Ny sökning
BI1220

Hållbar markförvaltning i agroekosystem

Andra kursvärderingar för BI1220

Läsåret 2021/2022

Hållbar markförvaltning i agroekosystem (BI1220-10181) 2021-08-30 - 2021-11-01

Läsåret 2020/2021

Hållbar markförvaltning i agroekosystem (BI1220-10286) 2020-08-31 - 2020-11-01

Läsåret 2019/2020

Hållbar markförvaltning i agroekosystem (BI1220-10062) 2019-09-02 - 2019-10-31

Läsåret 2018/2019

Hållbar markförvaltning i agroekosystem (BI1220-10077) 2018-09-03 - 2018-11-05

Läsåret 2017/2018

Hållbar markförvaltning i agroekosystem (BI1220-10011) 2017-08-28 - 2017-10-30

Läsåret 2016/2017

Hållbar markförvaltning i agroekosystem (BI1220-10096) 2016-08-29 - 2016-10-31

Läsåret 2015/2016

Hållbar markförvaltning i agroekosystem (BI1220-10215) 2015-08-31 - 2015-10-30

Läsåret 2014/2015

Hållbar markförvaltning i agroekosystem (BI1220-10243) 2014-09-01 - 2014-11-09

BI1220 Hållbar markförvaltning i agroekosystem, 15,0 Hp

Sustainable soil management in agroecosystems

Kursplan fastställd

2013-08-28

Ämnen

Biologi Lantbruksvetenskap

Utbildningens nivå

Grundnivå

Fördjupning

Grundnivå, har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav (G1F)

Betygsskala

5 / 4 / 3 / U Kraven för kursens olika betygsgrader framgår av betygskriterier, som redovisas i bilaga till kursplanen. Aktuell information om betygskriterier ska finnas tillgänglig senast vid kursstart.

Språk

Svenska

Förkunskapskrav

Kunskaper motsvarande minst 50 hp lantbruksvetenskap (varav minst 20 hp dubbelklassade i växtbiologi) eller 50 hp trädgårdsvetenskap (varav minst 20 hp dubbelklassade i biologi) eller 50 hp markvetenskap.

Mål

Målet med kursen är att presentera grundläggande principer för markvetenskap och hållbar markförvaltning i agroekosystem. Fokus kommer att ligga på underhåll och förbättring av markkvalitet, inklusive betydelsen av såväl biologiska, kemiska och fysikaliska faktorer för markbördighet. Växtföljd, jordbearbetning, växtnärings¬försörjning och hantering av markvatten är viktiga element liksom förebyggande av erosion, föroreningar och utarmning av markens näringsinnehåll. Markförvaltningens roll i cirkulering av näringsämnen och växtnäringsförlust till den omgivande miljön samt påverkan på klimatförändringar kommer också tas upp.

Efter genomgången skall studenten kunna:
- Beskriva begreppen: markens funktioner, markkvalitet, markbördighet i olika agroekosystem i svenska och globala perspektiv.
- Använda och värdera fysikaliska, kemiska och biologisk markkvalitetsdata samt indikatorer för att bedöma hållbarheten vid olika markförvaltningsstrategier.
- Karakterisera den markkemiska miljön och dess modifiering för att öka grödtillväxt, livsmedels- och foderkvalitet samt beskriva biologiska markprocesser i relation till växtnäringscykler och hantering av såväl oorganiska som organiska gödselmedel.
- Beräkna och planera förbättringen och/eller förebyggandet av försämring av markkvalitet i agroekosystem.

Innehåll

Kursen kommer att bestå av föreläsningar, fallstudier, projektarbete, gruppresentationer samt övningar i fält och laboratorier. Övningar ger träning i att behandla och förstå fältförsöksdata, förstå data från jord- och plantanalyser och planera långsiktig markbördighet och kortsiktig gödsling och kalkning. Relevanta frågor inom området diskuteras i en seminarieuppgift och vid fältbesök. Föreläsningar, seminarier, fallstudier och grupparbeten kommer att bidra till kunskapen om jorden som naturresurs och dess kvalitet - såväl kemiska, fysiologiska som biologiska faktorer – inklusive de förvaltningsfaktorer som påverkar markkvaliteten. Hållbar markförvaltning och vattenhantering i olika odlingssystem diskuteras där markkvalitetens påverkan på djur, mänsklig hälsa, matproduktion och ekonomi avhandlas.

Examinationsformer och fordringar för godkänd kurs

Deltagande vid obligatoriska kursmoment. Godkänd rapportering av projektarbete, seminarier, skriftlig tentamen och övningsuppgifter. Inlämningsuppgift (ca 1000 ord) som summerar reflektioner om det individuella lärandet. Aktivt deltagande i klassdiskussioner och seminarier.
  • Om studenten inte blivit godkänd på ett prov har examinatorn rätt att ge en kompletteringsuppgift – om det finns skäl för det och om det är möjligt.
  • Om studenten har ett beslut från SLU om särskilt pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning, har examinatorn rätt att ge ett anpassat prov eller låta studenten genomföra provet på ett alternativt sätt.
  • Om denna kursplan ändras, eller om kursen läggs ner, ska SLU besluta om övergångsregler för examination av studenter som antagits enligt denna kursplan och ännu inte blivit godkända.
  • För examination av självständigt arbete (examensarbete) gäller dessutom att examinatorn kan tillåta studenten att göra kompletteringar efter inlämningsdatum. Mer information finns i utbildningens regelsamling.

Övriga upplysningar

  • Rätten att delta i undervisning och/eller handledning gäller endast det kurstillfälle som studenten blivit antagen till och registrerad på.
  • Om det finns särskilda skäl, har studenten rätt att delta i moment som kräver obligatorisk närvaro vid ett senare kurstillfälle. Mer information finns i utbildningens regelsamling.

Ansvarig institution/motsvarande

Institutionen för biosystem och teknologi

Kompletterande uppgifter

Fastställd av: Programutskott jordbruk och landsbygd
Biologiområde: Övriga biologikurser
Ersätter: BI1193
Det finns inga betygskriterier inlagda för denna kurs.

Kursfakta

Kursen ges som en fristående kurs: Ja Kursen ges som en programkurs: Lantmästare - kandidatprogram Lantmästarprogrammet Lantmästare - kandidatprogram Lantmästare - kandidatprogram Nivå: Grundnivå
Ämne: Biologi Lantbruksvetenskap
Kurskod: BI1220 Anmälningskod: SLU-10047 Plats: Alnarp Distanskurs: Nej Undervisningsspråk: Svenska Ansvarig avdelning: Institutionen för biosystem och teknologi Studietakt: 100%