Ny sökning
BI1076

Projektbaserad fördjupningskurs vid Inst. för vilt, fisk och miljö

I samverkan med handledaren skall studenten identifiera en för ämnet lämplig frågeställning och genomföra ett individuellt projektarbete. Obligatoriska moment som litteraturstudier, föreläsningar, övningar, studiebesök eller fältstudier kan förekomma beroende på den valda uppgiftens karaktär. Studenten skall redovisa sitt arbete i en rapport som betygssätts med avseende på introduktion till frågeställningen, problemformulering, metodbeskrivning, databearbetning, slutsatser, användning av litteratur, språkbruk, samt omfattning av irrelevant text. Utöver detta skall studenten muntligt redovisa sitt arbete vid ett seminarium. För att bli registrerad på kursen måste studenten ha hittat en handledare vid institutionen och valt ett ämne.

Kursvärdering

Kursvärderingen är avslutad

BI1076-30098 - Sammanställning av kursvärdering

Efter att kursvärderingen stängt har kursansvarig och studentrepresentanten upp till en månad på sig att skriva kommentarer. De publiceras automatiskt i sammanställningen.

Andra kursvärderingar för BI1076

Läsåret 2022/2023

Projektbaserad fördjupningskurs vid Inst. för vilt, fisk och miljö (BI1076-30223)

2023-01-16 - 2023-03-21

Läsåret 2022/2023

Projektbaserad fördjupningskurs vid Inst. för vilt, fisk och miljö (BI1076-20149)

2022-11-01 - 2023-01-15

Läsåret 2022/2023

Projektbaserad fördjupningskurs vid Inst. för vilt, fisk och miljö (BI1076-10268)

2022-08-29 - 2022-10-31

Läsåret 2021/2022

Projektbaserad fördjupningskurs vid Inst. för vilt, fisk och miljö (BI1076-50049)

2022-06-06 - 2022-08-28

Läsåret 2021/2022

Projektbaserad fördjupningskurs vid Inst. för vilt, fisk och miljö (BI1076-40033)

2022-03-24 - 2022-06-05

Läsåret 2021/2022

Projektbaserad fördjupningskurs vid Inst. för vilt, fisk och miljö (BI1076-20039)

2021-11-02 - 2022-01-16

Läsåret 2021/2022

Projektbaserad fördjupningskurs vid Inst. för vilt, fisk och miljö (BI1076-10101)

2021-08-30 - 2021-11-01

Läsåret 2020/2021

Projektbaserad fördjupningskurs vid Inst. för vilt, fisk och miljö (BI1076-50007)

2021-06-07 - 2021-08-15

Läsåret 2020/2021

Projektbaserad fördjupningskurs vid Inst. för vilt, fisk och miljö (BI1076-40014)

2021-03-24 - 2021-06-06

Läsåret 2020/2021

Projektbaserad fördjupningskurs vid Inst. för vilt, fisk och miljö (BI1076-30029)

2021-01-18 - 2021-03-23

Läsåret 2020/2021

Projektbaserad fördjupningskurs vid Inst. för vilt, fisk och miljö (BI1076-20015)

2020-11-02 - 2021-01-17

Läsåret 2020/2021

Projektbaserad fördjupningskurs vid Inst. för vilt, fisk och miljö (BI1076-10023)

2020-08-31 - 2020-11-01

Läsåret 2019/2020

Projektbaserad fördjupningskurs vid Inst. för vilt, fisk och miljö (BI1076-50006)

2020-06-08 - 2020-08-16

Läsåret 2019/2020

Projektbaserad fördjupningskurs vid Inst. för vilt, fisk och miljö (BI1076-40028)

2020-03-25 - 2020-06-07

Läsåret 2019/2020

Projektbaserad fördjupningskurs vid Inst. för vilt, fisk och miljö (BI1076-30044)

2020-01-20 - 2020-03-24

Läsåret 2019/2020

Projektbaserad fördjupningskurs vid Inst. för vilt, fisk och miljö (BI1076-20031)

2019-11-01 - 2020-01-19

Läsåret 2019/2020

Projektbaserad fördjupningskurs vid Inst. för vilt, fisk och miljö (BI1076-10049)

2019-09-02 - 2019-10-31

Läsåret 2018/2019

Projektbaserad fördjupningskurs vid Inst. för vilt, fisk och miljö (BI1076-50034)

2019-06-10 - 2019-08-30

Läsåret 2018/2019

Projektbaserad fördjupningskurs vid Inst. för vilt, fisk och miljö (BI1076-40148)

2019-03-26 - 2019-06-09

Kursplan

BI1076 Projektbaserad fördjupningskurs vid Inst. för vilt, fisk och miljö, 15,0 Hp

Project based advanced course at Dept. of Wildlife, Fish, and Environmental Studies

Ämnen

Biologi

Utbildningens nivå

Avancerad nivå

Moduler

Benämning Hp Kod
Enda modul 15,0 0601

Fördjupning

Avancerad nivå, har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav(A1N)

Betygsskala

5 / 4 / 3 / U Kraven för kursens olika betygsgrader framgår av betygskriterier, som redovisas i bilaga till kursplanen. Aktuell information om betygskriterier ska finnas tillgänglig senast vid kursstart.

