Ny sökning
ÖT0011

Biogas i det hållbara samhället

Kursen är för dig som vill få en helhetsbild över biogas och dess roll i framtidens miljövänliga energi- och matproduktion. Förutom en gedigen kunskapsorientering ger kursen verktyg att kommunicera inom biogasområdet samt möjlighet ett utöka ditt nätverk.Biogas har stor potential att öka i framtiden och med det kommer även många arbetstillfällen att skapas. Ser du att du vill arbeta med hållbar energi- och matproduktion för omställningen till en fossilfri värld är det här kursen för dig. Du kommer att få insikt i flertalet områden som berör biogasproduktion, vilka involverar en rad olika sektorer i samhället. Du kommer även att träffa personer med kompetens inom alla ämnesområden som berör biogas och som arbetar med både små- och storskalig biogasverksamhet.Under kursen varvas föreläsningar, diskussioner och studiebesök för att ge bästa möjliga förutsättningar till helhetsförståelse inom området och verktyg för kritiskt tänkande. För tillämpning av kursens teoretiska grund kommer du att fördjupa dig i ett biogasområde som kan beröra teknikutveckling, industriell produktion, råvaror, mikrobiologi, jordbruk eller hållbarhets- och utvecklingsfrågor.

Kursvärdering

Kursvärderingen är öppen

Svara på kursvärderingen

Värderingen går att besvara till och med 2023-04-04

Andra kursvärderingar för ÖT0011

Läsåret 2021/2022

Biogas i det hållbara samhället (ÖT0011-30274)

2022-01-17 - 2022-03-23

Kursplan

ÖT0011 Biogas i det hållbara samhället, 7,5 Hp

Biogas in the sustainable society

Ämnen

Tvärvetenskap

Utbildningens nivå

Grundnivå

Fördjupning

Grundnivå (NA)

Betygsskala

5 / 4 / 3 / U Kraven för kursens olika betygsgrader framgår av betygskriterier, som redovisas i bilaga till kursplanen. Aktuell information om betygskriterier ska finnas tillgänglig senast vid kursstart.

Språk

Svenska

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet samt Naturkunskap 2

alternativt Biologi 1 + Fysik 1a (eller Fysik 1b1 + 1b2) + Kemi 1.

Mål

Kursen vänder sig till dig som är intresserad av frågor om grön energi, hållbarhet och resurseffektivitet och hur vi tacklar utsläpp av växthusgaser och klimatförändringar på ett miljövänligt sätt. Kursen syftar till att ge en grundläggande förståelse för biogasproduktion och dess synergieffekter som bidrar till hållbar utveckling. Studenten ska efter kursen ha utvecklat sin förmåga att skriftligen och muntligen kommunicera om biogasens samhällsnyttor på en nivå som möjliggör att agera som länk mellan specialister och allmänhet.Efter avslutad kurs ska studenten kunna:

- kommunicera om biogasens roll i klimatomställningen för personer som inte är insatta i området

- förklara hur biogas utnyttjas för energiproduktion och hur den bidrar till ett cirkulärt samhälle

- bedöma och jämföra biogas med andra biobränslen och med fossila energislag ur ett miljö- och resursperspektiv

- ge exempel på biomassa som används för biogasproduktion samt övergripande redogöra för processens teknologi och mikrobiologi

- ha insikt i hur biogasen kan bidra till en levande landsbygd, öka koppling mellan stad och land samt vilka möjligheter som finns för att använda rötrest som biogödsel

- ha kännedom om andra gröna produkter som kan produceras genom att styra om biogasprocessen

- diskutera biogasen roll i framtiden; möjligheten att öka råvarubasen; samt alternativa användningsområden för biogasen

- redogöra för biogasens internationella betydelse och diskutera biogasens potential och användningsområden i utvecklingsländer

Innehåll

Genom förberedande uppgifter och föreläsningar förmedlas en översiktlig kunskap om cirkulär ekonomi, biomassa, teknik, kemi och mikrobiologi kopplat till biogasproduktion. Kursen omfattar hela produktionskedjan från råvara till slutanvändning och kommer ge fördjupad kunskap om biogasens roll för att nå miljömål och hållbar energproduktion, inomsåväl jordbruks-, industri- och transportsektorerna. Studenterna kommer att få träffa aktörer som arbetar inom en rad olika områden kopplat till biogas, vilket ger möjligheter att diskutera potential och utmaningar utifrån olika synvinklar. Studenterna tränas i att läsa, granska och sammanfatta litteratur inom kursens område, vilket presenteras muntligt, skriftligt eller i form av filmvisning med opposition. Input från personlig kontakt med aktör inom gsområdet kommer att erbjudas i fördjupningsarbetet. Studiebesök på biogasanläggning ingår.Obligatoriska moment inkluderar litteraturseminarier, övningar, studiebesök och muntlig redovisning.

Examinationsformer och fordringar för godkänd kurs

Skriftlig tentamen, obligatoriska redovisningar av inlämningsuppgifter.

För att bli godkänd på kursen krävs: Godkänd tentamen, godkända inlämningsuppgifter samt godkänt deltagande i obligatoriska moment.
  • Om studenten inte blivit godkänd på ett prov har examinatorn rätt att ge en kompletteringsuppgift – om det finns skäl för det och om det är möjligt.
  • Om studenten har ett beslut från SLU om särskilt pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning, har examinatorn rätt att ge ett anpassat prov eller låta studenten genomföra provet på ett alternativt sätt.
  • Om denna kursplan ändras, eller om kursen läggs ner, ska SLU besluta om övergångsregler för examination av studenter som antagits enligt denna kursplan och ännu inte blivit godkända.
  • För examination av självständigt arbete (examensarbete) gäller dessutom att examinatorn kan tillåta studenten att göra kompletteringar efter inlämningsdatum. Mer information finns i utbildningens regelsamling.

