Ny sökning
BI1143

Odlingssystem i trädgårdsföretag

Kursen är en viktig del av utbildningen för dig som går Trädgårdsingenjör – odling. Du får teoretiska kunskaper inom odling, till exempel inom växtskydd och ogräsbiologi, varvat med praktiska kunskaper om odling.

Odling är ett hantverk. De praktiska färdigheterna uppnås genom en odlingslaboration som genomförs under hela kursen. Under odlingslaborationen ska du, tillsammans med dina gruppkamrater, producera en saluduglig kvalitet av växter i växthus. I kursen ingår också exkursioner till odlingsföretag, samt övningar inom växtskydd och ogräsbiologi.

På kursmomentet orienterande undersökning får du fundera kring hur problemlösning i ett företag kan se ut. Kursen innefattar också föreläsningar och övningar kopplat till odlingssystem både på friland och i växthus.

Kursvärderingen är öppen

Svara på kursvärderingen

Värderingen går att besvara till och med 2022-06-19

Andra kursvärderingar för BI1143

Läsåret 2020/2021

Odlingssystem i trädgårdsföretag (BI1143-40049) 2021-03-24 - 2021-06-06

Läsåret 2019/2020

Odlingssystem i trädgårdsföretag (BI1143-40132) 2020-03-25 - 2020-06-07

Läsåret 2018/2019

Odlingssystem i trädgårdsföretag (BI1143-40080) 2019-03-26 - 2019-06-09

Läsåret 2017/2018

Odlingssystem i trädgårdsföretag (BI1143-40063) 2018-03-21 - 2018-06-03

Läsåret 2016/2017

Odlingssystem i trädgårdsföretag (BI1143-40052) 2017-03-22 - 2017-06-04

Läsåret 2015/2016

Odlingssystem i trädgårdsföretag (BI1143-40143) 2016-03-22 - 2016-06-05

Läsåret 2014/2015

Odlingssystem i trädgårdsföretag (BI1143-40126) 2015-03-30 - 2015-06-07

Läsåret 2013/2014

Odlingssystem i trädgårdsföretag (BI1143-40114) 2014-03-31 - 2014-06-08

Läsåret 2012/2013

Odlingssystem i trädgårdsföretag (BI1143-40115) 2013-04-02 - 2013-06-09

Läsåret 2011/2012

Odlingssystem i trädgårdsföretag (BI1143-40124) 2012-03-26 - 2012-06-01

Läsåret 2010/2011

Odlingssystem i trädgårdsföretag (BI1143-40149) 2011-03-28 - 2011-06-03

BI1143 Odlingssystem i trädgårdsföretag, 15,0 Hp

Horticultural Production Systems

Kursplan fastställd

2009-12-02

Ämnen

Biologi Trädgårdsvetenskap

Utbildningens nivå

Grundnivå

Moduler

Benämning Hp Kod
Växtskyddstentamen 5,00 1002
Odlingsprojekt 4,00 1003
Orienterande undersökning 4,00 1004
Ogräskännedom 2,00 1005

Fördjupning

Grundnivå, har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav (G1F)

Betygsskala

5 / 4 / 3 / U Kraven för kursens olika betygsgrader framgår av betygskriterier, som redovisas i bilaga till kursplanen. Aktuell information om betygskriterier ska finnas tillgänglig senast vid kursstart.

Språk

Svenska

Förkunskapskrav

Kunskaper motsvarande 30 hp i biologi samt 15 hp i företagsekonomi

Mål

Kursens syfte är att fördjupa förståelsen för hur olika odlingssystem i trädgårdsföretag påverkar resursbehov och produktionsresultat samt för olika sätt att kontrollera och åtgärda systemen med avseende på miljöpåverkan och produktkvalitet. Efter genomgången kurs skall studenten utifrån ett hållbarhetsperspektiv kunna:
- planera och genomföra en odling på friland och i växthus utifrån de krav som marknaden ställer.
- värdera och rekommendera arbetsmetoder och tekniska system utifrån en specifik situation
- förebygga, identifiera och åtgärda produktionsfysiologiska störningar och kvalitetsproblem
- artbestämma vanliga ogräs i småplantsstadiet
- identifiera viktiga skadegörare och växtskador samt beskriva åtgärder för några viktiga växtskador.

