Ny sökning
BI1272

Växtodling - marken och växterna

Obligatorisk kurs inom lantmästarprogrammet.

Kursvärderingen är avslutad

BI1272-30265 - Sammanställning av kursvärdering

Efter att kursvärderingen stängt har kursansvarig och studentrepresentanten upp till en månad på sig att skriva kommentarer. De publiceras automatiskt i sammanställningen.

Andra kursvärderingar för BI1272

Läsåret 2019/2020

Växtodling - marken och växterna (BI1272-30065) 2020-01-20 - 2020-03-24

Läsåret 2018/2019

Växtodling - marken och växterna (BI1272-30067) 2019-01-21 - 2019-03-25

Läsåret 2017/2018

Växtodling - marken och växterna (BI1272-30011) 2018-01-15 - 2018-03-20

BI1272 Växtodling - marken och växterna, 7,5 Hp

Crop Production - soil and plants

Kursplan fastställd

2016-12-02

Ämnen

Biologi Lantbruksvetenskap

Utbildningens nivå

Grundnivå

Fördjupning

Grundnivå, har endast gymnasiala förkunskapskrav (G1N)

Betygsskala

5 / 4 / 3 / U Kraven för kursens olika betygsgrader framgår av betygskriterier, som redovisas i bilaga till kursplanen. Aktuell information om betygskriterier ska finnas tillgänglig senast vid kursstart.

Språk

Svenska

Förkunskapskrav

Behörighet till Lantmästare - kandidatprogram

Mål

Kursen ger grundläggande kunskaper om markegenskaper och växtbiologi, och utgör en bas för fortsatta studier i växtproduktion.

Efter genomgången kurs ska den studerande kunna:
- beskriva markens egenskaper samt hur fysikaliska, kemiska och biologiska processer i marken påverkar förutsättningarna för växtproduktion
- förklara sambanden mellan egenskaper hos olika gödsel- och jordförbättrings-medel och deras effekter på växtproduktion och markprocesser
- använda kunskap om växters fysiologi och anatomi för att beskriva hur grödval (inklusive sortval), markegenskaper och andra omgivningsfaktorer påverkar växtproduktion
- förklara grundprinciperna för hållbar utveckling inom växtproduktion

Innehåll

Kursen utnyttjar olika undervisningsformer för att främja såväl lärarledd kunskapsförmedling som studentaktivitet och diskussion, genom föreläsningar, litteraturstudier, övningar, laborationer, uppgifter, seminarier, och studiebesök. Samverkan med det omgivande samhället belyses genom externa föreläsningar och studiebesök. Dessutom knyts undervisningen till såväl nationell som internationell forskning genom föreläsningar och litteraturstudier.

Inom kursen behandlas markens fysikaliska och kemiska uppbyggnad, markbiologi, dynamik i vattnets och växtnäringens förekomst i marken, växtanatomi, fotosyntes, respiration, inre och yttre faktorers påverkan på tillväxt och utveckling, växters upptag av vatten och växtnäring, samt klimatets och vädrets inverkan på marken och växterna. Kursen innehåller även växtodlingsplanering och växtföljd.

Examinationsformer och fordringar för godkänd kurs

Godkända skriftliga tentamina och inlämningsuppgifter samt aktiv medverkan i schemalagda obligatoriska moment.
  • Om studenten inte blivit godkänd på ett prov har examinatorn rätt att ge en kompletteringsuppgift – om det finns skäl för det och om det är möjligt.
  • Om studenten har ett beslut från SLU om särskilt pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning, har examinatorn rätt att ge ett anpassat prov eller låta studenten genomföra provet på ett alternativt sätt.
  • Om denna kursplan ändras, eller om kursen läggs ner, ska SLU besluta om övergångsregler för examination av studenter som antagits enligt denna kursplan och ännu inte blivit godkända.
  • För examination av självständigt arbete (examensarbete) gäller dessutom att examinatorn kan tillåta studenten att göra kompletteringar efter inlämningsdatum. Mer information finns i utbildningens regelsamling.

Övriga upplysningar

  • Rätten att delta i undervisning och/eller handledning gäller endast det kurstillfälle som studenten blivit antagen till och registrerad på.
  • Om det finns särskilda skäl, har studenten rätt att delta i moment som kräver obligatorisk närvaro vid ett senare kurstillfälle. Mer information finns i utbildningens regelsamling.

Ansvarig institution/motsvarande

Institutionen för biosystem och teknologi

Kompletterande uppgifter

Fastställd av: Programnämnden för utbildning inom naturresurser och jordbruk (PN - NJ)
Biologiområde: Botanik (växtbiologi)
Ersätter: BI1166
Det finns inga betygskriterier inlagda för denna kurs.
1) Marklära
Författare: Eriksson J. m. fl.
ISBN: ISBN 978-91-44-06920
2) Vår mat – Odling av åker- och trädgårdsgrödor
Författare: Fogelfors H. (red)
ISBN: 978-91-44-09280-5
4) Rekommendationer för gödsling och kalkning 2020
Författare: Börling K. m. fl
5) Växtskyddets grunder
Författare: Nilsson, U. (red)
Kommentar: E-bok tillgänglig via Canvas.

Kursfakta

Kursen ges som en fristående kurs: Nej Kursen ges som en programkurs: Lantmästare - kandidatprogram Lantmästarprogrammet Kursavgift: Studieavgift, endast för medborgare utanför EU, EES, och Schweiz: 19027 SEK Nivå: Grundnivå
Ämne: Biologi Lantbruksvetenskap
Kurskod: BI1272 Anmälningskod: SLU-30265 Distanskurs: Nej Undervisningsspråk: Svenska Ansvarig avdelning: Institutionen för biosystem och teknologi Studietakt: 50%