Ny sökning
ÖT0003

AFEPAs praktikkurs

Kursvärdering

Andra kursvärderingar för ÖT0003

Läsåret 2022/2023

AFEPAs praktikkurs (ÖT0003-10155)

2022-08-29 - 2023-01-15

Läsåret 2021/2022

AFEPAs praktikkurs (ÖT0003-30215)

2022-01-17 - 2022-02-17

Läsåret 2021/2022

AFEPAs praktikkurs (ÖT0003-M3215)

2022-01-17 - 2022-02-17

Läsåret 2020/2021

AFEPAs praktikkurs (ÖT0003-30192)

2021-01-18 - 2021-02-17

Läsåret 2019/2020

AFEPAs praktikkurs (ÖT0003-30177)

2020-01-20 - 2020-02-19

Läsåret 2018/2019

AFEPAs praktikkurs (ÖT0003-30248)

2019-01-21 - 2019-02-20

Kursplan

ÖT0003 AFEPAs praktikkurs, 7,5 Hp

AFEPA internship

Ämnen

Tvärvetenskap

Utbildningens nivå

Avancerad nivå

Betygsskala

Godkänd / Icke godkänd Kraven för kursens olika betygsgrader framgår av betygskriterier, som redovisas i bilaga till kursplanen. Aktuell information om betygskriterier ska finnas tillgänglig senast vid kursstart.

Språk

Engelska

Förkunskapskrav

Antagning till masterprogrammet AFEPA.

Mål

Kursens syfte är att ge studenten en praktisk anknytning till och erfarenhet av företag och organisationer med verksamheter relaterade till jordbruk, livsmedel och naturresurser och som direkt eller indirekt arbetar med och/eller berörs av policyfrågor inom dessa områden.

Innehåll

Under praktiktiden deltar studenten i de dagliga rutinerna inom organisationen. Efter perioden redovisar studenten sina erfarenheter såväl skriftligt som muntligt. Till stöd under praktikperioden har studenten en handledare på praktikplatsen och en akademisk handledare.

Examinationsformer och fordringar för godkänd kurs

Godkänt deltagande under praktiktiden, godkänd skriftlig och muntlig redovisning.
  • Om studenten inte blivit godkänd på ett prov har examinatorn rätt att ge en kompletteringsuppgift – om det finns skäl för det och om det är möjligt.
  • Om studenten har ett beslut från SLU om särskilt pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning, har examinatorn rätt att ge ett anpassat prov eller låta studenten genomföra provet på ett alternativt sätt.
  • Om denna kursplan ändras, eller om kursen läggs ner, ska SLU besluta om övergångsregler för examination av studenter som antagits enligt denna kursplan och ännu inte blivit godkända.
  • För examination av självständigt arbete (examensarbete) gäller dessutom att examinatorn kan tillåta studenten att göra kompletteringar efter inlämningsdatum. Mer information finns i utbildningens regelsamling.

Övriga upplysningar

  • Rätten att delta i undervisning och/eller handledning gäller endast det kurstillfälle som studenten blivit antagen till och registrerad på.
  • Om det finns särskilda skäl, har studenten rätt att delta i moment som kräver obligatorisk närvaro vid ett senare kurstillfälle. Mer information finns i utbildningens regelsamling.

Ytterligare information

Studenter ordnar praktikplats, som dock måste godkännas av SLU. Studenten ska ha en kontaktperson på praktikplatsen och en handledare på en institution vid SLU.

Ansvarig institution/motsvarande

Institutionen för Ekonomi

Kompletterande uppgifter

Fastställd av: Programnämnden för utbildning inom naturresurser och jordbruk (PN - NJ)

Betygskriterier

Det finns inga betygskriterier inlagda för denna kurs.

Kursfakta

Kursen ges som en fristående kurs: Ja Kursavgift: Studieavgift, endast för medborgare utanför EU, EES, och Schweiz: 13750 SEK Nivå: Avancerad nivå
Ämne: Tvärvetenskap
Kurskod: ÖT0003 Anmälningskod: SLU-50023 Plats: Uppsala Distanskurs: Nej Undervisningsspråk: Engelska Ansvarig avdelning: Institutionen för Ekonomi Studietakt: 40%