Ny sökning
BI1251

Organismvärlden

Kursen ger grundläggande kunskaper om olika organismgruppers systematik och evolutionära historia, samt teori för artbildning och evolution. Kursen behandlar egenskaper hos representativa grupper inom den eukaryota delen av organismvärlden, dvs

Välkommen till kursen Organismvärlden!

Kursen startar imorgon 18/2 och kommer att vara helt på distans. Zoom-länken till introduktionen finns i kursrummet på canvas. Kontakta mig om du är antagen till kursen men inte har fått någon inbjudan till canvas-rummet.

Mvh Maria

Kursvärderingen är avslutad

BI1251-30236 - Sammanställning av kursvärdering

Efter att kursvärderingen stängt har kursansvarig och studentrepresentanten upp till en månad på sig att skriva kommentarer. De publiceras automatiskt i sammanställningen.

Andra kursvärderingar för BI1251

Läsåret 2019/2020

Organismvärlden (BI1251-30213) 2020-02-20 - 2020-03-24

Läsåret 2018/2019

Organismvärlden (BI1251-30090) 2019-02-21 - 2019-03-25

Läsåret 2017/2018

Organismvärlden (BI1251-30016) 2018-02-15 - 2018-03-20

Läsåret 2016/2017

Organismvärlden (BI1251-30057) 2017-02-16 - 2017-03-21

BI1251 Organismvärlden, 7,5 Hp

Diversity of organisms

Kursplan fastställd

2017-12-14

Ämnen

Biologi

Utbildningens nivå

Grundnivå

Fördjupning

Grundnivå, har endast gymnasiala förkunskapskrav (G1N)

Betygsskala

5 / 4 / 3 / U Kraven för kursens olika betygsgrader framgår av betygskriterier, som redovisas i bilaga till kursplanen. Aktuell information om betygskriterier ska finnas tillgänglig senast vid kursstart.

Språk

Svenska

Förkunskapskrav

Kunskaper motsvarande grundläggande behörighet samt Biologi 2

Mål

Kursen syftar till att ge grundläggande kunskaper om organismvärldens systematik och evolution. Efter genomgången kurs skall studenten kunna
- förklara och förstå grundläggande evolutionära begrepp samt kunna lösa enkla evolutionära problemställningar
- redogöra för kopplingen mellan urval och evolution, olika artbildningsmodeller och evolutionära begränsningar
- sammanfatta egenskaper hos större representativa grupper av organismer inom den eukaryota delen av organismvärlden, d.v.s. "protister", svampar, djur (ink. människan) och växter
- redogöra för dessa organismgruppers utveckling och evolutionära släktskap och hur det har påverkat utvecklingen av vissa egenskaper
- sammanfatta och exemplifiera evolutionens och några gruppers betydelse för människan i termer av nytta eller skada.

Innehåll

Vid föreläsningar och övningar behandlas evolutionsteori på populationsnivå och hur den är relaterad till bl. a. artbildning och evolutionära släktskap. Vidare beskrivs översiktligt olika organismgruppers huvudsakliga karaktärstika (inklusive människan) och den för stunden rådande synen på evolutionärt släktskap. Övningar utförs för att djupare förstå och kunna lösa olika problemställningar inom evolution och systematik. Vid laborationer av organismer studeras olika egenskaper kopplade till släktskapsförhållanden samt anpassningar som sätts i relation till levnadssätt.

Examinationsformer och fordringar för godkänd kurs

Godkänd tentamen.
  • Om studenten inte blivit godkänd på ett prov har examinatorn rätt att ge en kompletteringsuppgift – om det finns skäl för det och om det är möjligt.
  • Om studenten har ett beslut från SLU om särskilt pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning, har examinatorn rätt att ge ett anpassat prov eller låta studenten genomföra provet på ett alternativt sätt.
  • Om denna kursplan ändras, eller om kursen läggs ner, ska SLU besluta om övergångsregler för examination av studenter som antagits enligt denna kursplan och ännu inte blivit godkända.
  • För examination av självständigt arbete (examensarbete) gäller dessutom att examinatorn kan tillåta studenten att göra kompletteringar efter inlämningsdatum. Mer information finns i utbildningens regelsamling.

