Ny sökning
BI1233

Hydroponiska system inom trädgårdsodling och i offentlig miljö

Hydroponisk odling kan beskrivas som ”odling i vatten utan jord”. Denna typ av system är vanliga inom växthusodling av grönsaker och prydnadsväxter, men används också för planteringar i offentlig miljö och är populär inom mer småskalig odling.Kursen behandlar hydroponik med inriktning på produktion och offentlig miljö men tar även upp möjligheterna inom småskalig odling. Har du grunderna i växtodling är detta en utmärkt kurs för insikt i de möjligheter som odlingstekniken erbjuder.Trots en lång historia sker det för tillfället en snabb utveckling inom området. Vertikalodling, plant factories, stadsodling, användning av restprodukter är begrepp som ofta förknippas med denna odlingstekniks. I kursen får du biologiska och tekniska grunder för hur en modern hydroponisk odling fungerar, men även möjlighet att fördjupa dig inom områden där det sker snabb utveckling för tillfället.Du får föreläsningar och övningar och en längre laboration där ni gruppvis bygger upp små odlingssystem som sköts under hela kursen. Vi gör även några kortare laborationer om vissa specifika delar av innehållet. Studiebesök hos företag inom såväl produktion som miljöskapande plantering ingår. Litteraturuppgiften är en del av kursen som ger möjlighet till fördjupning inom ett område du intresserar dig för. Redovisningarna ger förståelse för bredden som finns inom detta odlingssystem.Tag chansen att lära mer om möjligheterna till effektiv och miljövänlig odling med hjälp av hydroponik.

Kursplan

BI1233 Hydroponiska system inom trädgårdsodling och i offentlig miljö, 15,0 Hp

Hydroponic Systems in Horticultural Production and Public Environment

Ämnen

Biologi Trädgårdsvetenskap

Utbildningens nivå

Grundnivå

Moduler

Benämning Hp Kod
Laborationer 5,0 0302
Seminarium 5,0 0303
Litteraturtentamen 5,0 0304

Fördjupning

Grundnivå, har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav(G2F)

Betygsskala

5 / 4 / 3 / U Kraven för kursens olika betygsgrader framgår av betygskriterier, som redovisas i bilaga till kursplanen. Aktuell information om betygskriterier ska finnas tillgänglig senast vid kursstart.

Språk

Engelska

Förkunskapskrav

Kunskaper motsvarande 60 hp i biologi, trädgårdsvetenskap, teknologi eller landskapsarkitektur.

Mål

För hydroponiska system ska studenten efter genomgången kurs kunna:

- välja hydroponiskt system och tekniska lösningar utifrån specifika växtplatser eller odlingssituationer samt kunna motivera dessa val

- diskutera miljöpåverkan av hydroponiska system utifrån ett hållbarhetsperspektiv

- diskutera metodik vid anläggning, plantering/etablering, skötsel och skörd

- redogöra för egenskaper hos relevanta substrat

- redogöra för hur vatten och växtnäring kan styras och kunna beräkna vatten- och näringsbehov

- förutsäga växtresponser på olika styrande och reglerande åtgärder

- identifiera kritiska faktorer, bl.a. vattenkvalitet och förekomst av sjukdomsalstrare, samt kunna prioritera bland åtgärder

- tillämpa sina kunskaper för att förutse, förebygga och åtgärda odlingstekniska störningar.

Innehåll

Med hydroponiska system avses på denna kurs högteknologiska odlingssystem där växtnäring tillförs i flytande form. Kursen omfattar biologiska, teknologiska och trädgårdsvetenskapliga frågeställningar och rör såväl produktion av trädgårdsprodukter som odling och användning av växter i offentlig miljö. På kursen belyses miljöaspekter och grunder i växtfysiologi och teknologi integreras. Kursen tar upp en rad olika tillämpningsområden för hydroponiska odlingssystem och belyser hur dessa system kan anpassas efter växters behov. Under kursen bygger deltagarna själva hydroponiska system i växthus eller utomhus, tar analysprov, styr vatten- och växtnäringstillförsel, ansvarar för plantskötsel, löser odlingstekniska problem samt utvärderar resultaten. Stor vikt läggs vid att applikationer i offentlig miljö ska vara långlivade och att trädgårdsprodukter som odlas fram ska hålla hög kvalitet. Schemalagda laborationer, övningar, gruppdiskussioner, handledning, redovisningar, seminarier och studiebesök är obligatoriska

Examinationsformer och fordringar för godkänd kurs

Examinationen består av seminarier och skriftlig och muntlig redovisning av projektarbete. För godkänd kurs fordras godkänd projektuppgift och inlämningsuppgifter samt aktiv medverkan vid seminarier, övningar och exkursioner.
  • Om studenten inte blivit godkänd på ett prov har examinatorn rätt att ge en kompletteringsuppgift – om det finns skäl för det och om det är möjligt.
  • Om studenten har ett beslut från SLU om särskilt pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning, har examinatorn rätt att ge ett anpassat prov eller låta studenten genomföra provet på ett alternativt sätt.
  • Om denna kursplan ändras, eller om kursen läggs ner, ska SLU besluta om övergångsregler för examination av studenter som antagits enligt denna kursplan och ännu inte blivit godkända.
  • För examination av självständigt arbete (examensarbete) gäller dessutom att examinatorn kan tillåta studenten att göra kompletteringar efter inlämningsdatum. Mer information finns i utbildningens regelsamling.

Övriga upplysningar

  • Rätten att delta i undervisning och/eller handledning gäller endast det kurstillfälle som studenten blivit antagen till och registrerad på.
  • Om det finns särskilda skäl, har studenten rätt att delta i moment som kräver obligatorisk närvaro vid ett senare kurstillfälle. Mer information finns i utbildningens regelsamling.

Ansvarig institution/motsvarande

Institutionen för Biosystem och teknologi

Kompletterande uppgifter

Fastställd av: PSR för trädgårdsingenjör: odling - kandidatprogra
Biologiområde: Övriga biologikurser
Ersätter: BI1190, BI1206

Betygskriterier

Det finns inga betygskriterier inlagda för denna kurs.

Kursfakta

Kursen ges som en fristående kurs: Ja Kursavgift: Studieavgift, endast för medborgare utanför EU, EES, och Schweiz: 38054 SEK Nivå: Grundnivå
Ämne: Biologi Trädgårdsvetenskap
Kurskod: BI1233 Anmälningskod: SLU-20083 Plats: Alnarp Distanskurs: Nej Undervisningsspråk: Engelska Ansvarig avdelning: Institutionen för Biosystem och teknologi Studietakt: 100%