Språk

Engelska

Förkunskapskrav

Kunskaper motsvarande 90 högskolepoäng i biologi eller skogsvetenskap samt engelska B. Om fördjupningskursens genomförande kräver förkunskaper som ges i särskild kurs kan krav på sådan kurs ställas.

Mål

Efter genomfört projektarbete skall studenten kunna:

- använda tidigare tillägnade kunskaper för att självständigt lösa en uppgift

- identifiera en frågeställning, samla in alternativt använda relevanta data, samt analysera och diskutera data på vetenskaplig grund

- skriva en rapport på ett korrekt, välstrukturerat och intresseväckande sätt, samt muntligt presentera sina resultat.

Innehåll

För att bli registrerad på kursen skall studenten, i samverkan med handledare, identifiera en för ämnet lämplig frågeställning och lämna in en kort studieplan till kursledaren. Arbetets omfattning skall vara på en sådan nivå att det kan slutförs inom angiven tid. Studenten arbetar självständigt med stöd av handledare. Obligatoriska moment som föreläsningar, övningar, studiebesök, fältstudier och/eller litteraturstudier kan förekomma beroende på den valda uppgiftens karaktär. Till sin hjälp har studenten tillgång till bibliotek, datorer och speciell utrustning som vid behov krävs för att lösa uppgiften. Vid arbete i fält, laboratorium eller annan verksamhet som kan vara förenat med risk skall säkerhetsföreskrifter utformas. Studenten skall redovisa sitt arbete i en rapport som betygssätts med avseende på bl a introduktion till frågeställningen, problemformulering, metodbeskrivning, databearbetning, diskussion och slutsatser, användning av litteratur, språkbruk, samt omfattning av irrelevant text. Utöver detta skall studenten muntligt redovisa sitt arbete vid ett seminarium.

Examinationsformer och fordringar för godkänd kurs

Följande moment ingår i examinationen:

1. Studenten skall genomföra en muntlig redovisning av studien vid ett seminarium.

2. Studenten skall skriva en vetenskaplig rapport.

Godkända fordringar enligt ovan. Examinator godkänner rapporten när den motsvarar ställda krav på vetenskaplighet och textbehandling.
  • Om studenten inte blivit godkänd på ett prov har examinatorn rätt att ge en kompletteringsuppgift – om det finns skäl för det och om det är möjligt.
  • Om studenten har ett beslut från SLU om särskilt pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning, har examinatorn rätt att ge ett anpassat prov eller låta studenten genomföra provet på ett alternativt sätt.
  • Om denna kursplan ändras, eller om kursen läggs ner, ska SLU besluta om övergångsregler för examination av studenter som antagits enligt denna kursplan och ännu inte blivit godkända.
  • För examination av självständigt arbete (examensarbete) gäller dessutom att examinatorn kan tillåta studenten att göra kompletteringar efter inlämningsdatum. Mer information finns i utbildningens regelsamling.

Övriga upplysningar

  • Rätten att delta i undervisning och/eller handledning gäller endast det kurstillfälle som studenten blivit antagen till och registrerad på.
  • Om det finns särskilda skäl, har studenten rätt att delta i moment som kräver obligatorisk närvaro vid ett senare kurstillfälle. Mer information finns i utbildningens regelsamling.

Ytterligare information

Kontakt med kursledare måste alltid tas för att diskutera förslag till projket innan kursen söks.

Ansvarig institution/motsvarande

Institutionen för vilt, fisk och miljö

Kompletterande uppgifter

Fastställd av: Programnämnden för utbildning inom skog (PN - S)
Biologiområde: Ekologi

Betygskriterier

Det finns inga betygskriterier inlagda för denna kurs.

Kursfakta

Kursen ges som en fristående kurs: Ja Kursavgift: Studieavgift, endast för medborgare utanför EU, EES, och Schweiz: 38054 SEK Nivå: Avancerad nivå
Ämne: Biologi
Kurskod: BI1076 Anmälningskod: SLU-30098 Plats: Umeå Distanskurs: Nej Undervisningsspråk: Engelska Ansvarig avdelning: Institutionen för vilt, fisk och miljö Studietakt: 100%