Ny sökning
BI1254

Grundkurs - biologi och miljövetenskap

Hej och välkommen till Grundkurs – biologi och miljövetenskap, BI1254!

Detta är den första kurs du läser på utbildningen och den ska ge introduktion till universitetsstudier, grundkunskaper om landskapets uppbyggnad och om vattnet i naturen, samt en inblick i olika områden kopplade till biologi och miljövetenskap. Kursen innehåller också repetition av viss gymnasiematte samt moment där du får träna olika färdigheter som t.ex. att skriva uppsats och göra muntliga presentationer.

Kursen ligger under första halvan av höstterminen och går på heltid. Under resten av höstterminen läses kemi (se programhemsidan för att se övriga kurser på utbildningen).

SLU följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer gällande distans mellan personer och det innebär att det inte får vara så många studenter samtidigt på Campus nu i början av terminen. Därför kommer din undervisning på den här kursen att ske omväxlande på Campus, i fält och på distans. De flesta föreläsningarna kommer att ske på distans medan många övningar kommer att göras i fält och på lab, i mindre grupper. När vi kommunicerar på distans använder vi ett kommunikationsverktyg som heter Zoom och arbetsmaterial och instruktioner kommer att finnas på en Plattform som heter Canvas. Canvas kan du nå när du är registrerad på kursen (se nedan).

Vi har kursstarten på Campus och kommer då att gå igenom allt detta ordentligt.

Kursschemat är ännu preliminärt - vi kommer att slipa lite mer på upplägget av de olika momenten men huvudsakligen kommer det att se ut som det gör nu.

Värt att notera är att vi gör exkursioner i Ultunas närhet under de första veckorna. Det är alltså viktigt att redan från börja ha med stövlar/kängor och regnkläder. En cykel kan också vara bra att ha även om det också går att ta sig till exkursionslokalerna med buss och promenad.

Kurslitteratur till första kursen går att köpa fr.o.m. kursstart i Servicecenter i Ull hus här på Campus. En del material finns också på CANVAS.

Om du inte redan är registrerad då blir du det genom att närvara vid uppropet den 31 augusti. I fortsättningen kommer du att registrera dig själv på kurser. Skulle du vid kursstart ha förkylningssymptom och därmed inte kan närvara vid uppropet, ta kontakt med oss kursledare via mail eller telefon, så vi kan se till att du blir registrerad.

Det är klokt att så tidigt som möjligt hämta ut ditt studentkonto (se https://student.slu.se/studier/nystudent/ ). När du har ditt konto kan du komma in på CANVAS som alltså är den plattform där vi lägger ut så gott som allt material och information kring kursen.

Tips! Om du känner att du behöver fräscha upp dina gymnasiekunskaper i matte och kemi är det klokt att du förbereder dig före terminsstart. Lämplig repetition kan du hitta via följande länkar: Matte - http://www.sommarmatte.se/ och Kemi - https://www.khanacademy.org/ och https://ehinger.nu/undervisning/index.php

Om du har en funktionsnedsättning som gör att du behöver extra tid, avskildhet eller något extra hjälpmedel i undervisningen och vid examinationer –kontakta SLU Funka (så snart som möjligt): Funka@slu.se

Kontakta gärna oss med frågor som gäller kursen (Karin och Gunnel) eller utbildningen (Gunnel)

Vi ses i höst / Karin och Gunnel

Karin.Eklof@slu.se 018 – 67 30 42

Gunnel.Alvenas@slu.se 018 – 67 11 65

Kursvärderingen är ännu inte aktiverad

Kursvärderingen är öppen mellan 2021-10-25 och 2021-11-15

Andra kursvärderingar för BI1254

Läsåret 2020/2021

Grundkurs - biologi och miljövetenskap (BI1254-10264) 2020-08-31 - 2020-11-01

Läsåret 2019/2020

Grundkurs - biologi och miljövetenskap (BI1254-10126) 2019-09-02 - 2019-10-31

Läsåret 2018/2019

Grundkurs - biologi och miljövetenskap (BI1254-10115) 2018-09-03 - 2018-11-05

Läsåret 2017/2018

Grundkurs - biologi och miljövetenskap (BI1254-10030) 2017-08-28 - 2017-10-30

Läsåret 2016/2017

Grundkurs - biologi och miljövetenskap (BI1254-10067) 2016-08-29 - 2016-10-31

BI1254 Grundkurs - biologi och miljövetenskap, 15,0 Hp

Basic course - biology and environmental sciences

Kursplan fastställd

2021-04-22

Ämnen

Biologi Miljövetenskap

Utbildningens nivå

Grundnivå

Moduler

Benämning Hp Kod
Introduktion till utbildningen  9,00 1002
Geologi och hydrologi  6,00 1003

Fördjupning

Grundnivå, har endast gymnasiala förkunskapskrav (G1N)

Betygsskala

Godkänd / Icke godkänd Kraven för kursens olika betygsgrader framgår av betygskriterier, som redovisas i bilaga till kursplanen. Aktuell information om betygskriterier ska finnas tillgänglig senast vid kursstart.

