.

Efter avslutad kurs kommer deltagarna att kunna:

- Beskriva sina erfarenheter av miljökommunikation i termer av social interaktion, strategisk planering och teorier om demokrati
- Beskriva den roll som miljökommunikationsuppgifter har inom en organisation
- Beskriva de metoder som används för att genomföra miljökommunikationsverksamhet inom en organisation

Innehåll

I denna kurs har studenten en praktikplats i en organisation som är relevant för miljökommunikation. Studenten kontaktar och gör ett avtal med praktikorganisationen. Praktiken ska godkännas av kursansvarig. Praktiken bör vara minst 5 veckor. Det bör finnas en kontaktperson från organisationen och en från universitetet. Under praktiken ska studenten skriva om erfarenheter av miljökommunikation relevanta situationer och om de sociala normer och processer som förekommer i organisationen. Dessa observationer ska sammanfattas i en syntesuppsats som ska presenteras och diskuteras med examinator.

Examinationsformer och fordringar för godkänd kurs

Examination:

- Syntesuppsats
- Muntlig presentation

För att bli godkänd på kursen är det obligatoriskt med:

- Deltagande i introduktionsseminarium
- Deltagande i slutseminarium
- Minst 5 veckors praktik i en organisationen relevant för miljökommunikation
- Förd loggbok
- Godkänd syntesuppsats
- Godkänd muntlig presentation
  • Om studenten inte blivit godkänd på ett prov har examinatorn rätt att ge en kompletteringsuppgift – om det finns skäl för det och om det är möjligt.
  • Om studenten har ett beslut från SLU om särskilt pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning, har examinatorn rätt att ge ett anpassat prov eller låta studenten genomföra provet på ett alternativt sätt.
  • Om denna kursplan ändras, eller om kursen läggs ner, ska SLU besluta om övergångsregler för examination av studenter som antagits enligt denna kursplan och ännu inte blivit godkända.
  • För examination av självständigt arbete (examensarbete) gäller dessutom att examinatorn kan tillåta studenten att göra kompletteringar efter inlämningsdatum. Mer information finns i utbildningens regelsamling.

Övriga upplysningar

  • Rätten att delta i undervisning och/eller handledning gäller endast det kurstillfälle som studenten blivit antagen till och registrerad på.
  • Om det finns särskilda skäl, har studenten rätt att delta i moment som kräver obligatorisk närvaro vid ett senare kurstillfälle. Mer information finns i utbildningens regelsamling.

Ansvarig institution/motsvarande

Institutionen för Stad och Land

Kompletterande uppgifter

Fastställd av: Programnämnden för utbildning inom naturresurser och jordbruk (PN - NJ)
Ersätter: MX0114

Betygskriterier

Det finns inga betygskriterier inlagda för denna kurs.

Litteraturlista

The literature list has been selected to further strengthen your ability to reflect on experiences from the internship, and are expected to use some of these in your ARP. At the bottom of the list you will also find the text regarding the IMRAD format for writing the ARP and on the complex issues of anonymization in ethnographic fieldwork.

Books

Please get any of these books from the library or purchase them.

Lave, D. & Wenger, E. 1991. Situated Learning

[Description from publisher] In this important theoretical treatist, Jean Lave, anthropologist, and Etienne Wenger, computer scientist, push forward the notion of situated learning - that learning is fundamentally a social process. The authors maintain that learning viewed as situated activity has as its central defining characteristic a process they call legitimate peripheral participation (LPP). Learners participate in communities of practitioners, moving toward full participation in the sociocultural practices of a community. LPP provides a way to speak about crucial relations between newcomers and old-timers and about their activities, identities, artefacts, knowledge and practice. The communities discussed in the book are midwives, tailors, quartermasters, butchers, and recovering alcoholics, however, the process by which participants in those communities learn can be generalised to other social groups.

Goffman, E. 1959. The presentation of self in everyday life.

Goffman’s book is a real sociological classic. Many people, including sociologists perceive it as provocative. [Description from publisher] A study of human behavior in social situations and the way we appear to others. Dr. Goffman has employed as a framework the metaphor of theatrical performance. Discussions of social techniques are based upon detailed research and observation of social customs in many regions.

Turner, J. 2002. Face to Face.

Jonathan Turner summarizes the processes and mechanisms involved in interpersonal behaviour and how they are constrained by human biology, social structure and culture. The aim of the book is to summarize a unified, general theory of what happens when people interact.

Nicolini, D. 2012. Practice Theory, Work, and Organization - An Introduction

[Description from publisher] This book is a rigorous yet accessible introduction to contemporary practice theories, discussing their distinctive contribution to the study of work and organizations. It surveys their origins, theoretical assumptions, concepts, and application.

Scientific journal articles

Barge, J. K., & Craig, R. T. (2009). Practical theory in applied communication scholarship. In L. R. Frey & K. N. Cissna (Eds.), Routledge handbook of applied communication research (pp. 95–118). Routledge.

Gherardi, S. & B. Poggio (2001) Creating and recreating gender order in organizations, in Journal of World Business, 36 (3): 245–259.

Gosovic, A. K. J. (2019). Gifts, reciprocity and ethically sound ethnographic research: a reflexive framework. Journal of Organizational Ethnography.

Handley, K., Sturdy, A., Fincham, R., & Clark, T. (2006). Within and beyond communities of practice: Making sense of learning through participation, identity and practice. Journal of management studies, 43(3), 641-653.

Pink, S. & Morgan, J. (2013) Short-Term Ethnography: Intense Routes to Knowing. Symbolic Interaction. 36 (3): 351–361

Somerville, D., Keeling, J. (2004) A practical approach to promote reflective practice within nursing. Nursing Times; 100(12) 42–45.

Wenger, E. (2011). Communities of practice: A brief introduction Download Wenger, E. (2011). Communities of practice: A brief introduction

Yanow, D. & Tsoukas, H. (2009) What is Reflection-In-Action? A Phenomenological Account. Journal of management studies 46(8):1339 – 1364.

Further Reading

Text regarding IMRAD format for ARP:

Nair, P. K. R., & Nair, V. D. (2014). Organization of a Research Paper: The IMRAD Format. In P. K. R. Nair & V. D. Nair (Eds.), Scientific Writing and Communication in Agriculture and Natural Resources (pp. 13–25). Springer.

Essay about the issues of anonymisation and trust in ethnographic fieldwork:

Rhoads, R. A. (2020). “Whales Tales” On the Run: Anonymizing Ethnographic Data in an Age of Openness. Cultural Studies↔ Critical Methodologies, 20(5), 402-413.

Kursfakta

Kursen ges som en fristående kurs: Nej Kursavgift: Studieavgift, endast för medborgare utanför EU, EES, och Schweiz: 26165 SEK Nivå: Avancerad nivå
Ämne: Kommunikationsvetenskap
Kurskod: ÖT0002 Anmälningskod: SLU-10075 Plats: Uppsala Distanskurs: Nej Undervisningsspråk: Engelska Ansvarig avdelning: Institutionen för Stad och Land Studietakt: 100%