Ny sökning
BI1235

Postharvest - biologi och teknologi efter skörd

Kursen handlar om hur olika faktorer påverkar kvalitet av trädgårdsprodukter efter skörd. Hur man kan behålla kvalitet efter skörd, reducera förluster samt minska matsvinn i alla led är viktiga delar. Kursen ger fördjupad förståelse av fysiologi, hantering och teknologi för efterskördsperioden av trädgårdsprodukter, från skörd till konsumtion.

Kursvärdering

Kursvärderingen är avslutad

BI1235-30143 - Sammanställning av kursvärdering

Efter att kursvärderingen stängt har kursansvarig och studentrepresentanten upp till en månad på sig att skriva kommentarer. De publiceras automatiskt i sammanställningen.

Andra kursvärderingar för BI1235

Läsåret 2019/2020

Postharvest - biologi och teknologi efter skörd (BI1235-30096)

2020-01-20 - 2020-03-24

Läsåret 2018/2019

Postharvest - biologi och teknologi efter skörd (BI1235-30035)

2019-01-21 - 2019-03-25

Läsåret 2017/2018

Postharvest - biologi och teknologi efter skörd (BI1235-30083)

2018-01-15 - 2018-03-20

Läsåret 2016/2017

Postharvest - biologi och teknologi efter skörd (BI1235-30065)

2017-01-16 - 2017-03-21

Läsåret 2015/2016

Postharvest - biologi och teknologi efter skörd (BI1235-30264)

2016-01-18 - 2016-03-21

Kursplan

BI1235 Postharvest - biologi och teknologi efter skörd, 15,0 Hp

Postharvest - Biology and Technology

Ämnen

Biologi Trädgårdsvetenskap

Utbildningens nivå

Grundnivå

Moduler

Benämning Hp Kod
Enda modul 15,0 0201

Fördjupning

Grundnivå, har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav(G2F)

Betygsskala

5 / 4 / 3 / U Kraven för kursens olika betygsgrader framgår av betygskriterier, som redovisas i bilaga till kursplanen. Aktuell information om betygskriterier ska finnas tillgänglig senast vid kursstart.

Språk

Svenska

Förkunskapskrav

Kunskaper motsvarande 60 hp i biologi eller trädgårdsvetenskap.

Mål

Kursen syftar till att ge kunskap om faktorer som påverkar kvalitet efter skörd av trädgårdsprodukter samt förmåga att bedöma vilka åtgärder som resulterar i bibehållen kvalitet efter skörd, reducerar förluster samt minskar matsvinn i alla led. Kursen skall ge fördjupad förståelse av fysiologi, hantering och teknologi för efterskördsperioden av trädgårdsprodukter, från skörd till konsumtion. Efter genomgången kurs skall studenten:

- visa fördjupad kunskap om biokemi, fysiologi och strukturer hos trädgårdsprodukter som har betydelse för efterskördshantering och lagring

- kunna redogöra för olika tekniker i samband med distribution och lagring, liksom tekniker för kvalitetsbedömning, samt kunna diskutera lämplighet av olika praxis för enskilda produktslag

- kunna bedöma hur genetiskt material, olika omgivningsfaktorer före och efter skörd, förpackningstekniker, liksom hantering vid distribution och lagring inverkar på kvalitet och hållbarhet för trädgårdsprodukter

- visa fördjupad kunskap i trädgårdsprodukters betydelse för human nutrition och livsmedelssäkerhet

- kunna diskutera olika kvalitetskriterier för trädgårdsprodukter, samt reglering kring dessa

- kunna beskriva reglering i lagar liksom frivilliga certifieringar rörande livsmedelssäkerhet, spårbarhet och produktionssystem, och diskutera betydelsen av olika certifieringar

- ha kännedom om produktutvecklings- och innovationsprocessen för nya produkter.