Innehåll

Kursen omfattar odlingssystem i trädgårdsföretag för produktion av ätliga produkter och prydnadsväxter.
Kursen utgår ifrån lagstiftade miljömål och samhällets krav på ett hållbart nyttjande av naturresurserna. I kursen behandlas resursutnyttjande av företrädesvis energi, vatten, växtnäring och substrat, samt olika sätt att kontrollera och åtgärda systemen med avseende på miljöpåverkan. I kursen ingår även växtskyddskontroll som ogräskännedom och diagnosticering av skadedjur och sjukdomar i praktisk odling.
Vidare ingår i kursen att planera en i praktiken genomförbar pilotstudie/orienterande undersökning. Denna avser en frågeställning som rör hur produktionen eller produktkvaliteten av en trädgårdskultur skulle kunna förbättras, vilket ger studenterna träning i informationssökning och att tänka kritiskt.
Exkursioner, laborationer och odlingsprojekt ger träning i att identifiera, analysera och åtgärda kulturstörningar. Odlingsprojektet ger dessutom tillfälle att praktiskt träna produktionsstyrning utifrån ett planeringsunderlag, samt att arbeta tillämpat med arbetsplanering och –organisation.

Examinationsformer och fordringar för godkänd kurs

Examinationen utgörs av inlämning och redovisning av praktikfall och uppgifter samt skriftlig och/eller muntlig tentamina. För godkänd kurs fordras godkända tentamina och inlämningsuppgifter, godkänt deltagande på exkursioner, övningar, laborationer och seminarier.
  • Om studenten inte blivit godkänd på ett prov har examinatorn rätt att ge en kompletteringsuppgift – om det finns skäl för det och om det är möjligt.
  • Om studenten har ett beslut från SLU om särskilt pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning, har examinatorn rätt att ge ett anpassat prov eller låta studenten genomföra provet på ett alternativt sätt.
  • Om denna kursplan ändras, eller om kursen läggs ner, ska SLU besluta om övergångsregler för examination av studenter som antagits enligt denna kursplan och ännu inte blivit godkända.
  • För examination av självständigt arbete (examensarbete) gäller dessutom att examinatorn kan tillåta studenten att göra kompletteringar efter inlämningsdatum. Mer information finns i utbildningens regelsamling.

Övriga upplysningar

  • Rätten att delta i undervisning och/eller handledning gäller endast det kurstillfälle som studenten blivit antagen till och registrerad på.
  • Om det finns särskilda skäl, har studenten rätt att delta i moment som kräver obligatorisk närvaro vid ett senare kurstillfälle. Mer information finns i utbildningens regelsamling.

Ytterligare information

Parallellt med färeläsningar, exkursioner och gruppövningar, genomförs laborativa moment knutna till odlingsprojekten.
Studenter rekommenderas ha genomgått kurserna Odling i trädgårdsföretag samt Växtskydd, grundkurs, innan denna kurs.

Ansvarig institution/motsvarande

Institutionen för biosystem och teknologi

Kompletterande uppgifter

Fastställd av: Programutskott trädgård
Ersätter: BI0922

Betygskriterier BI1143 Odlingssystem i trädgårdsföretag, 15 hp

”Kursens syfte är att fördjupa förståelsen för hur olika faktorer påverkar resursbehov och produktionsresultat för olika produktionssystem i trädgårdsföretag, samt hur produktionssystemet i sin tur påverkar/påverkas av omgivningen”.

Examinationsformer

Viktning %

Odlingsprojekt

planering, praktiskt genomförande samt muntlig och skriftlig redovisning av tillvägagångssätt, resultat och förslag tillförbättringar.