Övriga upplysningar

  • Rätten att delta i undervisning och/eller handledning gäller endast det kurstillfälle som studenten blivit antagen till och registrerad på.
  • Om det finns särskilda skäl, har studenten rätt att delta i moment som kräver obligatorisk närvaro vid ett senare kurstillfälle. Mer information finns i utbildningens regelsamling.

Ansvarig institution/motsvarande

Institutionen för ekologi

Kompletterande uppgifter

Fastställd av: Programnämnden för utbildning inom naturresurser och jordbruk (PN - NJ)
Biologiområde: Övriga biologikurser
Ersätter: Bi1089

Lärandemål 1: Förklara och förstå grundläggande evolutionära begrepp, samt beskriva kopplingen mellan urval och evolution, artbildnings-modeller och evolutionära begränsningar

Betyg 3: Studenten kan förklara och förstå grundläggande evolutionära begrepp, samt beskriva kopplingen mellan urval och evolution, två enkla artbildningsmodeller samt några vanliga evolutionära begränsningar

Betyg 4: Studenten kan identifiera vilka evolutionära processer och begrepp som är relevanta för respektive evolutionär frågeställning. Studenten kan också grunderna till hur kvantitativa karaktärer nedärvs och hur det påverkar evolutionära förändringar

Betyg 5: Studenten har en fördjupad insikt i hur olika evolutionära processer fungerar och interagerar på populationsnivå och hur olika typer av begränsningar påverkar tänkbara evolutionära utfall. Studenten har också en fördjupad kunskap om verkliga fallstudier som belyser olika evolutionära problem

Lärandemål 2: Lösa evolutionära frågeställningar

Betyg 3: Studenten kan lösa enklare evolutionära frågeställningar som inkluderar enstaka evolutionära processer

Betyg 4: Studenten kan lösa enklare evolutionära frågeställningar som kräver en integrering av olika typer av evolutionära processer

Betyg 5: Studenten kan strukturera, förenkla och formalisera mer komplicerade evolutionära problem för att identifiera de mest kritiska faktorerna och lösa problemen teoretiskt

Lärandemål 3: Redogöra för utveckling och evolutionärt släktskap hos större representativa grupper av organismer inom den eukaryota delen av organismvärlden

Betyg 3: Studenten kan översiktligt redogöra för utveckling och evolutionärt släktskap hos större representativa grupper av organismer inom den eukaryota delen av organismvärlden

Betyg 4: Studenten kan beskriva släktskapsförhållanden mellan mindre grupper inom svampar, växter och djur samt peka ut och motivera de största evolutionära nyheterna (dvs. karaktärer) mellan närbesläktade större grupper

Betyg 5: Studenten kan på ett detaljerat sätt beskriva evolutionära släkt-skapsförhållanden och evolutionshistoria (t.ex. när de utvecklades) för olika organismgrupper

Lärandemål 4: Sammanfatta egenskaper och deras evolutionära bakgrund hos större representativa grupper av organismer inom den eukaryota delen av organismvärlden

Betyg 3: Studenten kan sammanfatta vissa egenskaper och deras evolutionära bakgrund hos större representativa grupper av organismer inom den eukaryota delen av organismvärlden

Betyg 4: Studenten kan redogöra för vilka egenskaper mindre grupper inom svampar, växter och djur delar och vilka som är evolutionärt nya för respektive grupp

Betyg 5: Studenten har en fördjupad kunskap om de olika gruppernas speciella särdrag i t.ex. morfologi och levnadssätt

Lärandemål 5: Sammanfatta och exemplifiera några gruppers betydelse för människan i termer av nytta eller skada

Betyg 3: Studenten kan sammanfatta och exemplifiera evolutionens och några gruppers betydelse för människan i termer av nytta eller skada

1) Biology - A Global Approach, 11:e upplagan (2017)
Författare: Campbell, Urry, Cain, Wasserman, Minorsky and Reece
ISBN: 9781292170435

Kursfakta

Kursen ges som en fristående kurs: Ja Kursen ges som en programkurs: Biologi och miljövetenskap - kandidatprogram Agronomprogrammet - mark/växt Växtodlingsprogrammet Kursavgift: Studieavgift, endast för medborgare utanför EU, EES, och Schweiz: 19027 SEK Nivå: Grundnivå
Ämne: Biologi
Kurskod: BI1251 Anmälningskod: SLU-30236 Distanskurs: Nej Undervisningsspråk: Svenska Ansvarig avdelning: Institutionen för ekologi Studietakt: 100%