Ny sökning
BI1251

Organismvärlden

Kursen ger grundläggande kunskaper om olika organismgruppers systematik och evolutionära historia, samt teori för artbildning och evolution. Kursen behandlar egenskaper hos representativa grupper inom den eukaryota delen av organismvärlden, dvs

Kursvärdering

Andra kursvärderingar för BI1251

Läsåret 2022/2023

Organismvärlden (BI1251-30089)

2023-02-16 - 2023-03-21

Läsåret 2021/2022

Organismvärlden (BI1251-30182)

2022-02-18 - 2022-03-23

Läsåret 2020/2021

Organismvärlden (BI1251-30236)

2021-02-18 - 2021-03-23

Läsåret 2019/2020

Organismvärlden (BI1251-30213)

2020-02-20 - 2020-03-24

Läsåret 2018/2019

Organismvärlden (BI1251-30090)

2019-02-21 - 2019-03-25

Läsåret 2017/2018

Organismvärlden (BI1251-30016)

2018-02-15 - 2018-03-20

Läsåret 2016/2017

Organismvärlden (BI1251-30057)

2017-02-16 - 2017-03-21

Kursplan och övrig information

Kursplan

BI1251 Organismvärlden, 7,5 Hp

Diversity of organisms

Ämnen

Biologi

Utbildningens nivå

Grundnivå

Moduler

Benämning Hp Kod
Växtriket 2,5 0102
Djurriket 2,5 0103
Evolution 2,5 0104

Fördjupning

Grundnivå, har endast gymnasiala förkunskapskravGrundnivå (G1N)

Betygsskala

5 / 4 / 3 / U Kraven för kursens olika betygsgrader framgår av betygskriterier, som redovisas i bilaga till kursplanen. Aktuell information om betygskriterier ska finnas tillgänglig senast vid kursstart.

Språk

Svenska

Förkunskapskrav

Kunskaper motsvarande grundläggande behörighet samt Biologi 2

Mål

Kursen syftar till att ge grundläggande kunskaper om organismvärldens systematik och evolution. Efter genomgången kurs skall studenten kunna

- förklara och förstå grundläggande evolutionära begrepp samt kunna lösa enkla evolutionära problemställningar

- redogöra för kopplingen mellan urval och evolution, olika artbildningsmodeller och evolutionära begränsningar

- sammanfatta egenskaper hos större representativa grupper av organismer inom den eukaryota delen av organismvärlden, d.v.s. "protister", svampar, djur (ink. människan) och växter

- redogöra för dessa organismgruppers utveckling och evolutionära släktskap och hur det har påverkat utvecklingen av vissa egenskaper

- sammanfatta och exemplifiera evolutionens och några gruppers betydelse för människan i termer av nytta eller skada.

Innehåll

Vid föreläsningar och övningar behandlas evolutionsteori på populationsnivå och hur den är relaterad till bl. a. artbildning och evolutionära släktskap. Vidare beskrivs översiktligt olika organismgruppers huvudsakliga karaktärstika (inklusive människan) och den för stunden rådande synen på evolutionärt släktskap. Övningar utförs för att djupare förstå och kunna lösa olika problemställningar inom evolution och systematik. Vid laborationer av organismer studeras olika egenskaper kopplade till släktskapsförhållanden samt anpassningar som sätts i relation till levnadssätt.

Examinationsformer och fordringar för godkänd kurs

Godkänd tentamen. • Examinatorn har, om det finns skäl och är möjligt, rätt att ge en kompletteringsuppgift till den student som inte blivit godkänd på en examination.
• Om studenten har ett beslut från SLU om riktat pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning, kan examinatorn ge ett anpassat prov eller låta studenten genomföra provet på ett alternativt sätt.
• Om denna kursplan läggs ned, ska SLU besluta om övergångsbestämmelser för examination av studenter, som antagits enligt denna kursplan och ännu inte blivit godkända.
• För examination av självständigt arbete (examensarbete) gäller dessutom att examinatorn kan tillåta studenten att göra kompletteringar efter inlämningsdatum. Mer information finns i utbildningshandboken.
  • Om studenten inte blivit godkänd på ett prov har examinatorn rätt att ge en kompletteringsuppgift – om det finns skäl för det och om det är möjligt.
  • Om studenten har ett beslut från SLU om särskilt pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning, har examinatorn rätt att ge ett anpassat prov eller låta studenten genomföra provet på ett alternativt sätt.
  • Om denna kursplan ändras, eller om kursen läggs ner, ska SLU besluta om övergångsregler för examination av studenter som antagits enligt denna kursplan och ännu inte blivit godkända.
  • För examination av självständigt arbete (examensarbete) gäller dessutom att examinatorn kan tillåta studenten att göra kompletteringar efter inlämningsdatum. Mer information finns i utbildningens regelsamling.

Övriga upplysningar

• Rätten att delta i undervisning och/eller handledning gäller endast det kurstillfälle, som studenten blivit antagen till och registrerad på.
• Om det finns särskilda skäl, har studenten rätt att delta i moment som kräver obligatorisk närvaro vid ett senare kurstillfälle. Mer information finns i utbildningshandboken.

Ansvarig institution/motsvarande

Institutionen för Ekologi

Kompletterande uppgifter

Fastställd av: Programnämnden för utbildning inom naturresurser och jordbruk (PN - NJ)
Biologiområde: Övriga biologikurser
Ersätter: Bi1089

Betygskriterier

Det finns inga betygskriterier inlagda för denna kurs.

Litteraturlista

Biology - A Global Approach, 12:e upplagan (2020)
**Författare: **Campbell, Urry, Cain, Wasserman, Minorsky och Orr
**ISBN: **9781292341637
**Kommentar: **Även tidigare upplagor går bra (10:e och 11:e).

Kursfakta

Kursen ges som en fristående kurs: Ja Kursen ges som en programkurs: Biologi och miljövetenskap - kandidatprogram Växtodlingsprogrammet Kursavgift: Studieavgift, endast för medborgare utanför EU, EES, och Schweiz: 19030 SEK Nivå: Grundnivå (G1N)
Ämne: Biologi
Kurskod: BI1251 Anmälningskod: SLU-30366 Plats: Uppsala Distanskurs: Nej Undervisningsspråk: Svenska Ansvarig institution: Institutionen för Ekologi Studietakt: 100%