30%

Ogräskännedom -skriftlig tentamen

15%

Växtskydd

  • skriftlig tentamen

30%

Orienterande undersökning OU

Individuell uppgift med muntlig och skriftlig redovisning 25%

Betyg

5/3/U

G/U

5/4/3/U

5/4/3/U

5

Kriterier utöver de gäller för godkänt.

Kan dra slutsatser och ge förslag på förbättringar utifrån den planering som har gjorts.

Kriterier utöver de som gäller för väl godkänt

Motivera behovet av olika åtgärder i ett bekämpningsprogram

Förklara skillnader mellan olika skadegörargrupper

Kriterier utöver de som gäller för väl godkänt

Planeringen visar prov på nytänkande

Inlämnat i tid

4

Kan visa prov på och förstår betydelsen av att:

  • förebygga samt identifiera och åtgärda produktionsfysiologiska störningar och kvalitetsproblem

  • värdera och rekommendera arbetsmetoder och tekniska system utifrån en specifik situation

  • bedöma ett produktionssystems uthållighet och inverkan på produktkvalitet, miljö och arbetsmiljö

Kriterier utöver de som gäller för godkänt

Beskriva åtgärder för olika växtskador

Beskriva några viktiga skadegörare och dess biologi

Kriterier utöver de som gäller för godkänt

Planeringen är genomförbar och kan fungera som arbetsinstruktion

Inlämnat i tid

3

Artbestämma vanliga ogräs i småplantstadiet

Gräns för godkänt är 80%

Beskriva åtgärder för några viktiga växtskador

Identifiera viktiga växtskadegörare och växtskador

Identifiera en förbättringspotential

Beskriva bakgrund för undersökningen

Obligatoriska moment:

Tentamina, diagnosövningar växtskydd, muntliga redovisningar av uppgift Orienterande undersökning och av Odlingsprojekt samt

80% närvaro på schemalagd undervisning som rör praktiska moment Fruktträdsbeskärning, Odlingsprojektet

1) Fruktodling och efterskördbehandling
Författare: Tahir, Ibrahim.
Kommentar: 291 sidor. Jordbruksverkets webbutik. Kan laddas ner som pdf. Sid 75-89.
2) Frugt og Baer
Författare: Korsgaard, Maren, Lindhard Pedersen, Hanne
ISBN: ISBN 978-87-7470-952-7
Kommentar: sid 50 – 71 och sid 95 -101
4) Ogräs på åker och trädgård
Författare: Weidow, Bengt
ISBN: ISBN 978-91-2735-304-6
Kommentar: Bokförlaget Natur och Kultur, Sverige, 2000.
5) Säker bekämpning i lantbruk, trädgårdsodling och skogsbruk.
Författare: Sundgren, A. (red.)
ISBN: ISBN 978-91-2715-355-4
Kommentar: tidigare upplagor ’Andersson’ ok
6) Trädgårdens växtskydd
Författare: Pettersson, M-L, Åkesson I
ISBN: ISBN 978-91-2713-070-8
Kommentar: - användes i Växtskydd, grundkurs; fokus på olika typer av växter på denna kurs
7) Växtskyddets grunder
Författare: Nilsson, U. (red.)
9) Nematoder som växtskadegörare
Författare: Andersson, S
ISBN: 978-91-7527-214-6
Kommentar: Försäljning: Hushållningssällskapet Skåne, Nematodlaboratoriet

Kursfakta

Kursen ges som en fristående kurs: Nej Kursen ges som en programkurs: Trädgårdsingenjör: odling - kandidatprogram Hortonomprogrammet Trädgårdsingenjörsprogrammet – odling Kursavgift: Studieavgift, endast för medborgare utanför EU, EES, och Schweiz: 38054 SEK Nivå: Grundnivå
Ämne: Biologi Trädgårdsvetenskap
Kurskod: BI1143 Anmälningskod: SLU-40065 Plats: Alnarp Distanskurs: Nej Undervisningsspråk: Svenska Ansvarig avdelning: Institutionen för biosystem och teknologi Studietakt: 100%