Ny sökning
BI1252

Ekologi

Kursen ska ge kunskaper i allmän ekologi omfattande organismers anpassningar till sin miljö, samt populationers, organismsamhällens och ekosystems struktur och dynamik.

Information från kursledaren

2022-02-18
Välkommen till ekologikursen!
Kursen startar torsdag 24 mars kl 9.15. Undervisningen kommer huvudsakligen bedrivas på plats på campus. Ett schema hittar ni här till höger. Under kursen kommer ni att få träffa erfarna och duktiga lärare inom ekologiområdet. Förutom grundläggande ekologi kommer en del av kursen att fokusera på naturresursdilemman. Några av frågorna som vi kommer att jobba med är kopplingarna mellan produktion och biologisk mångfald och möjligheterna att bevara produktionsvärden utan att riskera andra värden. Varmt välkomna till kursen, Ola Lundin (ola.lundin@slu.se)

Kursvärdering

Kursvärderingen är avslutad

BI1252-40097 - Sammanställning av kursvärdering

Efter att kursvärderingen stängt har kursansvarig och studentrepresentanten upp till en månad på sig att skriva kommentarer. De publiceras automatiskt i sammanställningen.

Andra kursvärderingar för BI1252

Läsåret 2020/2021

Ekologi (BI1252-40116)

2021-03-24 - 2021-05-02

Läsåret 2019/2020

Ekologi (BI1252-40088)

2020-03-25 - 2020-04-30

Läsåret 2018/2019

Ekologi (BI1252-40062)

2019-03-26 - 2019-05-02

Läsåret 2017/2018

Ekologi (BI1252-40021)

2018-03-21 - 2018-04-26

Läsåret 2016/2017

Ekologi (BI1252-40045)

2017-03-22 - 2017-04-27

Kursplan

BI1252 Ekologi, 7,5 Hp

Ecology

Ämnen

Miljövetenskap Biologi

Utbildningens nivå

Grundnivå

Moduler

Benämning Hp Kod
Enda modul 7,5 0201

Fördjupning

Grundnivå, har endast gymnasiala förkunskapskrav(G1N)

Betygsskala

5 / 4 / 3 / U Kraven för kursens olika betygsgrader framgår av betygskriterier, som redovisas i bilaga till kursplanen. Aktuell information om betygskriterier ska finnas tillgänglig senast vid kursstart.

Språk

Svenska

Förkunskapskrav

Kunskaper motsvarande grundläggande behörighet samt Biologi 2 och Matematik 3

Mål

Kursen syftar till att ge kunskap om grundläggande ekologiska begrepp och frågeställningar.Efter avslutad kurs ska studenten kunna:

- Förklara grundläggande begrepp och frågor som rör organismers anpassningar till miljön.

- Förklara grundläggande begrepp och frågor som rör populationers förändringar i tid och rum.

- Förklara grundläggande begrepp och frågor som rör struktur och förändring över tid i organismsamhällen.

- Förklara grundläggande begrepp och frågor som rör flöden av energi- och ämnen i ecosystem.

- Göra enkla beräkningar av populationstillväxt och dynamik.

Innehåll

Undervisning i form av föreläsningar och övningar berör organismernas anpassningar till sin miljö, populationsekologi, samspelet mellan arter (t.ex. konkurrens och predation), organismsamhällen (bl.a. näringsväven och artdiversitet), ekosystem (t.ex. flöden av energi, kol och näringsämnen). Föreläsningar berör också utvecklingen av ekologi som vetenskap och dess relation till andra vetenskaper, förändringar i organismsamhällen och ekosystem över tid samt människans roll i ekologiska processer med avseende på hållbart nyttjande av naturresurser.

Examinationsformer och fordringar för godkänd kurs

Godkänd skriftlig tentamen.
 • Om studenten inte blivit godkänd på ett prov har examinatorn rätt att ge en kompletteringsuppgift – om det finns skäl för det och om det är möjligt.
 • Om studenten har ett beslut från SLU om särskilt pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning, har examinatorn rätt att ge ett anpassat prov eller låta studenten genomföra provet på ett alternativt sätt.
 • Om denna kursplan ändras, eller om kursen läggs ner, ska SLU besluta om övergångsregler för examination av studenter som antagits enligt denna kursplan och ännu inte blivit godkända.
 • För examination av självständigt arbete (examensarbete) gäller dessutom att examinatorn kan tillåta studenten att göra kompletteringar efter inlämningsdatum. Mer information finns i utbildningens regelsamling.

