Ny sökning
BI1250

Cellbiologi

Kursen ger grundläggande kunskap och laborativ träning i cellbiologi. Kursen syftar till att förmedla förståelse av grundläggande cellbiologiska mekanismer och principer. De studerande ska efter genomgången kurs ha goda insikter huvudsakligen i eukaryota cellers uppbyggnad och funktioner, tillväxt, differentiering och specialisering samt enskilda cellers samverkan.

Kursvärdering

Andra kursvärderingar för BI1250

Läsåret 2021/2022

Cellbiologi (BI1250-40068)

2022-03-24 - 2022-05-01

Läsåret 2020/2021

Cellbiologi (BI1250-40117)

2021-03-24 - 2021-05-02

Läsåret 2019/2020

Cellbiologi (BI1250-40101)

2020-03-25 - 2020-04-30

Läsåret 2018/2019

Cellbiologi (BI1250-40082)

2019-03-26 - 2019-05-02

Läsåret 2017/2018

Cellbiologi (BI1250-40008)

2018-03-21 - 2018-04-26

Läsåret 2016/2017

Cellbiologi (BI1250-40021)

2017-03-22 - 2017-06-04

Kursplan

BI1250 Cellbiologi, 7,5 Hp

Cell Biology

Ämnen

Biologi

Utbildningens nivå

Grundnivå

Moduler

Benämning Hp Kod
Laborationer och gruppövningar 2,0 0202
Skriftlig tentamen 5,5 0203

Fördjupning

Grundnivå, har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav(G1F)

Betygsskala

5 / 4 / 3 / U Kraven för kursens olika betygsgrader framgår av betygskriterier, som redovisas i bilaga till kursplanen. Aktuell information om betygskriterier ska finnas tillgänglig senast vid kursstart.

Språk

Svenska

Förkunskapskrav

Kunskaper motsvarande 7,5 hp biokemi.

Mål

Kursens syfte är att ge grundläggande kunskaper och laborativ träning i cellbiologi.

Efter genomgången kurs skall studenten kunna:

- beskriva cellens struktur, funktion och reglermekanismer

- redogöra för centrala begrepp inom den molekylära cellbiologin

- redogöra för centrala cellbiologiska laborativa metoder

- använda grundläggande laborationsteknik inom cellbiologi

Innehåll

Kursen ger grundläggande kunskaper i cellbiologi och laborativ träning i cellbiologiska metoder.

Föreläsningar och gruppövningar behandlar:

- cellen och dess beståndsdelar

- biologiska membran

- transport över membran

- extracellulär miljö

- celldelning

- differentiering och vävnadsbildning

- cellkommunikation

- stamceller och kloningLaborationer omfattar centrala cellbiologiska metoder.

Examinationsformer och fordringar för godkänd kurs

Godkända skriftliga tentamina. Närvaro vid och godkänd redovisning av de obligatoriska momenten, inklusive laborationsrapporter.De obligatoriska momenten innefattar introduktionsföreläsning, laborationer med efterföljande diskussioner samt gruppövningar.
  • Om studenten inte blivit godkänd på ett prov har examinatorn rätt att ge en kompletteringsuppgift – om det finns skäl för det och om det är möjligt.
  • Om studenten har ett beslut från SLU om särskilt pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning, har examinatorn rätt att ge ett anpassat prov eller låta studenten genomföra provet på ett alternativt sätt.
  • Om denna kursplan ändras, eller om kursen läggs ner, ska SLU besluta om övergångsregler för examination av studenter som antagits enligt denna kursplan och ännu inte blivit godkända.
  • För examination av självständigt arbete (examensarbete) gäller dessutom att examinatorn kan tillåta studenten att göra kompletteringar efter inlämningsdatum. Mer information finns i utbildningens regelsamling.

Övriga upplysningar

  • Rätten att delta i undervisning och/eller handledning gäller endast det kurstillfälle som studenten blivit antagen till och registrerad på.
  • Om det finns särskilda skäl, har studenten rätt att delta i moment som kräver obligatorisk närvaro vid ett senare kurstillfälle. Mer information finns i utbildningens regelsamling.

Ansvarig institution/motsvarande

Institutionen för Växtbiologi

Kompletterande uppgifter

Fastställd av: Programnämnden för utbildning inom naturresurser och jordbruk (PN - NJ)
Biologiområde: Cellbiologi
Ersätter: BI1034

Betygskriterier

Det finns inga betygskriterier inlagda för denna kurs.

Kursfakta

Kursen ges som en fristående kurs: Ja Kursavgift: Studieavgift, endast för medborgare utanför EU, EES, och Schweiz: 19027 SEK Nivå: Grundnivå
Ämne: Biologi
Kurskod: BI1250 Anmälningskod: SLU-40061 Plats: Uppsala Distanskurs: Nej Undervisningsspråk: Svenska Ansvarig avdelning: Institutionen för Växtbiologi Studietakt: 100%