Ny sökning
ÖT0005

Kvalificerad praktik 1

Det här är kursen för dig som vill ha praktik och få erfarenheter från vad som kan bli din framtida yrkesroll.

Kursen ges under valfri tid på året och omfattar totalt 10 veckor. Under åtta av dessa veckor deltar du i arbetet på en arbetsplats. Ca 20 % av tiden ägnas åt att analysera, sammanställa och och redovisa erfarenheterna från praktikperioden. Du ska själv tillfråga och föreslå praktikplats. Innan praktiken påbörjas ska praktikplatsen godkännas av kursledningen och ett avtal med praktikplatsen vara undertecknat.

Kursvärdering

Andra kursvärderingar för ÖT0005

Läsåret 2022/2023

Kvalificerad praktik 1 (ÖT0005-10095)

2022-08-29 - 2023-01-15

Läsåret 2021/2022

Kvalificerad praktik 1 (ÖT0005-50071)

2022-06-06 - 2022-08-28

Läsåret 2021/2022

Kvalificerad praktik 1 (ÖT0005-30185)

2022-01-17 - 2022-06-05

Läsåret 2021/2022

Kvalificerad praktik 1 (ÖT0005-10215)

2021-08-30 - 2022-01-16

Läsåret 2020/2021

Kvalificerad praktik 1 (ÖT0005-50071)

2021-06-08 - 2021-08-29

Läsåret 2020/2021

Kvalificerad praktik 1 (ÖT0005-30262)

2021-01-18 - 2021-06-06

Läsåret 2020/2021

Kvalificerad praktik 1 (ÖT0005-10259)

2020-08-31 - 2021-01-17

Läsåret 2019/2020

Kvalificerad praktik 1 (ÖT0005-50011)

2020-06-08 - 2020-08-28

Läsåret 2019/2020

Kvalificerad praktik 1 (ÖT0005-30071)

2020-01-20 - 2020-06-07

Läsåret 2019/2020

Kvalificerad praktik 1 (ÖT0005-10070)

2019-09-02 - 2020-01-19

Kursplan

ÖT0005 Kvalificerad praktik 1, 15,0 Hp

Qualified work placement 1

Ämnen

Tvärvetenskap

Utbildningens nivå

Grundnivå

Moduler

Benämning Hp Kod
Enda modul 15,0 0101

Betygsskala

Godkänd / Icke godkänd Kraven för kursens olika betygsgrader framgår av betygskriterier, som redovisas i bilaga till kursplanen. Aktuell information om betygskriterier ska finnas tillgänglig senast vid kursstart.

Språk

Svenska

Förkunskapskrav

Kunskaper motsvarande minst 105 hp

Mål

Kursens syfte är att ge de studerande en insikt i kvalificerade arbetsuppgifter kopplade till den framtida yrkesrollen.

Efter genomgången kurs skall de studerande kunna:

- redogöra för vilka färdigheter som krävs för det specifika yrket

- utföra vissa praktiska moment kopplade till det specifika yrket

- redogöra för arbetsvillkoren och de olika yrkesrollerna på arbetsplatsen

- redogöra för organisationens/företagets roll i samhället

- reflektera över sin utbildnings innehåll och relevans för praktikplatsen

Innehåll

Under ungefär 80 % av kurstiden deltar studenten i det dagliga arbetet på praktikplatsen. Den studerande tilldelas en akademisk handledare samt en handledare på arbetsplatsen som en resurs för frågor och diskussion. Efter praktikperioden sammanfattar studenten sina erfarenheter och redovisar dessa såväl skriftligt som muntligt. Den skriftliga rapporten ska innehålla en presentation av praktikplatsen, en översiktlig beskrivning av arbetsuppgifterna och reflektioner kring det som är kursmålen.Studenten ordnar själv sin praktikplats utifrån önskemål och möjligheter. SLU måste godkänna praktikplats och praktikplan. Studenten specificerar i samråd med SLU och representant för praktikplatsen de specifika arbetsuppgifter som praktiken medför.Den praktiska handledningen på praktikplatsen utformas individuellt mellan handledare och student.

Examinationsformer och fordringar för godkänd kurs

Godkänd skriftlig och muntlig redovisning av erfarenheter från praktiken samt deltagande i obligatoriska moment.
  • Om studenten inte blivit godkänd på ett prov har examinatorn rätt att ge en kompletteringsuppgift – om det finns skäl för det och om det är möjligt.
  • Om studenten har ett beslut från SLU om särskilt pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning, har examinatorn rätt att ge ett anpassat prov eller låta studenten genomföra provet på ett alternativt sätt.
  • Om denna kursplan ändras, eller om kursen läggs ner, ska SLU besluta om övergångsregler för examination av studenter som antagits enligt denna kursplan och ännu inte blivit godkända.
  • För examination av självständigt arbete (examensarbete) gäller dessutom att examinatorn kan tillåta studenten att göra kompletteringar efter inlämningsdatum. Mer information finns i utbildningens regelsamling.

Övriga upplysningar

  • Rätten att delta i undervisning och/eller handledning gäller endast det kurstillfälle som studenten blivit antagen till och registrerad på.
  • Om det finns särskilda skäl, har studenten rätt att delta i moment som kräver obligatorisk närvaro vid ett senare kurstillfälle. Mer information finns i utbildningens regelsamling.

Ytterligare information

Studenten tillfrågar och föreslår praktikplats. Innan praktiken påbörjas ska praktikplatsen godkännas av examinator. Valfri kursstart under läsåret.

Ansvarig institution/motsvarande

Institutionen för Ekologi

Medansvariga:

Institutionen för akvatiska resurser

Kompletterande uppgifter

Fastställd av: Programnämnden för utbildning inom naturresurser och jordbruk (PN - NJ)
Ersätter: ÖÄ0330, ÖÄ0334

Betygskriterier

Det finns inga betygskriterier inlagda för denna kurs.

Kursfakta

Kursen ges som en fristående kurs: Ja Kursavgift: Studieavgift, endast för medborgare utanför EU, EES, och Schweiz: 27500 SEK Nivå: Grundnivå
Ämne: Tvärvetenskap
Kurskod: ÖT0005 Anmälningskod: SLU-50018 Plats: Uppsala Distanskurs: Nej Undervisningsspråk: Svenska Ansvarig avdelning: Institutionen för Ekologi Studietakt: 100%