Ny sökning
BI0872

Viltbiologi

Viltbiologikursen ger studenterna en bred bas om ekologi och förvaltning av svenska viltarter. Kursen ges på Grimsö forskningsstation där studenterna bor under kursen. Kursen riktar in sig på tillämpad ekologi men teoretiska aspekter av ekologi behandlas också på kursen. Kursen huvudblock består av (1) artbiologi, (2) ekologiska principer med nordiska exempel, (3) praktiska metoder som fångst, märkning, inventeringsformer, och telemetri samt (4) viltförvaltning i Sverige. Lärandeaktiviteter består av föreläsningar, studiebesök, praktiska moment i fält, grupparbeten och individuella arbeten, samt litteraturdiskussioner. Studenterna får också möjlighet att delta vid jakt under kursen.

Information från kursledaren

Dear students!

Information about logistics in relation to the wildlife biology course is uploaded under "timetable" or "Schedule" (information about housing, costs and other practical details)

Welcome to the Grimsö!

Jens

Kursvärdering

Kursvärderingen är avslutad

BI0872-10106 - Sammanställning av kursvärdering

Efter att kursvärderingen stängt har kursansvarig och studentrepresentanten upp till en månad på sig att skriva kommentarer. De publiceras automatiskt i sammanställningen.

Andra kursvärderingar för BI0872

Läsåret 2021/2022

Viltbiologi (BI0872-10315)

2021-08-30 - 2021-11-01

Läsåret 2020/2021

Viltbiologi (BI0872-10290)

2020-08-31 - 2020-11-01

Läsåret 2019/2020

Viltbiologi (BI0872-10086)

2019-09-02 - 2019-10-31

Läsåret 2018/2019

Viltbiologi (BI0872-10099)

2018-09-03 - 2018-11-05

Läsåret 2017/2018

Viltbiologi (BI0872-10151)

2017-08-28 - 2017-10-30

Läsåret 2016/2017

Viltbiologi (BI0872-10268)

2016-08-29 - 2016-10-31

Läsåret 2015/2016

Viltbiologi (BI0872-10016)

2015-08-31 - 2015-10-30

Läsåret 2014/2015

Viltbiologi (BI0872-10169)

2014-09-01 - 2014-11-09

Läsåret 2013/2014

Viltbiologi (BI0872-10312)

2013-09-02 - 2013-11-10

Läsåret 2012/2013

Viltbiologi (BI0872-10185)

2012-09-03 - 2012-11-11

Läsåret 2011/2012

Viltbiologi (BI0872-10034)

2011-08-29 - 2011-11-06

Läsåret 2010/2011

Viltbiologi (BI0872-10108)

2010-08-30 - 2010-11-05

Läsåret 2009/2010

Viltbiologi (BI0872-10175)

2009-08-31 - 2009-11-04

Läsåret 2008/2009

Viltbiologi (BI0872-10116)

2008-08-25 - 2008-10-24

Kursplan

BI0872 Viltbiologi, 15,0 Hp

Wildlife biology

Ämnen

Biologi

Utbildningens nivå

Avancerad nivå

Moduler

Benämning Hp Kod
Enda modul 15,0 0401

Fördjupning

Avancerad nivå, har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskravAvancerad nivå (A1N)

Betygsskala

5 / 4 / 3 / U Kraven för kursens olika betygsgrader framgår av betygskriterier, som redovisas i bilaga till kursplanen. Aktuell information om betygskriterier ska finnas tillgänglig senast vid kursstart.

Språk

Engelska

Förkunskapskrav

Kunskaper motsvarande 120 hp varav 90 hp biologi och av dessa skall minst 10 hp vara grundläggande ekologi.

Kunskaper motsvarande Engelska B.