Övriga upplysningar

 • Rätten att delta i undervisning och/eller handledning gäller endast det kurstillfälle som studenten blivit antagen till och registrerad på.
 • Om det finns särskilda skäl, har studenten rätt att delta i moment som kräver obligatorisk närvaro vid ett senare kurstillfälle. Mer information finns i utbildningens regelsamling.

Ytterligare information

Kursen och överlappar med Ekologi, 15 hp och kan därför inte samtidigt ingå i examen.

Ansvarig institution/motsvarande

Institutionen för Ekologi

Kompletterande uppgifter

Fastställd av: Programnämnden för utbildning inom naturresurser och jordbruk (PN - NJ)
Biologiområde: Ekologi
Ersätter: BI1040

Betygskriterier

Betygskriterier (utgår från kursmålen)

Mål

Kursen syftar till att ge kunskap om grundläggande ekologiska begrepp och frågeställningar.

Efter avslutad kurs ska studenten kunna:

 1. Förklara grundläggande begrepp och frågor som rör organismers anpassningar till miljön.
 2. Förklara grundläggande begrepp och frågor som rör populationers förändringar i tid och rum.
 3. Förklara grundläggande begrepp och frågor som rör struktur och förändring över tid i organismsamhällen.
 4. Förklara grundläggande begrepp och frågor som rör flöden av energi- och ämnen i ekosystem.
 5. Göra enkla beräkningar av populationstillväxt och dynamik.

Betygskriterium för lärandemål 1- 4

 • Betyg 3. Kan redogöra för grundläggande begrepp och teorier med obetydliga missförstånd. Kan redogöra för centrala frågeställningar inom området.
 • Betyg 4. Utöver kraven för betyget 3 kan studenten på ett korrekt sätt tillämpa teorier på ej tidigare presenterade problem. Kan utförligt redogöra för ekologiska fenomen och frågeställningar inom respektive område.
 • Betyg 5. Utöver kraven för betyg 3 och 4 skall studenten ha fått en mer välutvecklad helhetsbild av kursinnehållet. Kan analysera ekologiska fenomen och frågeställningar som omfattar flera ekologiska områden. Tydligt visar att hen kan diskutera tillämpbarheten av olika ekologiska teorier.

Betygskriterium för lärandemål 5

 • Betyg 3. Kan med obetydliga fel göra enklare beräkningar av populationstillväxt och dynamik och definiera grundläggande begrepp och termerrörande populationstillväxt och dynamik .

Lärandemålen examineras skriftligt vid ett tentamenstillfälle.

 • Betyg 3 => G på samtliga delar av tentamen, inlämnat projektarbete och redovisat vetenskaplig artikel
 • Betyg 4 => Utöver G på alla delar, minst betyg 4 på skriftig tentamen, samt att den skriftliga rapporten på projektarbetet lämnats in på utsatt tid.
 • Betyg 5 => Utöver G på alla delar, minst betyg 5 på skriftig tentamen, samt att den skriftliga rapporten på projektarbetet lämnats in på utsatt tid.

Litteraturlista

 1. Ecology Författare: William D. Bowman and Sally D. Hacker ISBN: 9781605359281 [Ecology] (https://global.oup.com/academic/product/ecology-9781605359281?q=ECOLOGY&lang=en&cc=se#) Kommentar: Vi kommer använda den 5:e upplagan av boken. Det går bra att använda även äldre upplagor av boken. Vissa delmoment kan saknas och de läsanvisningar som vi kommer dela ut gäller bara den senaste upplagan.

Kursfakta

Kursen ges som en fristående kurs: Ja Kursavgift: Studieavgift, endast för medborgare utanför EU, EES, och Schweiz: 19027 SEK Nivå: Grundnivå
Ämne: Miljövetenskap Biologi
Kurskod: BI1252 Anmälningskod: SLU-40097 Plats: Uppsala Distanskurs: Nej Undervisningsspråk: Svenska Ansvarig avdelning: Institutionen för Ekologi Studietakt: 100%