Ny sökning
BI1143

Odlingssystem i trädgårdsföretag

Kursen är en viktig del av utbildningen för dig som går Trädgårdsingenjör – odling. Du får teoretiska kunskaper inom odling, till exempel inom växtskydd och ogräsbiologi, varvat med praktiska kunskaper om odling.Odling är ett hantverk. De praktiska färdigheterna uppnås genom en odlingslaboration som genomförs under hela kursen. Under odlingslaborationen ska du, tillsammans med dina gruppkamrater, producera en saluduglig kvalitet av växter i växthus. I kursen ingår också exkursioner till odlingsföretag, samt övningar inom växtskydd och ogräsbiologi.På kursmomentet orienterande undersökning får du fundera kring hur problemlösning i ett företag kan se ut. Kursen innefattar också föreläsningar och övningar kopplat till odlingssystem både på friland och i växthus.

Kursvärdering

Andra kursvärderingar för BI1143

Läsåret 2021/2022

Odlingssystem i trädgårdsföretag (BI1143-40065)

2022-03-24 - 2022-06-05

Läsåret 2020/2021

Odlingssystem i trädgårdsföretag (BI1143-40049)

2021-03-24 - 2021-06-06

Läsåret 2019/2020

Odlingssystem i trädgårdsföretag (BI1143-40132)

2020-03-25 - 2020-06-07

Läsåret 2018/2019

Odlingssystem i trädgårdsföretag (BI1143-40080)

2019-03-26 - 2019-06-09

Läsåret 2017/2018

Odlingssystem i trädgårdsföretag (BI1143-40063)

2018-03-21 - 2018-06-03

Läsåret 2016/2017

Odlingssystem i trädgårdsföretag (BI1143-40052)

2017-03-22 - 2017-06-04

Läsåret 2015/2016

Odlingssystem i trädgårdsföretag (BI1143-40143)

2016-03-22 - 2016-06-05

Läsåret 2014/2015

Odlingssystem i trädgårdsföretag (BI1143-40126)

2015-03-30 - 2015-06-07

Läsåret 2013/2014

Odlingssystem i trädgårdsföretag (BI1143-40114)

2014-03-31 - 2014-06-08

Läsåret 2012/2013

Odlingssystem i trädgårdsföretag (BI1143-40115)

2013-04-02 - 2013-06-09

Läsåret 2011/2012

Odlingssystem i trädgårdsföretag (BI1143-40124)

2012-03-26 - 2012-06-01

Läsåret 2010/2011

Odlingssystem i trädgårdsföretag (BI1143-40149)

2011-03-28 - 2011-06-03

Kursplan

BI1143 Odlingssystem i trädgårdsföretag, 15,0 Hp

Horticultural Production Systems

Ämnen

Trädgårdsvetenskap Biologi

Utbildningens nivå

Grundnivå

Moduler

Benämning Hp Kod
Växtskyddstentamen 5,0 0202
Odlingsprojekt 4,0 0203
Orienterande undersökning 4,0 0204
Ogräskännedom 2,0 0205

Fördjupning

Grundnivå, har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav(G1F)

Betygsskala

5 / 4 / 3 / U Kraven för kursens olika betygsgrader framgår av betygskriterier, som redovisas i bilaga till kursplanen. Aktuell information om betygskriterier ska finnas tillgänglig senast vid kursstart.

Språk

Svenska

Förkunskapskrav

Kunskaper motsvarande 30 hp i biologi samt 15 hp i företagsekonomi

Mål

Kursens syfte är att fördjupa förståelsen för hur olika odlingssystem i trädgårdsföretag påverkar resursbehov och produktionsresultat samt för olika sätt att kontrollera och åtgärda systemen med avseende på miljöpåverkan och produktkvalitet. Efter genomgången kurs skall studenten utifrån ett hållbarhetsperspektiv kunna:

- planera och genomföra en odling på friland och i växthus utifrån de krav som marknaden ställer.