Innehåll

Kursen omfattar såväl ätliga trädgårdsprodukter såsom frukt, bär och grönsaker som trädgårdsprodukter till andra ändamål såsom krukväxter, snittblommor och trädgårdsväxter för utebruk. Kursen behandlar följande avsnitt:

-Åtgärder för att bibehålla kvalitet och reducera förluster efter skörd innefattande kylkedja, förpackningsmaterial, modifierad och kontrollerad atmosfär och lagringstekniker.

- Tekniker för bestämning och analys av råvaru- och processad kvalitet samt mognad.

- Fysiologiska och växtpatologiska faktorer, liksom andra omgivningsfaktorer och genetiska faktorer, som påverkar hållbarhet och kvalitet.

-Innehåll i frukt, bär och grönsaker som påverkar hälsa och metoder för att optimera halter av dessa ämnen.

-Livsmedelssäkerhet för trädgårdsprodukter och regleringar inom och utanför EU.

- Matsvinn: åtgärder för att begränsa svinnet i alla led och möjliga alternativa användningsområden för biprodukter.

- produktutveckling- och innovation som process

Schemalagda gästföreläsningar, seminarier, handledning, redovisningar och studiebesök är obligatoriska.

Examinationsformer och fordringar för godkänd kurs

Examinationen består av skriftlig tentamen, seminarier/fallstudier samt skriftlig och muntlig redovisning av projektdel. För godkänd kurs fordras godkänt resultat på skriftlig examination av teoridelen, godkänt deltagande i obligatoriska moment samt godkänd redovisning av projektarbete.
  • Om studenten inte blivit godkänd på ett prov har examinatorn rätt att ge en kompletteringsuppgift – om det finns skäl för det och om det är möjligt.
  • Om studenten har ett beslut från SLU om särskilt pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning, har examinatorn rätt att ge ett anpassat prov eller låta studenten genomföra provet på ett alternativt sätt.
  • Om denna kursplan ändras, eller om kursen läggs ner, ska SLU besluta om övergångsregler för examination av studenter som antagits enligt denna kursplan och ännu inte blivit godkända.
  • För examination av självständigt arbete (examensarbete) gäller dessutom att examinatorn kan tillåta studenten att göra kompletteringar efter inlämningsdatum. Mer information finns i utbildningens regelsamling.

Övriga upplysningar

  • Rätten att delta i undervisning och/eller handledning gäller endast det kurstillfälle som studenten blivit antagen till och registrerad på.
  • Om det finns särskilda skäl, har studenten rätt att delta i moment som kräver obligatorisk närvaro vid ett senare kurstillfälle. Mer information finns i utbildningens regelsamling.

Ansvarig institution/motsvarande

Institutionen för Växtförädling

Kompletterande uppgifter

Fastställd av: Programnämnden för utbildning inom landskap och trädgård (PN - LT)
Biologiområde: Övriga biologikurser
Ersätter: BI0927

Betygskriterier

Det finns inga betygskriterier inlagda för denna kurs.

Litteraturlista

  1. Postharvest. An introduction to the physiology and handling of fruit and vegetables Författare: Wills, R,. Golding, J. ISBN: 9781786391483 Kommentar: Utgiven: 2016-09-01 Förlag: CABI Publishing OBS! Det finns även tidigare utgåvor, så titta efter att det är denna senaste. Boken är tillgänglig som tryckt bok eller E-bok. Se övrig kurslitteratur i litteraturlista på Canvas.

Kursfakta

Kursen ges som en fristående kurs: Ja Kursavgift: Studieavgift, endast för medborgare utanför EU, EES, och Schweiz: 38054 SEK Nivå: Grundnivå
Ämne: Biologi Trädgårdsvetenskap
Kurskod: BI1235 Anmälningskod: SLU-30143 Plats: Alnarp Distanskurs: Nej Undervisningsspråk: Svenska Ansvarig avdelning: Institutionen för Växtförädling Studietakt: 100%