Ny sökning
BI1252

Ekologi

Kursen ska ge kunskaper i allmän ekologi omfattande organismers anpassningar till sin miljö, samt populationers, organismsamhällens och ekosystems struktur och dynamik.

Kursvärdering

Andra kursvärderingar för BI1252

Läsåret 2022/2023

Ekologi (BI1252-40057)

2023-03-22 - 2023-04-27

Läsåret 2021/2022

Ekologi (BI1252-40097)

2022-03-24 - 2022-05-01

Läsåret 2020/2021

Ekologi (BI1252-40116)

2021-03-24 - 2021-05-02

Läsåret 2019/2020

Ekologi (BI1252-40088)

2020-03-25 - 2020-04-30

Läsåret 2018/2019

Ekologi (BI1252-40062)

2019-03-26 - 2019-05-02

Läsåret 2017/2018

Ekologi (BI1252-40021)

2018-03-19 - 2018-04-29

Läsåret 2016/2017

Ekologi (BI1252-40045)

2017-03-20 - 2017-04-30

Kursplan och övrig information

Kursplan

BI1252 Ekologi, 7,5 Hp

Ecology

Ämnen

Miljövetenskap Biologi

Utbildningens nivå

Grundnivå

Moduler

Benämning Hp Kod
Enda modul 7,5 0201

Fördjupning

Grundnivå, har endast gymnasiala förkunskapskravGrundnivå (G1N)

Betygsskala

5 / 4 / 3 / U Kraven för kursens olika betygsgrader framgår av betygskriterier, som redovisas i bilaga till kursplanen. Aktuell information om betygskriterier ska finnas tillgänglig senast vid kursstart.

Språk

Svenska

Förkunskapskrav

Kunskaper motsvarande grundläggande behörighet samt Biologi 2 och Matematik 3

Mål

Kursen syftar till att ge kunskap om grundläggande ekologiska begrepp och frågeställningar.Efter avslutad kurs ska studenten kunna:

- Förklara grundläggande begrepp och frågor som rör organismers anpassningar till miljön.

- Förklara grundläggande begrepp och frågor som rör populationers förändringar i tid och rum.

- Förklara grundläggande begrepp och frågor som rör struktur och förändring över tid i organismsamhällen.

- Förklara grundläggande begrepp och frågor som rör flöden av energi- och ämnen i ecosystem.

- Göra enkla beräkningar av populationstillväxt och dynamik.

Innehåll

Undervisning i form av föreläsningar och övningar berör organismernas anpassningar till sin miljö, populationsekologi, samspelet mellan arter (t.ex. konkurrens och predation), organismsamhällen (bl.a. näringsväven och artdiversitet), ekosystem (t.ex. flöden av energi, kol och näringsämnen). Föreläsningar berör också utvecklingen av ekologi som vetenskap och dess relation till andra vetenskaper, förändringar i organismsamhällen och ekosystem över tid samt människans roll i ekologiska processer med avseende på hållbart nyttjande av naturresurser.

Examinationsformer och fordringar för godkänd kurs

Godkänd skriftlig tentamen.
- Examinatorn har, om det finns skäl och är möjligt, rätt att ge en kompletteringsuppgift till den student som inte blivit godkänd på en examination.
- Om studenten har ett beslut från SLU om riktat pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning, kan examinatorn ge ett anpassat prov eller låta studenten genomföra provet på ett alternativt sätt.
- Om denna kursplan läggs ned, ska SLU besluta om övergångsbestämmelser för examination av studenter, som antagits enligt denna kursplan och ännu inte blivit godkända.
- För examination av självständigt arbete (examensarbete) gäller dessutom att examinatorn kan tillåta studenten att göra kompletteringar efter inlämningsdatum. Mer information finns i utbildningshandboken.
  • Om studenten inte blivit godkänd på ett prov har examinatorn rätt att ge en kompletteringsuppgift – om det finns skäl för det och om det är möjligt.
  • Om studenten har ett beslut från SLU om särskilt pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning, har examinatorn rätt att ge ett anpassat prov eller låta studenten genomföra provet på ett alternativt sätt.
  • Om denna kursplan ändras, eller om kursen läggs ner, ska SLU besluta om övergångsregler för examination av studenter som antagits enligt denna kursplan och ännu inte blivit godkända.
  • För examination av självständigt arbete (examensarbete) gäller dessutom att examinatorn kan tillåta studenten att göra kompletteringar efter inlämningsdatum. Mer information finns i utbildningens regelsamling.

Övriga upplysningar


- Rätten att delta i undervisning och/eller handledning gäller endast det kurstillfälle, som studenten blivit antagen till och registrerad på.
- Om det finns särskilda skäl, har studenten rätt att delta i moment som kräver obligatorisk närvaro vid ett senare kurstillfälle. Mer information finns i utbildningshandboken.

Ytterligare information

Kursen och överlappar med Ekologi, 15 hp och kan därför inte samtidigt ingå i examen.

Ansvarig institution/motsvarande

Institutionen för Ekologi

Kompletterande uppgifter

Fastställd av: Programnämnden för utbildning inom naturresurser och jordbruk (PN - NJ)
Biologiområde: Ekologi
Ersätter: BI1040

Litteraturlista

Bowman och Hacker. Ecology. Femte upplagan. ISBN**:** 9781605359281

Kursfakta

Kursen ges som en fristående kurs: Ja Kursen ges som en programkurs: Växtodlingsprogrammet Kursavgift: Studieavgift, endast för medborgare utanför EU, EES, och Schweiz: 19030 SEK Nivå: Grundnivå (G1N)
Ämne: Miljövetenskap Biologi
Kurskod: BI1252 Anmälningskod: SLU-40179 Plats: Uppsala Distanskurs: Nej Undervisningsspråk: Svenska Ansvarig institution: Institutionen för Ekologi Studietakt: 100%