Språk

Svenska

Förkunskapskrav

Kunskaper motsvarande grundläggande behörighet och särskild behörighet enligt områdesbehörighet A11 som omfattar Biologi 2, Fysik 1a eller Fysik 1b1+1b2, Kemi 2, Matematik 4.

Mål

Kursens syfte är att ge en introduktion till utbildningen samt att ge en orientering i frågeställningar som rör naturresursanvändning. Dessutom ska kursen ge en övergripande förståelse för de geologiska förhållanden och processer som formar landskapet samt kunskap om vattnets förekomst och omsättning i landskapet. Syftet är också att ge inblickar i tänkbar framtida yrkesutövning samt att introducera till universitetsstudier och ge träning i skriftlig och muntlig presentation.
Efter genomgången kurs skall studenten kunna
- översiktligt beskriva nyttjande av naturresurser och deras betydelse i samhället i alla led
- redogöra för landskapets geologiska uppbyggnad och utveckling
- beskriva vattnets förekomst och omsättning i landskapet
- redogöra för grundläggande begrepp och processer inom geologi och hydrologi
- identifiera de i Sverige vanligast förekommande jordarterna, mineralen och bergarterna
- utföra enkla hydrologiska beräkningar
- översiktligt beskriva marken som system och dess funktion som växtplats
- känna till och använda vissa matematiska verktyg som är vanligt förekommande inom naturvetenskapen
- söka och kritiskt använda litteratur samt förmedla information i tal och skrift.

Innehåll

Kursens föreläsningar, övningar, studiebesök, exkursioner och studieresor, behandlar
- biologiska och geologiska naturresurser, deras förekomst och hur de brukas för att generera varor och tjänster
- jordklotets uppbyggnad, plattektonik och processer som formar berggrunden
- sammansättning och egenskaper hos de vanligaste bergartsbildande mineralen och bergarterna
- isavsmältningens och strandförskjutningens effekter på jordarternas fördelning i landskapet
- vittring, frostfenomen, erosion samt massrörelser
- jordartslära och jordartens betydelse för markens egenskaper
- det hydrologiska kretsloppet och vattenbalans
- grundvattnets bildning och förekomst i landskapet
- förekomst, bindning och rörelse av vatten och näringsämnen
- vattnet som resurs och mänsklig påverkan på vattenbalansen och vattenkvaliteten
- marken som system och dess olika komponenter, samt dess betydelse som växtplats
- grundläggande matematik
- introduktion till etisk argumentation och hållbart naturresursutnyttjande
- kartografi och tolkning av olika karttyper
- allmän bibliotekskunskap och studieteknik
- muntlig och skriftlig presentation.
På exkursioner besöks naturmiljöer för att öka kunskapen om geologiska förhållanden samt om bruket och förvaltningen av naturresurser i Sverige. För att ge inblick i möjlig framtida yrkesroll görs också studiebesök på några arbetsplatser. Obligatoriska moment är exkursioner, studiebesök och vissa övningar.

Examinationsformer och fordringar för godkänd kurs

- Godkända prov
- Uppsats: Godkänd skriftlig och muntlig redovisning
- Godkänt deltagande i exkursioner, övningar och andra obligatoriska moment
 • Om studenten inte blivit godkänd på ett prov har examinatorn rätt att ge en kompletteringsuppgift – om det finns skäl för det och om det är möjligt.
 • Om studenten har ett beslut från SLU om särskilt pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning, har examinatorn rätt att ge ett anpassat prov eller låta studenten genomföra provet på ett alternativt sätt.
 • Om denna kursplan ändras, eller om kursen läggs ner, ska SLU besluta om övergångsregler för examination av studenter som antagits enligt denna kursplan och ännu inte blivit godkända.
 • För examination av självständigt arbete (examensarbete) gäller dessutom att examinatorn kan tillåta studenten att göra kompletteringar efter inlämningsdatum. Mer information finns i utbildningens regelsamling.

