Ny sökning
BI1254

Grundkurs - biologi och miljövetenskap

Andra kursvärderingar för BI1254

Läsåret 2020/2021

Grundkurs - biologi och miljövetenskap (BI1254-10264) 2020-08-31 - 2020-11-01

Läsåret 2019/2020

Grundkurs - biologi och miljövetenskap (BI1254-10126) 2019-09-02 - 2019-10-31

Läsåret 2018/2019

Grundkurs - biologi och miljövetenskap (BI1254-10115) 2018-09-03 - 2018-11-05

Läsåret 2017/2018

Grundkurs - biologi och miljövetenskap (BI1254-10030) 2017-08-28 - 2017-10-30

Läsåret 2016/2017

Grundkurs - biologi och miljövetenskap (BI1254-10067) 2016-08-29 - 2016-10-31

BI1254 Grundkurs - biologi och miljövetenskap, 15,0 Hp

Basic course - biology and environmental sciences

Kursplan fastställd

2021-04-22

Ämnen

Biologi Miljövetenskap

Utbildningens nivå

Grundnivå

Fördjupning

Grundnivå, har endast gymnasiala förkunskapskrav (G1N)

Betygsskala

Godkänd / Icke godkänd Kraven för kursens olika betygsgrader framgår av betygskriterier, som redovisas i bilaga till kursplanen. Aktuell information om betygskriterier ska finnas tillgänglig senast vid kursstart.

Språk

Svenska

Förkunskapskrav

Kunskaper motsvarande grundläggande behörighet och särskild behörighet enligt områdesbehörighet A11 som omfattar Biologi 2, Fysik 1a eller Fysik 1b1+1b2, Kemi 2, Matematik 4.

Mål

Kursens syfte är att ge en introduktion till utbildningen samt att ge en orientering i frågeställningar som rör naturresursanvändning. Dessutom ska kursen ge en övergripande förståelse för de geologiska förhållanden och processer som formar landskapet samt kunskap om vattnets förekomst och omsättning i landskapet. Syftet är också att ge inblickar i tänkbar framtida yrkesutövning samt att introducera till universitetsstudier och ge träning i skriftlig och muntlig presentation.
Efter genomgången kurs skall studenten kunna
- översiktligt beskriva nyttjande av naturresurser och deras betydelse i samhället i alla led
- redogöra för landskapets geologiska uppbyggnad och utveckling
- beskriva vattnets förekomst och omsättning i landskapet
- redogöra för grundläggande begrepp och processer inom geologi och hydrologi
- identifiera de i Sverige vanligast förekommande jordarterna, mineralen och bergarterna
- utföra enkla hydrologiska beräkningar
- översiktligt beskriva marken som system och dess funktion som växtplats
- känna till och använda vissa matematiska verktyg som är vanligt förekommande inom naturvetenskapen
- söka och kritiskt använda litteratur samt förmedla information i tal och skrift.

Innehåll

Kursens föreläsningar, övningar, studiebesök, exkursioner och studieresor, behandlar
- biologiska och geologiska naturresurser, deras förekomst och hur de brukas för att generera varor och tjänster
- jordklotets uppbyggnad, plattektonik och processer som formar berggrunden
- sammansättning och egenskaper hos de vanligaste bergartsbildande mineralen och bergarterna
- isavsmältningens och strandförskjutningens effekter på jordarternas fördelning i landskapet
- vittring, frostfenomen, erosion samt massrörelser
- jordartslära och jordartens betydelse för markens egenskaper
- det hydrologiska kretsloppet och vattenbalans
- grundvattnets bildning och förekomst i landskapet
- förekomst, bindning och rörelse av vatten och näringsämnen
- vattnet som resurs och mänsklig påverkan på vattenbalansen och vattenkvaliteten
- marken som system och dess olika komponenter, samt dess betydelse som växtplats
- grundläggande matematik
- introduktion till etisk argumentation och hållbart naturresursutnyttjande
- kartografi och tolkning av olika karttyper
- allmän bibliotekskunskap och studieteknik
- muntlig och skriftlig presentation.
På exkursioner besöks naturmiljöer för att öka kunskapen om geologiska förhållanden samt om bruket och förvaltningen av naturresurser i Sverige. För att ge inblick i möjlig framtida yrkesroll görs också studiebesök på några arbetsplatser. Obligatoriska moment är exkursioner, studiebesök och vissa övningar.

Examinationsformer och fordringar för godkänd kurs

- Godkända prov
- Uppsats: Godkänd skriftlig och muntlig redovisning
- Godkänt deltagande i exkursioner, övningar och andra obligatoriska moment
  • Om studenten inte blivit godkänd på ett prov har examinatorn rätt att ge en kompletteringsuppgift – om det finns skäl för det och om det är möjligt.
  • Om studenten har ett beslut från SLU om särskilt pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning, har examinatorn rätt att ge ett anpassat prov eller låta studenten genomföra provet på ett alternativt sätt.
  • Om denna kursplan ändras, eller om kursen läggs ner, ska SLU besluta om övergångsregler för examination av studenter som antagits enligt denna kursplan och ännu inte blivit godkända.
  • För examination av självständigt arbete (examensarbete) gäller dessutom att examinatorn kan tillåta studenten att göra kompletteringar efter inlämningsdatum. Mer information finns i utbildningens regelsamling.

Övriga upplysningar

  • Rätten att delta i undervisning och/eller handledning gäller endast det kurstillfälle som studenten blivit antagen till och registrerad på.
  • Om det finns särskilda skäl, har studenten rätt att delta i moment som kräver obligatorisk närvaro vid ett senare kurstillfälle. Mer information finns i utbildningens regelsamling.

Ytterligare information

I samband med studieresor tillkommer en avgift för kursdeltagarna för att finansiera en del av kostnaden för resa och boende.

Ansvarig institution/motsvarande

Institutionen för vatten och miljö
Medansvariga:
Institutionen för ekologi
Institutionen för energi och teknik
Institutionen för mark och miljö

Kompletterande uppgifter

Fastställd av: Programnämnden för utbildning inom naturresurser och jordbruk (PN - NJ)
Biologiområde: Övriga biologikurser
Ersätter: BI0844, MV0173
Det finns inga betygskriterier inlagda för denna kurs.

Kursfakta

Kursen ges som en fristående kurs: Nej Kursen ges som en programkurs: Biologi och miljövetenskap - kandidatprogram Kursavgift: Studieavgift, endast för medborgare utanför EU, EES, och Schweiz: 38054 SEK Nivå: Grundnivå
Ämne: Biologi Miljövetenskap
Kurskod: BI1254 Anmälningskod: SLU-10346 Plats: Uppsala Distanskurs: Nej Undervisningsspråk: Svenska Ansvarig avdelning: Institutionen för vatten och miljö Studietakt: 100%