Ny sökning
TN0347

Energisystemplanering

Kursen är projektbaserad och handlar om att med ett framtids- och hållbarhetsperspektiv analysera och utveckla system med flera användare och intressenter. Projekten utförs i samarbete med externa intressenter som t ex kommun, region och privata aktörer. Projektarbetet genomförs i grupp och bygger på att studenterna tillämpar sina kunskaper från tidigare kurser, såväl kunskaper om specifika energitekniker och –system, som generella kompetenser. Särskilt fokus ligger på energisystem inom transport- och fastighetssektorerna.

En viktig del av kursen är att arbeta med projektplanering och dokumentation samt reflektera över projektarbetet som sådant.

Information från kursledaren

Välkommen till Energisystemplanering hösten 2023! Den här kursen är till största delen projektbaserad och i kursens inledning kommer vi att skapa projektgrupper och utforma uppdrag i samarbete med uppdragsgivare och intressenter inom privat och/eller offentlig sektor. Ett översiktligt schema finns hittar du via TimeEdit.

Mera utförlig kursinformation, betygskriterier med mera kommer att publiceras på canvas för antagna studenter (som programstudent vid UU kommer du även att nå den informationen via Studium). Vid frågor är du välkommen att kontakta David Ljungberg.

Kursvärdering

Kursvärderingen är ännu inte aktiverad

Kursvärderingen är öppen mellan 2024-01-07 och 2024-01-28

Andra kursvärderingar för TN0347

Läsåret 2022/2023

Energisystemplanering (TN0347-10073)

2022-08-29 - 2023-01-15

Läsåret 2021/2022

Energisystemplanering (TN0347-10218)

2021-08-30 - 2022-01-16

Läsåret 2020/2021

Energisystemplanering (TN0347-10249)

2020-08-31 - 2021-01-17

Läsåret 2019/2020

Energisystemplanering (TN0347-10191)

2019-09-02 - 2020-01-19

Kursplan och övrig information

Kursplan

TN0347 Energisystemplanering, 10,0 Hp

Energy systems planning

Ämnen

Teknologi Teknik

Utbildningens nivå

Avancerad nivå

Moduler

Benämning Hp Kod
Enda modul 10,0 0101

Fördjupning

Avancerad nivå, har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskravAvancerad nivå (A1F)

Betygsskala

5 / 4 / 3 / U Kraven för kursens olika betygsgrader framgår av betygskriterier, som redovisas i bilaga till kursplanen. Aktuell information om betygskriterier ska finnas tillgänglig senast vid kursstart.

Språk

Svenska

Förkunskapskrav

- 30 hp på avancerad nivå inom teknologi/teknik, varav minst 10 hp inom energisystem eller logistik- och transportsystem (se övriga upplösningar)

- 15 hp Självständigt arbete i energisystem inom ämnet teknik

- 5 hp livscykelanalys

- Svenska 3 och Engelska 5

Mål

Syftet med kursen är att ge fördjupade kunskaper i planering och utveckling av energisystem, från tillförsel via omvandling/distribution till användning, där anläggningar och system samverkar för att tillgodose olika aktörers energibehov på ett hållbart sätt.Efter genomgången kurs skall studenten kunna:- modellera, dimensionera och analysera lokala och regionala energisystem med flera aktörer (främst inom fastighetssektorn och transportsystemet), med hänsyn tagen till tekniska, ekonomiska och hållbarhetsrelaterade och etiska perspektiv

- kvantitativt beskriva och analysera framtidsscenarier och handlingsalternativ för energisystem med hänsyn tagen till olika aktörers energibehov, långsiktiga mål, tillgängliga resurser, teknisk utveckling och systemets miljöpåverkan

- identifiera, planera, genomföra och dokumentera sina arbetsuppgifter inom ramen för ett större projekt

- redogöra för metoder för planering och ledning av större projekt

- beskriva sin egen kunskapsutveckling och etiska överväganden samt identifiera fortsatta kunskapsbehov

- redovisa framtagna resultat både skriftligt och muntligt för en specifik målgrupp

Innehåll

Studenterna kommer att i projektform analysera ett avgränsat geografiskt område eller en struktur av användare, och föreslå utformningen av energisystem där olika energitekniker kan samverka för att uppfylla beräknade behov av en eller flera energiformer (värme, el och/eller drivmedel), alternativt föreslå hur tillgången till en eller flera energiråvaror skall utnyttjas optimalt för framställning av olika energiformer, med hänsyn tagen till befintlig infrastruktur. Kursen är baserad på ett systemanalytiskt angreppssätt med tillämpning av metodik inom bland annat energiteknik, modellering och simulering, miljösystemanalys och ekonomisk kalkylering.Projektuppgiften presenteras för studenterna som inventerar sina kunskaper och kunskapsbehov, specificerar uppgiften i samarbete med handledare och beställare och planerar sitt arbete. Studenterna skall utreda de tekniska valmöjligheterna vid utformningen av systemet, potentialen för de energiråvaror som kan komma att utnyttjas, de ekonomiska och hållbarhetsrelaterade konsekvenserna av olika alternativ, samt i förekommande fall analysera de bivillkor som energi- och miljöpolitiska beslut kan ställa på utformningen av energisystemet. Datormodeller (t.ex. LEAP) används för att simulera energisystemen. Därefter skall studenterna presentera ett allsidigt underlag med motiverade rekommendationer för en möjlig beslutsfattare.Projektarbetsmetodik och teori för modellering och planering av energisystem behandlas i litteratur, övningar och i projektarbetet. Kunskaper om hur företag och myndigheter arbetar med strategisk planering i frågor som rör energisystemen förmedlas i projekten eller gästföreläsningar. I samband med projektet skriver studenterna en reflektion över sin kunskapsutveckling och sitt arbete i projektgruppen.Obligatoriska moment i kursen är projektintroduktion, övningar och muntlig redovisning. Utöver det förväntas varje student vara delaktig och närvarande i sin projektgrupp enligt den projektplan som gruppen tillsammans utvecklar.