Mål

Att ge kvalificerade kunskap om viltekologi och viltförvaltning i Skandinavien, inklusive forskning, inventeringsmetoder, artbiologi, viltskador, ekologiska processer och förvaltningsstrategier. Kursen fokuserar på tillämpad ekologi relaterat till viltförvaltning, bevarande, jakt och markanvändning, men även teoretiska aspekter inom viltekologi tas upp. Efter avslutad kurs ska studenter kunna:

- beskriva den generella ekologin hos svenskt vilt (stora växtätare, småvilt med cyklisk populationsdynamik och medelstora och stora rovdjur).

- redogöra för förvaltningsstrategier för både jaktbara arter och skyddade arter, samt viltskador.

- exemplifiera och sammanfatta vanliga metoder inom viltforskning och metoder som används för att samla in data till förvaltningen.

- ha grundläggande förståelse för hur populationsmodeller och inventeringsdata används inom förvaltningsbeslut.

- känna till allmänna begreppet inom viltekologi och veta var och hur man får tag i ytterligare kunskap, t.ex. via vetenskaplig litteratur och publikationer från förvaltningen.

- sammanfatta och utvärdera olika typer av kunskap (ekologiska, sociologiska, ekonomiska etc.) som behövs för att göra förvaltningsplaner.

Innehåll

Kursen består av föreläsningar, övningar, grupp- och enskilda projekt, studiebesök och exkursioner. Den första delen av kursen handlar om metoder som används inom viltforskning och förvaltning, som beskrivs och prövas i fält. Den andra delen av kursen ger en överblick av svenskt vilt och deras ekologi, naturliga dynamik och reglering och habitatutnyttjande etc. Den tredje delen av kursen handlar om förvaltningsscenarier och aktuella viltförvaltningsproblem, markanvändning, viltskador, viltforskning, administration och regelverk inom svensk viltförvaltning och bevarande.

Projektarbetena välj inom ämnen som behandlats inom kursen ger studenterna möjlighet att bredda sina kunskaper. I grupparbeten ingår fältarbete.

Examinationsformer och fordringar för godkänd kurs

Godkänd skriftlig och muntlig redovisning av projektarbeten, godkänd skriftlig sluttentamen.
  • Om studenten inte blivit godkänd på ett prov har examinatorn rätt att ge en kompletteringsuppgift – om det finns skäl för det och om det är möjligt.
  • Om studenten har ett beslut från SLU om särskilt pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning, har examinatorn rätt att ge ett anpassat prov eller låta studenten genomföra provet på ett alternativt sätt.
  • Om denna kursplan ändras, eller om kursen läggs ner, ska SLU besluta om övergångsregler för examination av studenter som antagits enligt denna kursplan och ännu inte blivit godkända.
  • För examination av självständigt arbete (examensarbete) gäller dessutom att examinatorn kan tillåta studenten att göra kompletteringar efter inlämningsdatum. Mer information finns i utbildningens regelsamling.

Övriga upplysningar

  • Rätten att delta i undervisning och/eller handledning gäller endast det kurstillfälle som studenten blivit antagen till och registrerad på.
  • Om det finns särskilda skäl, har studenten rätt att delta i moment som kräver obligatorisk närvaro vid ett senare kurstillfälle. Mer information finns i utbildningens regelsamling.

Ansvarig institution/motsvarande

Institutionen för Ekologi

Kompletterande uppgifter

Fastställd av: Programnämnden för utbildning inom naturresurser och jordbruk (PN - NJ)
Biologiområde: Ekologi

Betygskriterier

Det finns inga betygskriterier inlagda för denna kurs.

Kursfakta

Kursen ges som en fristående kurs: Ja Kursavgift: Studieavgift, endast för medborgare utanför EU, EES, och Schweiz: 38060 SEK Nivå: Avancerad nivå (A1N)
Ämne: Biologi
Kurskod: BI0872 Anmälningskod: SLU-10106 Plats: Grimsö Distanskurs: Nej Undervisningsspråk: Engelska Ansvarig avdelning: Institutionen för Ekologi Studietakt: 100%