Ny sökning
BI1267

Integrerade bekämpningsstrategier för hållbara odlingssystem

Kurstillfället ges som fristående kurs, för översikt, se kurssida på engelska.

Kursvärdering

Kursvärderingen är avslutad

BI1267-10121 - Sammanställning av kursvärdering

Efter att kursvärderingen stängt har kursansvarig och studentrepresentanten upp till en månad på sig att skriva kommentarer. De publiceras automatiskt i sammanställningen.

Andra kursvärderingar för BI1267

Läsåret 2022/2023

Integrerade bekämpningsstrategier för hållbara odlingssystem (BI1267-10117)

2022-08-29 - 2022-10-31

Läsåret 2022/2023

Integrerade bekämpningsstrategier för hållbara odlingssystem (BI1267-M1117)

2022-08-29 - 2022-10-31

Läsåret 2021/2022

Integrerade bekämpningsstrategier för hållbara odlingssystem (BI1267-M1121)

2021-08-30 - 2021-11-01

Läsåret 2020/2021

Integrerade bekämpningsstrategier för hållbara odlingssystem (BI1267-10162)

2020-08-31 - 2020-11-01

Läsåret 2019/2020

Integrerade bekämpningsstrategier för hållbara odlingssystem (BI1267-10080)

2019-09-02 - 2019-10-31

Läsåret 2018/2019

Integrerade bekämpningsstrategier för hållbara odlingssystem (BI1267-10051)

2018-09-03 - 2018-11-05

Läsåret 2017/2018

Integrerade bekämpningsstrategier för hållbara odlingssystem (BI1267-10095)

2017-08-28 - 2017-10-30

Läsåret 2016/2017

Integrerade bekämpningsstrategier för hållbara odlingssystem (BI1267-10145)

2016-08-29 - 2016-10-31

Kursplan

BI1267 Integrerade bekämpningsstrategier för hållbara odlingssystem, 15,0 Hp

Integrated Pest Management in Sustainable Production Systems

Ämnen

Biologi Trädgårdsvetenskap

Utbildningens nivå

Avancerad nivå

Moduler

Benämning Hp Kod
Enda modul 15,0 0201

Fördjupning

Avancerad nivå, har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav(A1N)

Betygsskala

5 / 4 / 3 / U Kraven för kursens olika betygsgrader framgår av betygskriterier, som redovisas i bilaga till kursplanen. Aktuell information om betygskriterier ska finnas tillgänglig senast vid kursstart.

Språk

Engelska

Förkunskapskrav

Kunskaper motsvarande 120 hp, varav 30 hp biologi eller 30 hp trädgårdsvetenskap eller 30 hp lantbruksvetenskap, samt engelska 6

Mål

Efter avslutad kurs ska studenten kunna:

- förklara tillämpning av biologi, ekologi och teknologi i utveckling av hållbara bekämpningsmetoder mot skadegörare, sjukdomar och ogräs som är logiska, praktiska och möjliga att genomföra för odlare

- planera en praktisk och ekonomisk bekämpningsstrategi som tar till hänsyn olika skadegörare och deras kontrollmetoder

- definiera begreppet integrerad bekämningsstrategi (IPM) och dess historisk bakgrund

- förklara miljöeffekter av integrerade bekämpningsstrategier.

Innehåll

Växtskydd har sin grund i kunskap om biologi och ekologi hos organismer som påverkar grödornas ekologi. Centrala problem med skadegörare, sjukdomar och ogräs särskilt inom hortikultur tas upp I context av integrerad bekämpningsstrategi (IPM). Studenter lär sig att kombinera olika discipliner såsom växtpatologi, entomologi, nematologi, epidemiologi, etiologi eller populationsekologi till en holistisk bekämpningsstrategi som är logisk, praktisk och användbar för odlare.

Övningar, seminarier, utflykt och schemalagd handledning är obligatoriska.

Examinationsformer och fordringar för godkänd kurs

För godkänd kurs krävs godkända muntliga och skriftliga rapporter för projektarbete både individuellt och i grupp, samt deltagande i obligatoriska moment. Individuellt projektarbete betygsätts.
  • Om studenten inte blivit godkänd på ett prov har examinatorn rätt att ge en kompletteringsuppgift – om det finns skäl för det och om det är möjligt.
  • Om studenten har ett beslut från SLU om särskilt pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning, har examinatorn rätt att ge ett anpassat prov eller låta studenten genomföra provet på ett alternativt sätt.
  • Om denna kursplan ändras, eller om kursen läggs ner, ska SLU besluta om övergångsregler för examination av studenter som antagits enligt denna kursplan och ännu inte blivit godkända.
  • För examination av självständigt arbete (examensarbete) gäller dessutom att examinatorn kan tillåta studenten att göra kompletteringar efter inlämningsdatum. Mer information finns i utbildningens regelsamling.

