Ny sökning
BI1192

Sustainable Production Systems in a Global Perspective

Dear students!

Welcome to the VT2021 course on Sustainable Production Systems in a Global Perspective!

Please check the Canvas course page for more information, e.g. on th egrading criteria. The schedule will be updated here.

The course will be given as online course this year. The course leader will send you the zoom links and pass codes seperately.

Kursvärderingen är avslutad

BI1192-30264 - Sammanställning av kursvärdering

Efter att kursvärderingen stängt har kursansvarig och studentrepresentanten upp till en månad på sig att skriva kommentarer. De publiceras automatiskt i sammanställningen.

Andra kursvärderingar för BI1192

Läsåret 2019/2020

Sustainable Production Systems in a Global Perspective (BI1192-30064) 2020-01-20 - 2020-03-24

Läsåret 2018/2019

Sustainable Production Systems in a Global Perspective (BI1192-30066) 2019-01-21 - 2019-03-25

Läsåret 2017/2018

Sustainable Production Systems in a Global Perspective (BI1192-30077) 2018-01-15 - 2018-03-20

Läsåret 2016/2017

Sustainable Production Systems in a Global Perspective (BI1192-30093) 2017-01-16 - 2017-03-21

Läsåret 2015/2016

Sustainable Production Systems in a Global Perspective (BI1192-30004) 2016-01-18 - 2016-03-21

Läsåret 2014/2015

Sustainable Production Systems in a Global Perspective (BI1192-30214) 2015-01-19 - 2015-03-29

Läsåret 2013/2014

Sustainable Production Systems in a Global Perspective (BI1192-30164) 2014-01-20 - 2014-03-30

Läsåret 2012/2013

Sustainable Production Systems in a Global Perspective (BI1192-30179) 2013-01-21 - 2013-03-31

BI1192 Sustainable Production Systems in a Global Perspective, 15,0 Hp

Sustainable Production Systems in a Global Perspective

Kursplan fastställd

2013-10-09

Ämnen

Biologi Lantbruksvetenskap

Utbildningens nivå

Grundnivå

Fördjupning

Grundnivå, har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav (G2F)

Betygsskala

5 / 4 / 3 / U Kraven för kursens olika betygsgrader framgår av betygskriterier, som redovisas i bilaga till kursplanen. Aktuell information om betygskriterier ska finnas tillgänglig senast vid kursstart.

Språk

Engelska

Förkunskapskrav

Kunskaper motsvarande 120 hp varav 60 hp lantbruksvetenskap eller biologi

Mål

Efter genomgången kurs ska den studerande kunna:
- redogöra för förutsättningar och villkor för produktion av livsmedel och bioenergi i olika länder.
- redogöra för den aktuella situationen för produktion av livsmedel och bioenergi i olika länder
- värdera hur landskap och urbana miljöer påverkar, möjliggör och utvecklar produktion i både stor och liten skala globalt
- redogöra för och resonera kring hållbarhet i produktionssystem och försörjning av livsmedel och bioenergi
- jämföra och värdera olika länders förutsättningar och konkurrensförmåga för en biobaserad ekonomi
- bedöma internationella marknaden för olika produkter från jordbruks- och trädgårdssektorn.

Innehåll

I kursen behandlas och diskuteras kring biologiska/ekologiska, miljömässiga, klimatmässiga, tekniska, ekonomiska, politiska och sociala förutsättningar för globalt hållbar (socialt, ekologiskt, ekonomiskt) produktion av livsmedel och bioenergi. Även företagande och handel med varor och tjänster behandlas. Kursen innefattar:
- Biologiska, tekniska och ekonomiska förutsättningar för jordbruksproduktion i olika delar av världen
- Viktigaste kännetecknande faktorer inom produktionssystem i olika delar av världen
- Genomgång av den aktuella situationen för jordbruket och jordbrukarna i olika delar av världen
- Globala klimat och miljöeffekter, t.ex. vattenhushållning, växthusgaser och erosion
- Internationell jordbruks- och hortikulturell politik och handel
- Livsmedelskonsumtion i olika länder ur ett hållbarhetsperspektiv
Kursen består av föreläsningar/diskussioner, fallstudier i grupp och projektarbeten.

