Ny sökning
BI1274

Ekologi för miljö och vatten

Välkommen till kursen Ekologi för miljö och vatten!

Kursen startar den 18 januari kl 10.15. På grund av corona-pandemin ges kursen som distanskurs enligt föreskrifter från SLU och UU. Inga fysiska möten är planerade. Vi använder ZOOM för föreläsningar och handledda övningar. Föreläsningsmaterial, övningsuppgifter mm och löpande information läggs ut på CANVAS, där du också hittar länkar till ZOOM-möten.Tentamen är planerad att ske som hemtentamen. Kursens CANVAS-sida öppnas den 6 januari, men hör av dig till kursledaren (bengt.olsson@slu.se) för eventuella frågor i samband med kursstarten. Du kan med fördel registrera dig på kursen före kursstarten, och du kommer att få en inbjudan till kursens CANVAS-sida.

Kursvärderingen är avslutad

BI1274-30237 - Sammanställning av kursvärdering

Efter att kursvärderingen stängt har kursansvarig och studentrepresentanten upp till en månad på sig att skriva kommentarer. De publiceras automatiskt i sammanställningen.

Andra kursvärderingar för BI1274

Läsåret 2019/2020

Ekologi för miljö och vatten (BI1274-30106) 2020-01-20 - 2020-03-22

Läsåret 2018/2019

Ekologi för miljö och vatten (BI1274-30091) 2019-01-21 - 2019-03-24

Läsåret 2017/2018

Ekologi för miljö och vatten (BI1274-30019) 2018-01-15 - 2018-03-16

BI1274 Ekologi för miljö och vatten, 5,0 Hp

Ecology for Environment and Water

Kursplan fastställd

2016-12-02

Ämnen

Biologi

Utbildningens nivå

Grundnivå

Fördjupning

Grundnivå, har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav (G1F)

Betygsskala

5 / 4 / 3 / U Kraven för kursens olika betygsgrader framgår av betygskriterier, som redovisas i bilaga till kursplanen. Aktuell information om betygskriterier ska finnas tillgänglig senast vid kursstart.

Språk

Svenska

Förkunskapskrav

Biologi, 5 hp eller motsvarande.

Mål

Kursen ska ge kunskaper om terrestra ekosystems struktur och funktion.

Efter genomgången kurs ska studenten kunna:
- redogöra för energi och vattenbalans i ekosystem.
- redogöra för hur primärproduktion regleras i ekosystem.
- redogöra för nedbrytning och omsättning av organiskt material i marken.
- redogöra för de biogeokemiska kretsloppen av kol, kväve, svavel och fosfor.
- redogöra för populationers dynamik och interaktioner mellan arter.
- göra enklare beräkningar för ekologiska system.

Innehåll

Vid föreläsningar behandlas: Terrestra ekosystem. Grundläggande begrepp inom populations-, samhälls- och ekosystemekologi. Primärproduktion i ekosystem. Nedbrytning och omsättning av organiskt material. Biogeokemiska kretslopp av kol, kväve, svavel och fosfor. Biologisk mångfald, ekosystemprocesser och ekosystemtjänster.
Vid obligatoriska övningar tränas tolkningen och tillämpningen av de grundläggande begreppen med hjälp av matematiska modeller.

Examinationsformer och fordringar för godkänd kurs

Godkänd skriftlig tentamen och deltagande i obligatorisk övningar/laborationer.
  • Om studenten inte blivit godkänd på ett prov har examinatorn rätt att ge en kompletteringsuppgift – om det finns skäl för det och om det är möjligt.
  • Om studenten har ett beslut från SLU om särskilt pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning, har examinatorn rätt att ge ett anpassat prov eller låta studenten genomföra provet på ett alternativt sätt.
  • Om denna kursplan ändras, eller om kursen läggs ner, ska SLU besluta om övergångsregler för examination av studenter som antagits enligt denna kursplan och ännu inte blivit godkända.
  • För examination av självständigt arbete (examensarbete) gäller dessutom att examinatorn kan tillåta studenten att göra kompletteringar efter inlämningsdatum. Mer information finns i utbildningens regelsamling.

Övriga upplysningar

  • Rätten att delta i undervisning och/eller handledning gäller endast det kurstillfälle som studenten blivit antagen till och registrerad på.
  • Om det finns särskilda skäl, har studenten rätt att delta i moment som kräver obligatorisk närvaro vid ett senare kurstillfälle. Mer information finns i utbildningens regelsamling.

Ansvarig institution/motsvarande

Institutionen för ekologi

Kompletterande uppgifter

Fastställd av: Programnämnden för utbildning inom naturresurser och jordbruk (PN - NJ)
Biologiområde: Ekologi
Ersätter: Bi1253
Det finns inga betygskriterier inlagda för denna kurs.
1) Ecology, 5e upplagan
Författare: W.D. Bowman, S.D. Hacker
ISBN: ISBN 9781605359281
Kommentar: Observera att samma bok kan finnas med annat ISBN-nummer, och till ett högre pris. Äldre upplagor av boken (3-4) kan fungera, med vissa reservationer. Kopierat material från annan litteratur tillkommer.

Kursfakta

Kursen ges som en fristående kurs: Nej Kursen ges som en programkurs: Civilingenjörsprogrammet i miljö- och vattenteknik Kursavgift: Studieavgift, endast för medborgare utanför EU, EES, och Schweiz: 12684 SEK Nivå: Grundnivå
Ämne: Biologi
Kurskod: BI1274 Anmälningskod: SLU-30237 Plats: Uppsala Distanskurs: Nej Undervisningsspråk: Svenska Ansvarig avdelning: Institutionen för ekologi Studietakt: 33%