Övriga upplysningar

  • Rätten att delta i undervisning och/eller handledning gäller endast det kurstillfälle som studenten blivit antagen till och registrerad på.
  • Om det finns särskilda skäl, har studenten rätt att delta i moment som kräver obligatorisk närvaro vid ett senare kurstillfälle. Mer information finns i utbildningens regelsamling.

Ansvarig institution/motsvarande

Institutionen för molekylära vetenskaper

Kompletterande uppgifter

Fastställd av: PN-NJ

Betygskriterier

Betyg 3 Betyg 4 Betyg 5

Lärandemål 1

Att förstå biogasens roll i klimatomställningen

Att ha förmågan att analysera hur biogasen bidrar till klimatomställningen

Lärandemål 2

Att kunna redogöra hur biogassystemet utnyttjas för energiproduktion och hur det bidrar till ett cirkulärt samhälle

Att kunna förklara hur biogassystemet utnyttjas för energiproduktion, kunna redogöra för hur det kan kopplas ihop med andra förnybara energislag och värdera hur det bidrar till ett cirkulärt samhälle

Lärandemål 3

Att kunna ge exempel på biomassa som används för biogasproduktion.

Att förstå hur olika sorters biomassa påverkar biogasproduktionen samt kunna redogöra för lämplig processteknologi och drift vid användning av de olika substraten.

Lärandemål 4

Att ha insikt i hur biogassystemet kan bidra till en levande landsbygd och på vilket sätt biogasproduktion kan öka koppling mellan stad och land samt vilka möjligheter som finns för att använda rötrest som biogödsel.

Att ha kunskap om hur biogassystemet kan bidra till en levande landsbygd, och på vilket sätt gårdsbaserad biogasproduktion kan öka, samt beskriva vilka egenskaper rötrest måste ha för att kunna användas som biogödsel och hur dessa kopplar till biomassan.

Lärandemål 5

Att övergripande redogöra för processteknologi, processdrift och processbiologi.

Beskriva och värdera vilka driftparametrar som har stor betydelse för att processen ska gå stabilt. Att övergripande redogöra hur substrat och drift kan påverka processbiologin.

Lärandemål 6

Ha kännedom om andra gröna produkter som kan produceras genom att styra om biogasprocessen.

Att förstå att hur biogasprocessen kan användas för att bidra till andra gröna produkter än biogas och näring.

Lärandemål 7

Diskutera biogasen roll i framtiden och möjligheten att öka råvarubasen och alternativa användningsområden för biogas.

Att kunna analysera biogasens roll i framtiden utifrån olika utvecklingsscenarier, koppade till råvarubasen och alternativa användningsområden för biogasen.

Lärandemål 8

Redogöra för biogasens internationella betydelse och diskutera biogasens potential och användningsområden i utvecklingsländer.

För betyg 3 – alla lärandemål och obligatoriska moment ska vara uppfyllda. Studenten presenterar sitt fördjupningsområde muntligen på ett förståeligt sätt samt lämnar in en vetenskapligt baserad rapport som på ett förståeligt och övergripande sätt beskriver området.

För betyg 4 – alla kriterier för betyg 3 ska vara uppfyllda. Fyra av kriterierna som anges för betyg 4 ska vara uppfyllda. Studenten presenterar sitt fördjupningsområde muntligen samt kan på ett analyserande sätt svara på eller resonera sig fram till ett svar på frågor som ställs under seminariet. Studenten lämnar in en väl skriven vetenskapligt baserad rapport som på ett analyserande sätt sammanfattar fördjupningsområdet.

För betyg 5 – alla kriterier för betyg 4 ska vara uppfyllda. Studenten lämnar in en mycket väl skriven vetenskapligt baserad rapport som på ett analyserande sätt sammanfattar fördjupningsområdet samt innefattar diskussion om framtidsscenarier.

Litteraturlista

**Sidhänvisningar för kurslitteratur. **

Strategisk innovationsagenda s.24-30 s.13-17 
Naturvårdsverket - Biogas ur gödsel, avfall och restprodukter

Biogasprocessens mikrobiologi.

Kapitel 1. Biogasprocessens mikrobiologi, s.8-9 (ej Elektronmottagare) s.10-15

Kapitel 2. Driftparametrarnas betydelse för mikrobiologin, s.25-40

Kapitel 3. Substrat s.41-61

Kapitel 5. Övervakning och utvärdering av processen, s. 71-87

Kapitel 6. Den rötade restprodukten s. 89-102

Förslag till nationell biogasstrategi 2.0, s.21-33, Del 2

Kursfakta

Kursen ges som en fristående kurs: Ja Kursavgift: Studieavgift, endast för medborgare utanför EU, EES, och Schweiz: 13750 SEK Nivå: Grundnivå (NA)
Ämne: Tvärvetenskap
Kurskod: ÖT0011 Anmälningskod: SLU-30103 Plats: Uppsala Distanskurs: Nej Undervisningsspråk: Svenska Ansvarig avdelning: Institutionen för molekylära vetenskaper Studietakt: 50%