Examinationsformer och fordringar för godkänd kurs

Godkända skriftliga och muntliga redovisningar av fallstudier och projektarbeten samt närvaro vid obligatoriska moment.
  • Om studenten inte blivit godkänd på ett prov har examinatorn rätt att ge en kompletteringsuppgift – om det finns skäl för det och om det är möjligt.
  • Om studenten har ett beslut från SLU om särskilt pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning, har examinatorn rätt att ge ett anpassat prov eller låta studenten genomföra provet på ett alternativt sätt.
  • Om denna kursplan ändras, eller om kursen läggs ner, ska SLU besluta om övergångsregler för examination av studenter som antagits enligt denna kursplan och ännu inte blivit godkända.
  • För examination av självständigt arbete (examensarbete) gäller dessutom att examinatorn kan tillåta studenten att göra kompletteringar efter inlämningsdatum. Mer information finns i utbildningens regelsamling.

Övriga upplysningar

  • Rätten att delta i undervisning och/eller handledning gäller endast det kurstillfälle som studenten blivit antagen till och registrerad på.
  • Om det finns särskilda skäl, har studenten rätt att delta i moment som kräver obligatorisk närvaro vid ett senare kurstillfälle. Mer information finns i utbildningens regelsamling.

Ansvarig institution/motsvarande

Institutionen för biosystem och teknologi

Kompletterande uppgifter

Fastställd av: Programutskott jordbruk och landsbygd
Biologiområde: Övriga biologikurser

Examination tasks, spring semester 2021

Exam. task

Task name in grading criteria

Task name in schedule and Canvas

Learning outcomes

Examination time

(Course week)

Examination form

Grades

1

Group task

Comparing regions

1, 2, 3

W 2

Presentation, written text (about 2 A4 pages), cross-reading report

U/3

2

Reading seminar
(individual)

Reading seminar Living Planet Report

1, 4

W 2-3

Hand in 3 questions/comments, active participation during seminar

U/3

3

Reading seminar
(individual)

Reading seminar Planet boundaries

1,4

W 4

Hand in 3 questions/comments, active participation during seminar

U/3

4

Group task

Comparing production systems

1, 2, 4

W 4

Presentation, written text (about 2 A4 pages), cross-reading report

U/3

5

Group case study

Group e-case

1, 3, 4, 5

W 7

PPT-presentation, active participation at presentation

U/3/4

6

PhD student presentation day

Sustainable production from an international research perspective

4, 5

W 5

Active participation in presentation discussions and giving feedback

U/3

7

Individual essay

Individual essay

4, 5, 6

W 9

(Starting document

W 3)

Scientific essay

U/3/4/5

You should also hand in cross-reading reports on:

(1) Comparing regions report (one cross-reading report per group)
(2) Comparing production systems hand-out (one cross-reading report per group)

Blooms
taxonomy
level

2-4

2

2

4-6

6

6

Learning outcomes

Analyse and describe the scope and conditions for the production of food, feed, materials and energy in different countries

Describe the current situation for production of food, feed, materials and energy in different countries

Describe and discuss sustainability in production systems and the supply of food, feed, materials and energy

Compare and evaluate the conditions and competitive ability of different production systems

Evaluate how landscape and urban environments affect, permit and promote production of food, feed, materials and energy on both large and small scale globally

Evaluate the international market for food, feed, materials and energy products from the agricultural and horticultural sector

Course items

•Individual essay

•Reading seminars

•Group e-case study

•task comparing regions

•Group task comparing production systems

•Individual essay

•Group task comparing regions

•Group task comparing production systems

•Individual essay

•Reading seminars

•Group e-case study

•PhD presentation day

•Individual essay

•Group e-case study

•PhD presentation day

•Individual essay

•Group e-case study

•Individual essay

Quality criteria
grade 5

The work shows excellent performance in
* applying the sustainability dimensions in descriptions of production and
* discussing food, feed, material and energy security

The work shows excellent performance in describing and evaluating basic production factors, market availability and trade systems

The work shows excellent performance in analysing, describing and discussing how a specific site is part of a larger context and the complexity of factor interaction

The individual essay shows excellent performance in detailed explanation, reflection and discussion on interactions between market and production

Quality criteria
grade 4

The work shows

•very good performance in analysis and sound judgement, and

•good ability to reflect and discuss the important production systems characteristics

The work shows very good performance in

•applying the sustainability dimensions in descriptions of production and

•discussing food, feed, material and energy security

The work shows very good performance in describing and evaluating basic production factors, market availability and trade systems

The work shows very good performance in analysing, describing and discussing how a specific site is part of a larger context and the complexity of factor interaction

The individual essay shows very good performance in detailed explanation, reflection and discussion on interactions between market and production

Quality criteria
grade 3

The work shows

•satisfactory performance in analysis and sound judgement, and

•satisfactory ability to discuss the important production systems characteristics

The work shows satisfactory performance in

•identifying production factors in countries and regions

•collecting and analysing data

•presenting results in a clear and logical way

The work shows satisfactory performance in

•applying the sustainability dimensions in descriptions of production and

•discussing food, feed, material and energy security

The work shows satisfactory performance in describing and evaluating basic production factors, market availability and trade systems

