Ny sökning
BI1044

Växtpatologi

Kursen ger studenterna fördjupad kunskap om de principeroch biologiska processer som styr sjukdomsutveckling i växter, med ett unikt perspektiv på interaktioner mellan växter och patogener på flera olika nivåer (från subcellulär- till populationsnivå). Genom en kombination av föreläsningar, teoretiska övningar, fältarbete och laborationer, kommer studenterna att förvärva kunskaper, färdigheter och verktyg de kan använda inom området växtpatologi. Bi1044 tar upp framtida utmaningar inom växtpatologi på grundläggande, translationella och tillämpade nivåer. Kursen är utformad för studenter med ett särskilt intresse för växtsjukdomar och växtskydd och dess tillämpningar inom akademi, industri och myndigheter.

Information från kursledaren

The course provides the students with in-depth knowledge of the key principles and biological processes governing disease development in plants, with a unique perspective on the interactions between plants and pathogens on a variety of integration levels (i.e: from the subcellular to the population scale). Based on a balanced and diversified combination of lectures, theoretical exercises, field work, and laboratory practicals, the students will acquire important knowledge, skills, and tools they can utilize in the field of plant pathology. Bi1044 is an advanced course at the forefront of research in plant pathology that addresses future challenges at the basic, translational, and applied levels. This course is designed for advanced, career-oriented students (academia, industry, government) with a special interest in plant diseases and plant protection.

Kursvärdering

Kursvärderingen är ännu inte aktiverad

Kursvärderingen är öppen mellan 2022-10-24 och 2022-11-14

Andra kursvärderingar för BI1044

Läsåret 2022/2023

Växtpatologi (BI1044-M1090)

2022-08-29 - 2022-10-31

Läsåret 2021/2022

Växtpatologi (BI1044-10308)

2021-08-30 - 2021-11-01

Läsåret 2021/2022

Växtpatologi (BI1044-M1308)

2021-08-30 - 2021-11-01

Läsåret 2020/2021

Växtpatologi (BI1044-10301)

2020-08-31 - 2020-11-01

Läsåret 2019/2020

Växtpatologi (BI1044-10296)

2019-09-02 - 2019-10-31

Läsåret 2018/2019

Växtpatologi (BI1044-10140)

2018-09-03 - 2018-11-05

Läsåret 2017/2018

Växtpatologi (BI1044-10001)

2017-08-28 - 2017-10-30

Läsåret 2016/2017

Växtpatologi (BI1044-10034)

2016-08-29 - 2016-10-31

Läsåret 2015/2016

Växtpatologi (BI1044-10031)

2015-08-31 - 2015-10-30

Läsåret 2014/2015

Växtpatologi (BI1044-10148)

2014-09-01 - 2014-11-09

Läsåret 2013/2014

Växtpatologi (BI1044-10109)

2013-09-02 - 2013-11-10

Läsåret 2012/2013

Växtpatologi (BI1044-10136)

2012-09-03 - 2012-11-11

Läsåret 2011/2012

Växtpatologi (BI1044-10103)

2011-08-29 - 2011-11-06

Läsåret 2010/2011

Växtpatologi (BI1044-10301)

2010-08-30 - 2010-11-07

Läsåret 2009/2010

Växtpatologi (BI1044-10280)

2009-08-31 - 2009-11-04

Kursplan

BI1044 Växtpatologi, 15,0 Hp

Plant pathology

Ämnen

Biologi

Utbildningens nivå

Avancerad nivå

Moduler

Benämning Hp Kod
Poster presentation och labrapport 3,0 0202
Skriven proceedings 4,5 0203
Muntlig examination 7,5 0204

Fördjupning

Avancerad nivå, har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav(A1N)

Betygsskala

5 / 4 / 3 / U Kraven för kursens olika betygsgrader framgår av betygskriterier, som redovisas i bilaga till kursplanen. Aktuell information om betygskriterier ska finnas tillgänglig senast vid kursstart.

Språk

Engelska

Förkunskapskrav

Engelska B gäller fr.o.m läsåret 2009/10.The equivalent of 180 credits including 90 credits in Biology. English skills equivalent to English B from upper secondary school.As an alternative to the above: Equivalent to 120 credits including 60 credits in Biology of which at least 5 credits each of plant physiology, microbiology, and floristic and faunistic are part of the 60 credits. English skills equivalent to English B from upper secondary school.