Examinationsformer och fordringar för godkänd kurs

Skriftlig och muntlig redovisning av projektarbeten. Individuella skriftliga uppgifter. Godkända projektarbeten och skriftliga uppgifter samt deltagande i obligatoriska moment.
- Examinatorn har, om det finns skäl och är möjligt, rätt att ge en kompletteringsuppgift till den student som inte blivit godkänd på en examination.
- Om studenten har ett beslut från SLU om riktat pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning, kan examinatorn ge ett anpassat prov eller låta studenten genomföra provet på ett alternativt sätt.
- Om denna kursplan läggs ned, ska SLU besluta om övergångsbestämmelser för examination av studenter, som antagits enligt denna kursplan och ännu inte blivit godkända.
- För examination av självständigt arbete (examensarbete) gäller dessutom att examinatorn kan tillåta studenten att göra kompletteringar efter inlämningsdatum. Mer information finns i utbildningshandboken.
  • Om studenten inte blivit godkänd på ett prov har examinatorn rätt att ge en kompletteringsuppgift – om det finns skäl för det och om det är möjligt.
  • Om studenten har ett beslut från SLU om särskilt pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning, har examinatorn rätt att ge ett anpassat prov eller låta studenten genomföra provet på ett alternativt sätt.
  • Om denna kursplan ändras, eller om kursen läggs ner, ska SLU besluta om övergångsregler för examination av studenter som antagits enligt denna kursplan och ännu inte blivit godkända.
  • För examination av självständigt arbete (examensarbete) gäller dessutom att examinatorn kan tillåta studenten att göra kompletteringar efter inlämningsdatum. Mer information finns i utbildningens regelsamling.

Övriga upplysningar


- Rätten att delta i undervisning och/eller handledning gäller endast det kurstillfälle, som studenten blivit antagen till och registrerad på.
- Om det finns särskilda skäl, har studenten rätt att delta i moment som kräver obligatorisk närvaro vid ett senare kurstillfälle. Mer information finns i utbildningshandboken.

Ytterligare information

Kravet på förkunskaper i energisystem eller logistik- och transportsystem kan uppfyllas genom exempelvis kurserna 1TE035 Energieffektivisering i byggnader - teknik och system 10hp, TN0284 Bioenergi - teknik och system 10 hp, 1TE038 Vindkraft – teknik och system 10 hp, 1TE028 Solenergi – teknik och system 10 hp, 1TE754 Elektriska nätet som system 10hp, 1GV134 Fjärrvärmesystem 5 hp, TN0288 Logistik 5 hp. Kravet på förkunskaper i livscykelanalys kan uppfyllas genom exempelvis kursen TN0285 Energi- och livscykelanalys 5 hp

Ansvarig institution/motsvarande

Institutionen för Energi och teknik

Kompletterande uppgifter

Fastställd av: Programnämnden för utbildning inom naturresurser och jordbruk (PN - NJ)
Ersätter: TN0314

Litteraturlista

Kursen bygger till största utsträckning på att studenterna söker litteratur på egen hand utifrån behov i projektarbetet. Kursgemensam litteratur är följande:

Eriksson, M och Lilliesköld, 2005. Handbok för mindre projekt. Liber. ISBN: 978-91-47-05270-7

Andersen, E. och Schwencke, E. 1998. Projektarbete - en vägledning för studenter (Kapitel 9). Studentlitteratur. ISBN: 9789144008905

Börjeson, L., Höjer, M., Dreborg, K.-H., Ekvall, T., Finnveden, G., 2006. Scenario types and techniques: Towards a user’s guide. Futures 38, 723–739. https://doi.org/10.1016/j.futures.2005.12.002

Kursfakta

Kursen ges som en fristående kurs: Ja Kursen ges som en programkurs: Civilingenjörsprogrammet i Energisystem Kursavgift: Studieavgift, endast för medborgare utanför EU, EES, och Schweiz: 25370 SEK Nivå: Avancerad nivå (A1F)
Ämne: Teknologi Teknik
Kurskod: TN0347 Anmälningskod: SLU-10412 Plats: Uppsala Distanskurs: Nej Undervisningsspråk: Svenska Ansvarig institution: Institutionen för Energi och teknik Studietakt: 33%