The work shows very good performance in analysing, describing and discussing how a specific site is part of a larger context and the complexity of factor interaction

The individual essay shows satisfactory performance in detailed explanation, reflection and discussion on interactions between market and production

To pass the course the student must participate in all compulsory activities:

- Course introduction

- Start-up of group work comparing regions

- Cross group presentation of comparing regions task

- Start-up of individual essay

- Start-up of group work comparing production systems

- Reading seminar Living Planet report

- PPT-presentation, comparing production systems

- Reading seminar Planet boundaries

- Oral e-case presentation

- Research presentation day

- Course evaluation

Advisory template for final course grade

Group case study grade

4

4

4

3

3

3

Individual case study grade

5

4

3

5

4

3

Final grade*

5

4

4

4

4

3

*To get the final course grade 4 or 5:

  • All tasks must have been handed in according to the time plan for each task (given in the schedule).
  • The student must also have participated in all compulsory activities at the date when they were scheduled in the course schedule (except in cases where the student has a valid reason for not participating)
  • For students who have missed a compulsory activity for a valid reason, the course examiner or course leader will decide upon a solution and a new date when the student must fulfil these requirements to get a grade 4 or 5.
  • For students who have missed a compulsory activity for a non-valid reason, the general rule is that the student will have to participate in the activity the following year. In some cases it might be possible to find other solutions.
1) The world of agricultural economics: an introduction
Författare: Martiin, Carin
Kommentar: Reading instructions: Background knowledge: Chapters 1, 2, 10-12, 20 and 21 Mechanisation lectures: Chapters 3,5, 17, 18 Production chain assignment: Chapters 4, 13-16 Comparing regions assignment: Chapters 6-9 Farm e-case assignement: Chapters 17-19 Individual assignement: Chapter 19
2) Sustainability. A biological perspective
Författare: Morse, Stephen
3) The story of phosphorus: Global food security and food for thought
Författare: Cordell, D., Drangert, J.-O. and White, S.
6) High-level expert forum – how to feed the world in 2050
Författare: FAO
Kommentar: Available via Canvas
7) Climate-Smart” Agriculture. Policies, Practices and Financing for Food Security, Adaptation and Mitigation
Författare: FAO
Kommentar: Available via Canvas
8) Solutions for a cultivated planet
Författare: Foley, J.A. et al
9) A safe operating space for humanity
Författare: Rockström
Kommentar: Available via Canvas
10) Planetary boundaries: Guiding human development on a changing planet
Författare: Steffen W. et al
Kommentar: Available via Canvas
11) Debate: What good are planetary boundaries?
Författare: Lalasz, B
Kommentar: Available via Canvas
12) Mixed crop-livestock systems: an economic and environmental-friendly way of farming?
Författare: Ryschawy, J. et al
Kommentar: Available via Canvas
13) Energy and the food system
Författare: Woods J. et al
Kommentar: Available via Canvas
14) Farm mechanization: a new challenge for agriculture in low and middle income countries of Europe and Central Asia. Regional review
Författare: World Bank
Kommentar: Available via Canvas
15) Living Planet Report 2020. Bending the curve of biodiversity loss
Författare: WWF
Kommentar: Available via Canvas
16) Future Agriculture – five scenarios for 2050. Conditions for agriculture and land use
Författare: Öborn, I. et al
Kommentar: Available via Canvas
17) From uniformity to diversity, A paradigm shift from industrial agriculture to diversified agroecological systems
Författare: FAO, International Panel of Experts on Sustainable Food Systems (IPES-Food)
Kommentar: Available in Canvas
18) Shifting diets. Toward a sustainable food future
Författare: Lipinski et al.
Kommentar: Available in Canvas
19) Guidelines for environmental quantification of nutrient flows and impact assessment in livestock supply chains
Författare: FAO
Kommentar: Available in Canvas

Kursfakta

Kursen ges som en fristående kurs: Ja Kursen ges som en programkurs: Lantmästare - kandidatprogram Lantmästarprogrammet Lantmästare - kandidatprogram Hortonomprogrammet Trädgårdsingenjör: odling - kandidatprogram Lantmästare - kandidatprogram Kursavgift: Studieavgift, endast för medborgare utanför EU, EES, och Schweiz: 38054 SEK Nivå: Grundnivå
Ämne: Biologi Lantbruksvetenskap
Kurskod: BI1192 Anmälningskod: SLU-30264 Distanskurs: Nej Undervisningsspråk: Engelska Ansvarig avdelning: Institutionen för biosystem och teknologi Studietakt: 100%