Övriga upplysningar

 • Rätten att delta i undervisning och/eller handledning gäller endast det kurstillfälle som studenten blivit antagen till och registrerad på.
 • Om det finns särskilda skäl, har studenten rätt att delta i moment som kräver obligatorisk närvaro vid ett senare kurstillfälle. Mer information finns i utbildningens regelsamling.

Ytterligare information

I samband med studieresor tillkommer en avgift för kursdeltagarna för att finansiera en del av kostnaden för resa och boende.

Ansvarig institution/motsvarande

Institutionen för vatten och miljö
Medansvariga:
Institutionen för ekologi
Institutionen för energi och teknik
Institutionen för mark och miljö

Kompletterande uppgifter

Fastställd av: Programnämnden för utbildning inom naturresurser och jordbruk (PN - NJ)
Biologiområde: Övriga biologikurser
Ersätter: BI0844, MV0173

På denna kurs ges betyg G/ej G. För att bli godkänd på kursen ska följande krav vara uppfyllda:

1. Uppsats: godkänd skriftlig och muntlig redovisning

2. Aktivt deltagande i exkursioner samt vid efterföljande bearbetning och redovisning

3. Godkända prov/test/dugga/slutseminarium/hemtenta i:

 • Mineral- och bergartskännedom, jordartskännedom
 • Geologi och hydrologi
 • NKK – Nyttjandet av naturresurser och dess konsekvenser

4. Studiebesök och övningar: aktivt deltagande.

5. Aktivt deltagande i övriga obligatoriska moment som innebär introduktion till universitetsstudier och övning i generella färdigheter:

 • studieteknik
 • biblioteksintroduktion (1 och 2)
 • miljöetik, seminarium
1) Endogena processer och landformer. Vittring sluttningsprocesser, flodverksamhet, vindverksamhet. 2004.
Författare: Karl-Erik Perhans
ISBN: SBN 91-974044-3-8
Kommentar: Säljes vid kursstart på Servicecenter i Ulls hus på Campus. Pris: 80:-
2) Exogena processer och landformer. 2003.
Författare: Karl-Erik Perhans
ISBN: ISBN 91-974044-4-6
Kommentar: Säljes vid kursstart på Servicecenter i Ulls hus på Campus. Pris: 80:-
3) Istidens landskap. Jordarter och terrängformer. 2002.
Författare: Karl-Erik Perhans
ISBN: ISBN 91-974044-2-X
Kommentar: Säljes vid kursstart på Servicecenter i Ulls hus på Campus. Pris: 70:-
4) Kompendium i hydrologi. Kurs Geologi och hydrologi
Kommentar: Säljs på Servicecenter i Ulls hus på Campus i samband med kursstart. Pris: sammanslaget pris för Hydrologikompendium och exkursionsguide: 180:- Kompendiet har inte ändrats sedan förra året. Även äldre varianter fungerar ganska bra. Dock blir sidhänvisningarna i läsanvisningen inte korrekt när äldre versioner används.
5) Exkursionsguide
Kommentar: Delas ut av kursledaren under kursens gång. Pris: se hydrologikompendium.
6) En matematikbok med gymnasiematte, t.ex. den du själv hade.
Kommentar: Du kan också hitta matteteori på nätet. På Ultunabiblioteket finns några ex att låna av boken: Mot bättre vetande i matematik av Andrejs Dunkels, Bengt Klefsjö, Nilsson I, Näslund R. som också går bra att använda.
7) Kompletterande litteratur på Canvas
8) Vattnets väg från regn till bäck
Författare: Grip, H. & Rodhe, A. 1991
ISBN: Hallgren & Fallgren, Uppsala
Kommentar: Boken finns fritt tillgänglig på internet. Du kan nå den genom att klicka på titeln härovan eller via Canvas/Litteratur. Välj sedan "fulltext" i kolumnen till höger. Om du vill kunna öppna den lite snabbare senare kan det vara klokt att ladda ner den.

Kursfakta

Kursen ges som en fristående kurs: Nej Kursen ges som en programkurs: Biologi och miljövetenskap - kandidatprogram Kursavgift: Studieavgift, endast för medborgare utanför EU, EES, och Schweiz: 38054 SEK Nivå: Grundnivå
Ämne: Biologi Miljövetenskap
Kurskod: BI1254 Anmälningskod: SLU-10346 Distanskurs: Nej Undervisningsspråk: Svenska Ansvarig avdelning: Institutionen för vatten och miljö Studietakt: 100%