- värdera och rekommendera arbetsmetoder och tekniska system utifrån en specifik situation

- förebygga, identifiera och åtgärda produktionsfysiologiska störningar och kvalitetsproblem

- artbestämma vanliga ogräs i småplantsstadiet

- identifiera viktiga skadegörare och växtskador samt beskriva åtgärder för några viktiga växtskador.

Innehåll

Kursen omfattar odlingssystem i trädgårdsföretag för produktion av ätliga produkter och prydnadsväxter.

Kursen utgår ifrån lagstiftade miljömål och samhällets krav på ett hållbart nyttjande av naturresurserna. I kursen behandlas resursutnyttjande av företrädesvis energi, vatten, växtnäring och substrat, samt olika sätt att kontrollera och åtgärda systemen med avseende på miljöpåverkan. I kursen ingår även växtskyddskontroll som ogräskännedom och diagnosticering av skadedjur och sjukdomar i praktisk odling.

Vidare ingår i kursen att planera en i praktiken genomförbar pilotstudie/orienterande undersökning. Denna avser en frågeställning som rör hur produktionen eller produktkvaliteten av en trädgårdskultur skulle kunna förbättras, vilket ger studenterna träning i informationssökning och att tänka kritiskt.

Exkursioner, laborationer och odlingsprojekt ger träning i att identifiera, analysera och åtgärda kulturstörningar. Odlingsprojektet ger dessutom tillfälle att praktiskt träna produktionsstyrning utifrån ett planeringsunderlag, samt att arbeta tillämpat med arbetsplanering och –organisation.

Examinationsformer och fordringar för godkänd kurs

Examinationen utgörs av inlämning och redovisning av praktikfall och uppgifter samt skriftlig och/eller muntlig tentamina. För godkänd kurs fordras godkända tentamina och inlämningsuppgifter, godkänt deltagande på exkursioner, övningar, laborationer och seminarier.
  • Om studenten inte blivit godkänd på ett prov har examinatorn rätt att ge en kompletteringsuppgift – om det finns skäl för det och om det är möjligt.
  • Om studenten har ett beslut från SLU om särskilt pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning, har examinatorn rätt att ge ett anpassat prov eller låta studenten genomföra provet på ett alternativt sätt.
  • Om denna kursplan ändras, eller om kursen läggs ner, ska SLU besluta om övergångsregler för examination av studenter som antagits enligt denna kursplan och ännu inte blivit godkända.
  • För examination av självständigt arbete (examensarbete) gäller dessutom att examinatorn kan tillåta studenten att göra kompletteringar efter inlämningsdatum. Mer information finns i utbildningens regelsamling.

Övriga upplysningar

  • Rätten att delta i undervisning och/eller handledning gäller endast det kurstillfälle som studenten blivit antagen till och registrerad på.
  • Om det finns särskilda skäl, har studenten rätt att delta i moment som kräver obligatorisk närvaro vid ett senare kurstillfälle. Mer information finns i utbildningens regelsamling.

Ytterligare information

Parallellt med färeläsningar, exkursioner och gruppövningar, genomförs laborativa moment knutna till odlingsprojekten.

Studenter rekommenderas ha genomgått kurserna Odling i trädgårdsföretag samt Växtskydd, grundkurs, innan denna kurs.

Ansvarig institution/motsvarande

Institutionen för Biosystem och teknologi

Kompletterande uppgifter

Fastställd av: PU trädgård
Biologiområde: Övriga biologikurser
Ersätter: BI0922

Betygskriterier

Det finns inga betygskriterier inlagda för denna kurs.

Kursfakta

Kursen ges som en fristående kurs: Ja Kursavgift: Studieavgift, endast för medborgare utanför EU, EES, och Schweiz: 38054 SEK Nivå: Grundnivå
Ämne: Trädgårdsvetenskap Biologi
Kurskod: BI1143 Anmälningskod: SLU-40144 Plats: Alnarp Distanskurs: Nej Undervisningsspråk: Svenska Ansvarig avdelning: Institutionen för Biosystem och teknologi Studietakt: 100%