Ny sökning
BI1273

Växtproduktion

Obligatorisk kurs inom lantmästarprogrammet.

Kursvärderingen är ännu inte aktiverad

Kursvärderingen är öppen mellan 2022-05-29 och 2022-06-19

Andra kursvärderingar för BI1273

Läsåret 2020/2021

Växtproduktion (BI1273-40130) 2021-03-24 - 2021-06-06

Läsåret 2019/2020

Växtproduktion (BI1273-40038) 2020-03-25 - 2020-06-07

Läsåret 2019/2020

Växtproduktion (BI1273-40136) 2020-03-25 - 2020-06-07

Läsåret 2018/2019

Växtproduktion (BI1273-40141) 2019-03-26 - 2019-06-09

Läsåret 2017/2018

Växtproduktion (BI1273-40011) 2018-03-21 - 2018-06-03

BI1273 Växtproduktion, 15,0 Hp

Crop Production

Kursplan fastställd

2019-01-25

Ämnen

Biologi Lantbruksvetenskap

Utbildningens nivå

Grundnivå

Moduler

Benämning Hp Kod
Skog 2,50 1002
Jordbrukets växter och skadegörare 4,50 1003
Jordbrukets odlingssystem 8,00 1004

Fördjupning

Grundnivå, har endast gymnasiala förkunskapskrav (G1N)

Betygsskala

5 / 4 / 3 / U Kraven för kursens olika betygsgrader framgår av betygskriterier, som redovisas i bilaga till kursplanen. Aktuell information om betygskriterier ska finnas tillgänglig senast vid kursstart.

Språk

Svenska

Förkunskapskrav

Behörighet till Lantmästare - kandidatprogram

Mål

Kursen ger träning i helhetssyn och förmåga att väga samman kunskap i olika ämnen angående växtproduktion inom lantbrukets verksamhetsområde.

Efter genomgången kurs ska den studerande kunna:
- beskriva hur mark- och växtegenskaper, skötselåtgärder och omvärldsfaktorer samspelar och påverkar förutsättningarna för växtproduktion
- uppvisa kännedom om viktiga ogräs och skadegörare och deras påverkan på växtproduktion
- identifiera och föreslå lösningar samt förebyggande åtgärder på problem inom växtodlingsområdet
- förklara, självständigt bedöma, analysera och värdera växtodlingsinsatsers genomförande och utfall med hänsyn till biologiska, tekniska och ekonomiska aspekter
- övergripande redogöra för den svenska skogsbruksmodellen avseende skogsproduktion, naturvård och sociala värden
- resonera kring nationella och globala marknadsförutsättningar samt etiska frågeställningar kopplade till växtproduktion
- redogöra för hur faktorer som grödval, odlingsåtgärder och omvärldsfaktorer påverkar hållbar utveckling inom växtproduktion

Innehåll

Kursen utnyttjar olika undervisningsformer för att främja såväl lärarledd kunskapsförmedling som studentaktivitet och diskussion, genom föreläsningar, litteraturstudier, övningar, laborationer, fältstudier, seminarier och uppsats. Samverkan med det omgivande samhället belyses genom externa föreläsningar och studiebesök. Dessutom knyts undervisningen till såväl nationell som internationell forskning genom föreläsningar och litteraturstudier.

Kursen ger kunskaper om växtodlingsplanering och växtföljd, växtskydd, produktionsbiologi och produktkvalitet hos jordbruksgrödor, trädgårdsgrödor odlade på friland samt förutsättningar för hållbart svensk skogsbruk. Kursen ger grunderna i hur svenskt skogsbruk bedrivs med skötsel, planering och virkesanvändning samt övningar i skogsuppskattning Kursen innehåller även fördjupande övningar i grupp om grödors produktionsbiologi, växtodlingsplanering och växtföljd, samt en individuell uppsats som beskriver produktionen av en vald gröda i ett odlingssystemperspektiv. Studenterna får också göra laborationer och studiebesök.

Kursen består av tre moment: Jordbrukets odlingssystem, Jordbrukets växter och skadegörare samt Skog.

Examinationsformer och fordringar för godkänd kurs

Godkända skriftliga tentamina och inlämningsuppgifter samt aktiv medverkan i schemalagda obligatoriska moment såsom gruppredovisningar och seminarier.
  • Om studenten inte blivit godkänd på ett prov har examinatorn rätt att ge en kompletteringsuppgift – om det finns skäl för det och om det är möjligt.
  • Om studenten har ett beslut från SLU om särskilt pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning, har examinatorn rätt att ge ett anpassat prov eller låta studenten genomföra provet på ett alternativt sätt.
  • Om denna kursplan ändras, eller om kursen läggs ner, ska SLU besluta om övergångsregler för examination av studenter som antagits enligt denna kursplan och ännu inte blivit godkända.
  • För examination av självständigt arbete (examensarbete) gäller dessutom att examinatorn kan tillåta studenten att göra kompletteringar efter inlämningsdatum. Mer information finns i utbildningens regelsamling.

Övriga upplysningar

  • Rätten att delta i undervisning och/eller handledning gäller endast det kurstillfälle som studenten blivit antagen till och registrerad på.
  • Om det finns särskilda skäl, har studenten rätt att delta i moment som kräver obligatorisk närvaro vid ett senare kurstillfälle. Mer information finns i utbildningens regelsamling.

Ansvarig institution/motsvarande

Institutionen för biosystem och teknologi

Kompletterande uppgifter

Fastställd av: Programstudierektor för lantmästare - kandidatprogram
Biologiområde: Botanik (växtbiologi)
Ersätter: BI1166
Det finns inga betygskriterier inlagda för denna kurs.

Kursfakta

Kursen ges som en fristående kurs: Nej Kursen ges som en programkurs: Lantmästare - kandidatprogram Lantmästarprogrammet Kursavgift: Studieavgift, endast för medborgare utanför EU, EES, och Schweiz: 38054 SEK Nivå: Grundnivå
Ämne: Biologi Lantbruksvetenskap
Kurskod: BI1273 Anmälningskod: SLU-40081 Plats: Alnarp Distanskurs: Nej Undervisningsspråk: Svenska Ansvarig avdelning: Institutionen för biosystem och teknologi Studietakt: 100%