Övriga upplysningar

  • Rätten att delta i undervisning och/eller handledning gäller endast det kurstillfälle som studenten blivit antagen till och registrerad på.
  • Om det finns särskilda skäl, har studenten rätt att delta i moment som kräver obligatorisk närvaro vid ett senare kurstillfälle. Mer information finns i utbildningens regelsamling.

Ansvarig institution/motsvarande

Institutionen för Växtskyddsbiologi

Kompletterande uppgifter

Fastställd av: Programnämnden för utbildning inom landskap och trädgård (PN - LT)
Biologiområde: Botanik (växtbiologi)
Ersätter: BI0904

Betygskriterier

Criteria

1. Explain fundamental application and integration of basic disciplines as biology, ecology and technology for development of sustainable management of pests, diseases and weeds in crops that are logical, practical and possible to adopt by farmers.

2. Explain the definition of integrated pest management and its historical background.

3. Demonstrate knowledge of or describe the authorities responsibility in plant protection issues in the agricultural sector in a European perspective

4. Explain the environmental impact of different pest management strategies

Course performance and participation

What will be assessed?

Journal club; Factsheet; Case study-

- Group work, individual work, and oral presentation; and oral exam

Journal club; Factsheet ; Case study-- Group work, individual work, and oral presentation; and oral exam

Case study-- Group work, individual work, and oral presentation; and oral exam

Journal club;; Case study-- Group work, individual work, and oral presentation; and oral exam

all

GRADE 5

- Excellent judgement

- Very high level of independent thinking

- Synthesis of concepts

- Ability to evaluate and make recommendations between several possible solutions

- Meets all criteria for a 4

-

-

- Excellent judgement

- Very high level of independent thinking

- Synthesis of concepts

- Ability to evaluate and make recommendations between several possible solutions

- Meets all criteria for a 4

GRADE 4

- Sound judgement

- High level of independent thinking

- Advanced

integration of concepts

- Ability to suggest multiple solutions to a problem

- Assignments delivered on time with no rewrites required

- Meets all criteria for a 3

-

-

- Sound judgement

- High level of independent thinking

- Advanced integration ofconcepts

- Ability to suggest multiple solutions to a problem

- Assignments delivered on time with no rewrites required

- Meets all criteria for a 3

GRADE 3

- Basic skills in judgement and independent thinking

- Basic understanding of core concepts

  • Application of core concepts to real- worldsituations

- basic skills of judgement and independent thinking and understanding of concepts

- basic skills of judgement and independent thinking and understanding of concepts

- Basic skills in judgement and independent thinking

- Basic understanding of core concepts

  • Application of core concepts to real- world situations

- Insightful participation in the farm excursions, group discussions and presentations, and all requiredactivities

- High Quality oralpresentations

Grading Procedure: A grade of 3 for all of the learning goals and course performance must be achieved in order to pass the class. Higher grades will be determined based on the student's learning goals 1 and 4. When group work is assessed, the performance of the group can raise and individual grade, but cannot lower one, i.e. if a student's individual activities would score higher than the group performance, the student will be given the higher grade.

The weight given to the evaluated activities will be:

Evaluation of IPM in practice: presentations from farm visits:

5%

Journal club:

10%

Fact sheet for growers or the public:

10%

Final Project:

50%

Oral Exam:

25%

Litteraturlista

  1. Integrated Pest Management concepts, tactics, strategies and case studies Författare: Radcliffe, Hutchison, Cancelado 2009 ISBN: 9780521699310 [Integrated Pest Management concepts, tactics, strategies and case studies] (https://ebookcentral.proquest.com/auth/lib/slub-ebooks/login.action?returnURL=https%3A%2F%2Febookcentral.proquest.com%2Flib%2Fslub-ebooks%2Fdetail.action%3FdocID%3D410103) Kommentar: E-book is available through SLU Library > Ebook Central, see instructions at https://www.slu.se/en/subweb/library/use-the-library/search/ebooks/
  2. More course material including book chapters will be in Canvas.

Kursfakta

Kursen ges som en fristående kurs: Ja Kursavgift: Studieavgift, endast för medborgare utanför EU, EES, och Schweiz: 38054 SEK Nivå: Avancerad nivå
Ämne: Biologi Trädgårdsvetenskap
Kurskod: BI1267 Anmälningskod: SLU-10121 Plats: Alnarp Distanskurs: Nej Undervisningsspråk: Engelska Ansvarig avdelning: Institutionen för Växtskyddsbiologi Studietakt: 100%