Ny sökning
BI1254

Grundkurs - biologi och miljövetenskap

2020-07-01
Hej och välkommen till kursen! Info inför kursstart + schema kan du hitta under schemalänken


Kursvärderingen är avslutad

BI1254-10264 - Sammanställning av kursvärdering

Efter att kursvärderingen stängt har kursansvarig och studentrepresentanten upp till en månad på sig att skriva kommentarer. De publiceras automatiskt i sammanställningen.

Andra kursvärderingar för BI1254

Läsåret 2019/2020

Grundkurs - biologi och miljövetenskap (BI1254-10264), Uppsala 2019-09-02 - 2019-10-31

Läsåret 2018/2019

Grundkurs - biologi och miljövetenskap (BI1254-10264), Uppsala 2018-09-03 - 2018-11-05

Läsåret 2017/2018

Grundkurs - biologi och miljövetenskap (BI1254-10264), Uppsala 2017-08-28 - 2017-10-30

Läsåret 2016/2017

Grundkurs - biologi och miljövetenskap (BI1254-10264), Uppsala 2016-08-29 - 2016-10-31

BI1254 Grundkurs - biologi och miljövetenskap, 15,0 Hp

Basic course - biology and environmental sciences

Kursplan fastställd

2015-11-19

Ämnen

Biologi Miljövetenskap

Utbildningens nivå

Grundnivå

Moduler

Benämning Hp Kod
Introduktion till utbildningen  9,00 1002
Geologi och hydrologi  6,00 1003

Fördjupning

Grundnivå, har endast gymnasiala förkunskapskrav (G1N)

Betygsskala

Godkänd / Icke godkänd Kraven för kursens olika betygsgrader framgår av betygskriterier, som redovisas i bilaga till kursplanen. Aktuell information om betygskriterier ska finnas tillgänglig senast vid kursstart.

Språk

Svenska

Förkunskapskrav

Kunskaper motsvarande grundläggande behörighet och särskild behörighet enligt områdesbehörighet A11 som omfattar Biologi 2, Fysik 1a eller Fysik 1b1+1b2, Kemi 2, Matematik 4.

Mål

Kursens syfte är att ge en introduktion till utbildningen samt att ge en orientering i frågeställningar som rör naturresursanvändning. Dessutom ska kursen ge en övergripande förståelse för de geologiska förhållanden och processer som formar landskapet samt kunskap om vattnets förekomst och omsättning i landskapet. Syftet är också att ge inblickar i tänkbar framtida yrkesutövning samt att introducera till universitetsstudier och ge träning i skriftlig och muntlig presentation.
Efter genomgången kurs skall studenten kunna
- översiktligt beskriva nyttjande av naturresurser och deras betydelse i samhället i alla led
- redogöra för landskapets geologiska uppbyggnad och utveckling
- beskriva vattnets förekomst och omsättning i landskapet
- redogöra för grundläggande begrepp och processer inom geologi och hydrologi
- identifiera de i Sverige vanligast förekommande jordarterna, mineralen och bergarterna
- utföra enkla hydrologiska beräkningar
- översiktligt beskriva marken som system och dess funktion som växtplats
- känna till och använda vissa matematiska verktyg som är vanligt förekommande inom naturvetenskapen
- söka och kritiskt använda litteratur samt förmedla information i tal och skrift.

Innehåll

Kursens föreläsningar, övningar, studiebesök, exkursioner och studieresor, behandlar
- biologiska och geologiska naturresurser, deras förekomst och hur de brukas för att generera varor och tjänster
- jordklotets uppbyggnad, plattektonik och processer som formar berggrunden
- sammansättning och egenskaper hos de vanligaste bergartsbildande mineralen och bergarterna
- isavsmältningens och strandförskjutningens effekter på jordarternas fördelning i landskapet
- vittring, frostfenomen, erosion samt massrörelser
- jordartslära och jordartens betydelse för markens egenskaper
- det hydrologiska kretsloppet och vattenbalans
- grundvattnets bildning och förekomst i landskapet
- förekomst, bindning och rörelse av vatten och näringsämnen
- vattnet som resurs och mänsklig påverkan på vattenbalansen och vattenkvaliteten
- marken som system och dess olika komponenter, samt dess betydelse som växtplats
- grundläggande matematik
- introduktion till etisk argumentation och hållbart naturresursutnyttjande
- kartografi och tolkning av olika karttyper
- allmän bibliotekskunskap och studieteknik
- muntlig och skriftlig presentation.
På exkursioner besöks naturmiljöer för att öka kunskapen om geologiska förhållanden samt om bruket och förvaltningen av naturresurser i Sverige. För att ge inblick i möjlig framtida yrkesroll görs också studiebesök på några arbetsplatser. Obligatoriska moment är exkursioner, studiebesök och vissa övningar.