Mål

After completion of the course the students should be able to:

- comprehensively describe and compare the organisms that cause disease on plants (including their biology and taxonomic relationships)

- explain the ecological basis for studying plant diseases

- explain the interactions between plants, plant pathogens and their environment on a variety of integration levels from cells to communities.

- analyse the development of plant diseases using population dynamics and epidemiological principles, correlate this development to different regulating factors such as climate, cultural techniques and other organisms in the agricultural or production landscape, and apply this information to reduce damage to crops and plants in different systems.

- search for and evaluate information within the subject area and to present this information both in written and oral form.

Innehåll

The course covers fungi, bacteria, virus, and nematodes (and other plant disease causing entities) as organisms and their interactions with plants. This includes:

- Definition of terms and concepts in plant pathology

- Identification of diseases as well as diagnosis of damage

- Identification of pathogens

- Interactions between plants and pathogens – infection processes, signaling, defense, biological interactions

- Population dynamics, epidemiology, and forecasting

- Loss due to diseases—quality, food safety aspects (mycotoxins), quantitative losses, post-harvest losses, economical aspects of plant disease.

- Life cycles/disease cycles and environmental requirements in relation to interactions between plants and their pathogens.

- Ecological principles of disease control

- Management strategies for control of diseases

- Different aspects of disease control such as ecological principles, management strategies, (including cultural practices, host plant resistance, and use of pesticides) and legislation.

- Physiological damage and nutritional deficiencies

- Evolutionary processes in plant pathosystems

- Diseases in natural pathosystems

- Nature conservation, legislation, and international aspects.

Literature searching, oral and written presentations, and problem solving serve as an introduction to the masters programme in Plant biology.

Examinationsformer och fordringar för godkänd kurs

Approved oral or written examinations and approved laboratory and exercise reports. Participation in compulsory elements.
  • Om studenten inte blivit godkänd på ett prov har examinatorn rätt att ge en kompletteringsuppgift – om det finns skäl för det och om det är möjligt.
  • Om studenten har ett beslut från SLU om särskilt pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning, har examinatorn rätt att ge ett anpassat prov eller låta studenten genomföra provet på ett alternativt sätt.
  • Om denna kursplan ändras, eller om kursen läggs ner, ska SLU besluta om övergångsregler för examination av studenter som antagits enligt denna kursplan och ännu inte blivit godkända.
  • För examination av självständigt arbete (examensarbete) gäller dessutom att examinatorn kan tillåta studenten att göra kompletteringar efter inlämningsdatum. Mer information finns i utbildningens regelsamling.

Övriga upplysningar

  • Rätten att delta i undervisning och/eller handledning gäller endast det kurstillfälle som studenten blivit antagen till och registrerad på.
  • Om det finns särskilda skäl, har studenten rätt att delta i moment som kräver obligatorisk närvaro vid ett senare kurstillfälle. Mer information finns i utbildningens regelsamling.

Ansvarig institution/motsvarande

Institutionen för Skoglig mykologi och växtpatologi

Medansvariga:

Institutionen för växtbiologi

Kompletterande uppgifter

Fastställd av: UU för ekologi, mark och miljö
Biologiområde: Ekologi
Ersätter: BI0990

Betygskriterier

#Mandatory and graded assignments and exams*

- Laboratory Report: 5% of final grade.

- Case study poster and presentation: 15% of final grade.

- Case study report: 30% of final grade.

- Final oral exam: 50% of final grade.

#Mandatory non-graded assignments (pass or fail)

- Integrated pest management workshop (mini symposium group presentations)

- One Health workshop (mini symposium group presentations)

#Compulsory activities (unless absence is justified and communicated to the teacher and the course leader)

- Field exercises

- Laboratory exercises (needed to complete the Lab report which is graded)

- Computer exercises (even if it is part of a theoretical exercise)

#Non-compulsory activities (yet still part of the course compendium i.e. the sum of knowledge you will tested on in the oral exam)

- Lectures

- Theoretical exercises

Kursfakta

Kursen ges som en fristående kurs: Ja Kursavgift: Studieavgift, endast för medborgare utanför EU, EES, och Schweiz: 38054 SEK Nivå: Avancerad nivå
Ämne: Biologi
Kurskod: BI1044 Anmälningskod: SLU-10090 Plats: Uppsala Distanskurs: Nej Undervisningsspråk: Engelska Ansvarig avdelning: Institutionen för Skoglig mykologi och växtpatologi Studietakt: 100%