Ny sökning
ÖT0011

Biogas i det hållbara samhället

Kursen är för dig som vill få en helhetsbild över biogas och dess roll i framtidens miljövänliga energi- och matproduktion. Förutom en gedigen kunskapsorientering ger kursen verktyg att kommunicera inom biogasområdet samt möjlighet ett utöka ditt nätverk.Biogas har stor potential att öka i framtiden och med det kommer även många arbetstillfällen att skapas. Ser du att du vill arbeta med hållbar energi- och matproduktion för omställningen till en fossilfri värld är det här kursen för dig. Du kommer att få insikt i flertalet områden som berör biogasproduktion, vilka involverar en rad olika sektorer i samhället. Du kommer även att träffa personer med kompetens inom alla ämnesområden som berör biogas och som arbetar med både små- och storskalig biogasverksamhet.Under kursen varvas föreläsningar, diskussioner och studiebesök för att ge bästa möjliga förutsättningar till helhetsförståelse inom området och verktyg för kritiskt tänkande. För tillämpning av kursens teoretiska grund kommer du att fördjupa dig i ett biogasområde som kan beröra teknikutveckling, industriell produktion, råvaror, mikrobiologi, jordbruk eller hållbarhets- och utvecklingsfrågor.

Kursvärdering

Kursvärderingen är avslutad

ÖT0011-30103 - Sammanställning av kursvärdering

Efter att kursvärderingen stängt har kursansvarig och studentrepresentanten upp till en månad på sig att skriva kommentarer. De publiceras automatiskt i sammanställningen.

Andra kursvärderingar för ÖT0011

Läsåret 2021/2022

Biogas i det hållbara samhället (ÖT0011-30274)

2022-01-17 - 2022-03-23

Kursplan och övrig information

Betygskriterier

Betyg 3 Betyg 4 Betyg 5

Lärandemål 1

Att förstå biogasens roll i klimatomställningen

Att ha förmågan att analysera hur biogasen bidrar till klimatomställningen

Lärandemål 2

Att kunna redogöra hur biogassystemet utnyttjas för energiproduktion och hur det bidrar till ett cirkulärt samhälle

Att kunna förklara hur biogassystemet utnyttjas för energiproduktion, kunna redogöra för hur det kan kopplas ihop med andra förnybara energislag och värdera hur det bidrar till ett cirkulärt samhälle

Lärandemål 3

Att kunna ge exempel på biomassa som används för biogasproduktion.

Att förstå hur olika sorters biomassa påverkar biogasproduktionen samt kunna redogöra för lämplig processteknologi och drift vid användning av de olika substraten.

Lärandemål 4

Att ha insikt i hur biogassystemet kan bidra till en levande landsbygd och på vilket sätt biogasproduktion kan öka koppling mellan stad och land samt vilka möjligheter som finns för att använda rötrest som biogödsel.

Att ha kunskap om hur biogassystemet kan bidra till en levande landsbygd, och på vilket sätt gårdsbaserad biogasproduktion kan öka, samt beskriva vilka egenskaper rötrest måste ha för att kunna användas som biogödsel och hur dessa kopplar till biomassan.

Lärandemål 5

Att övergripande redogöra för processteknologi, processdrift och processbiologi.

Beskriva och värdera vilka driftparametrar som har stor betydelse för att processen ska gå stabilt. Att övergripande redogöra hur substrat och drift kan påverka processbiologin.

Lärandemål 6

Ha kännedom om andra gröna produkter som kan produceras genom att styra om biogasprocessen.

Att förstå att hur biogasprocessen kan användas för att bidra till andra gröna produkter än biogas och näring.

Lärandemål 7

Diskutera biogasen roll i framtiden och möjligheten att öka råvarubasen och alternativa användningsområden för biogas.

Att kunna analysera biogasens roll i framtiden utifrån olika utvecklingsscenarier, koppade till råvarubasen och alternativa användningsområden för biogasen.

Lärandemål 8

Redogöra för biogasens internationella betydelse och diskutera biogasens potential och användningsområden i utvecklingsländer.

För betyg 3 – alla lärandemål och obligatoriska moment ska vara uppfyllda. Studenten presenterar sitt fördjupningsområde muntligen på ett förståeligt sätt samt lämnar in en vetenskapligt baserad rapport som på ett förståeligt och övergripande sätt beskriver området.

För betyg 4 – alla kriterier för betyg 3 ska vara uppfyllda. Fyra av kriterierna som anges för betyg 4 ska vara uppfyllda. Studenten presenterar sitt fördjupningsområde muntligen samt kan på ett analyserande sätt svara på eller resonera sig fram till ett svar på frågor som ställs under seminariet. Studenten lämnar in en väl skriven vetenskapligt baserad rapport som på ett analyserande sätt sammanfattar fördjupningsområdet.

För betyg 5 – alla kriterier för betyg 4 ska vara uppfyllda. Studenten lämnar in en mycket väl skriven vetenskapligt baserad rapport som på ett analyserande sätt sammanfattar fördjupningsområdet samt innefattar diskussion om framtidsscenarier.

Litteraturlista

**Sidhänvisningar för kurslitteratur. **

Strategisk innovationsagenda s.24-30 s.13-17 
Naturvårdsverket - Biogas ur gödsel, avfall och restprodukter

Biogasprocessens mikrobiologi.

Kapitel 1. Biogasprocessens mikrobiologi, s.8-9 (ej Elektronmottagare) s.10-15

Kapitel 2. Driftparametrarnas betydelse för mikrobiologin, s.25-40

Kapitel 3. Substrat s.41-61

Kapitel 5. Övervakning och utvärdering av processen, s. 71-87

Kapitel 6. Den rötade restprodukten s. 89-102

Förslag till nationell biogasstrategi 2.0, s.21-33, Del 2

Kursfakta

Kursen ges som en fristående kurs: Ja Kursavgift: Studieavgift, endast för medborgare utanför EU, EES, och Schweiz: 13750 SEK Nivå: Grundnivå (GXX)
Ämne: Tvärvetenskap
Kurskod: ÖT0011 Anmälningskod: SLU-30103 Plats: Uppsala Distanskurs: Nej Undervisningsspråk: Svenska Ansvarig institution: Institutionen för molekylära vetenskaper Studietakt: 50%