Examinationsformer och fordringar för godkänd kurs

- Godkända prov
- Uppsats: Godkänd skriftlig och muntlig redovisning
- Godkänt deltagande i exkursioner, övningar och andra obligatoriska moment
  • Om studenten inte blivit godkänd på ett prov har examinatorn rätt att ge en kompletteringsuppgift – om det finns skäl för det och om det är möjligt.
  • Om studenten har ett beslut från SLU om särskilt pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning, har examinatorn rätt att ge ett anpassat prov eller låta studenten genomföra provet på ett alternativt sätt.
  • Om denna kursplan ändras, eller om kursen läggs ner, ska SLU besluta om övergångsregler för examination av studenter som antagits enligt denna kursplan och ännu inte blivit godkända.
  • För examination av självständigt arbete (examensarbete) gäller dessutom att examinatorn kan tillåta studenten att göra kompletteringar efter inlämningsdatum. Mer information finns i utbildningens regelsamling.

Övriga upplysningar

  • Rätten att delta i undervisning och/eller handledning gäller endast det kurstillfälle som studenten blivit antagen till och registrerad på.
  • Om det finns särskilda skäl, har studenten rätt att delta i moment som kräver obligatorisk närvaro vid ett senare kurstillfälle. Mer information finns i utbildningens regelsamling.

Ytterligare information

I samband med studieresor tillkommer en avgift för kursdeltagarna för att finansiera en del av kostnaden för resa och boende.

Ansvarig institution/motsvarande

Institutionen för mark och miljö

Kompletterande uppgifter

Fastställd av: Programnämnden för utbildning inom naturresurser och jordbruk (PN - NJ)
Biologiområde: Övriga biologikurser
Ersätter: BI0844, MV0173

På denna kurs ges betyg G/ej G. För att bli godkänd på kursen ska följande krav vara uppfyllda:

1. Uppsats: godkänd skriftlig och godkänd muntlig redovisning

2. Aktivt deltagande i exkursioner samt vid efterföljande bearbetning och redovisning

3. Godkända prov/test/dugga/hemtenta i

- mineral- och bergartskännedom, jordartskännedom

- geologi och hydrologi

- NKK – Nyttjandet av naturresurser och dess konsekvenser

4. Studiebesök och övningar: aktivt deltagande.

5. Aktivt deltagande i övriga obligatoriska moment som innebär introduktion till universitetsstudier och övning i generella färdigheter:

- studieteknik

- biblioteksintroduktion (1 och 2)

- miljöetik, seminarium

1) Endogena processer och landformer. Vittring sluttningsprocesser, flodverksamhet, vindverksamhet. 2004.
Författare: Karl-Erik Perhans
ISBN: SBN 91-974044-3-8
Kommentar: Säljes vid kursstart på Servicecenter i Ulls hus på Campus. Pris: 80:-
2) Exogena processer och landformer. 2003.
Författare: Karl-Erik Perhans
ISBN: ISBN 91-974044-4-6
Kommentar: Säljes vid kursstart på Servicecenter i Ulls hus på Campus. Pris: 80:-
3) Istidens landskap. Jordarter och terrängformer. 2002.
Författare: Karl-Erik Perhans
ISBN: ISBN 91-974044-2-X
Kommentar: Säljes vid kursstart på Servicecenter i Ulls hus på Campus. Pris: 70:-
4) Kompendium i hydrologi. Kurs Geologi och hydrologi
Kommentar: Säljs på Servicecenter i Ulls hus på Campus i samband med kursstart. Pris: sammanslaget pris för Hydrologikompendium och exkursionsguide: Ej klart ännu. Förra året: 200:-. Kompendiet har gjorts om sedan förra året, men äldre varianter fungerar ändå - dock blir sidhänvisningarna i läsanvisningen inte korrekt när äldre versioner används.
5) Exkursionsguide
Kommentar: Delas ut av kursledaren under kursens gång. Pris: se hydrologikompendium.
6) En matematikbok med gymnasiematte, t.ex. den du själv hade.
Kommentar: Du kan också hitta matteteori på nätet. På Ultunabiblioteket finns några ex att låna av boken: Mot bättre vetande i matematik av Andrejs Dunkels, Bengt Klefsjö, Nilsson I, Näslund R. som också går bra att använda.
8) Vattnets väg från regn till bäck
Författare: Grip, H. & Rodhe, A. 1991
ISBN: Hallgren & Fallgren, Uppsala
Kommentar: Boken finns fritt tillgänglig på internet. Du kan nå den genom att klicka på titeln härovan eller via Canvas/Litteratur. Välj sedan "fulltext" i kolumnen till höger. Om du vill kunna öppna den lite snabbare senare kan det vara klokt att ladda ner den.

Kursfakta

Kursen ges som en fristående kurs: Nej Kursen ges som en programkurs: Biologi och miljövetenskap - kandidatprogram Kursavgift: Studieavgift, endast för medborgare utanför EU, EES, och Schweiz: 38054 SEK Nivå: Grundnivå
Ämne: Biologi Miljövetenskap
Kurskod: BI1254 Anmälningskod: SLU-10264 Plats: Uppsala Distanskurs: Nej Undervisningsspråk: Svenska Ansvarig avdelning: Institutionen för mark och miljö Studietakt: 100%