Ny sökning
BI1275

Ekologi och miljövetenskap

Kursen avser att med utgångspunkt från ekologisk och biologisk kunskap ge förståelse för hur mänskligt nyttjande av naturresurser påverkar naturliga system i ett lokalt såväl som globalt perspektiv. Under kursen studeras ekologi på organism-, populations- och ekosystemnivå och hur mänskligt utnyttjande av naturresurser påverkar ekologiska system. Kursen behandlar också aktuella miljöproblem på lokal och global nivå.

Välkomna till kursen BI1275 Ekologi och miljövetenskap som börjar måndagen den 18 januari klockan 9:15!

Hela kursen kommer att ges 'on-line' med föreläsningar och disussioner i Zoom och förinspelade föreläsningar, information och annat material som kommer att finnas tillgängligt i Canvas.

Mer information om Zoom-länkar, Canvas mm kommer efter helgerna. Hör gärna av er till mig via mail om ni har frågor om kursen.

Önskar er alla möjlighet till lite ledighet under jul- och nyårshelgerna och allt gott för det nya året!

Vänliga hälsningar,

Helena Bylund (helena.bylund@slu.se)

Kursvärderingen är avslutad

BI1275-30238 - Sammanställning av kursvärdering

Efter att kursvärderingen stängt har kursansvarig och studentrepresentanten upp till en månad på sig att skriva kommentarer. De publiceras automatiskt i sammanställningen.

Andra kursvärderingar för BI1275

Läsåret 2019/2020

Ekologi och miljövetenskap (BI1275-30184) 2020-01-20 - 2020-02-19

Läsåret 2018/2019

Ekologi och miljövetenskap (BI1275-30092) 2019-01-21 - 2019-02-20

Läsåret 2017/2018

Ekologi och miljövetenskap (BI1275-30020) 2018-01-15 - 2018-02-14

BI1275 Ekologi och miljövetenskap, 7,5 Hp

Ecology and environmental science

Kursplan fastställd

2018-11-23

Ämnen

Biologi Miljövetenskap

Utbildningens nivå

Grundnivå

Fördjupning

Grundnivå, har endast gymnasiala förkunskapskrav (G1N)

Betygsskala

5 / 4 / 3 / U Kraven för kursens olika betygsgrader framgår av betygskriterier, som redovisas i bilaga till kursplanen. Aktuell information om betygskriterier ska finnas tillgänglig senast vid kursstart.

Språk

Svenska

Förkunskapskrav

Kunskaper motsvarande grundläggande behörighet samt Naturkunskap 2 (alternativt Bi 1, Fy 1a, Ke 1 alternativt Bi 1, Fy 1b1 + 1b2, Ke 1)och Matematik 3

Mål

Efter avslutad kurs ska studenten kunna:
- redogöra för grundläggande begrepp och frågeställningar rörande individens förhållande till omgivningen, populationers storlek och förändring i tid och rum,
- redogöra för grundläggande begrepp och frågeställningar om växt- och djursamhällens struktur och förändring över tiden, energi- och ämnestransport i ekosystem,
- redogöra för ekologiska konsekvenser av människans nyttjande av biologiska naturresurser

Innehåll

Undervisning i form av föreläsningar och övningar berör organismernas anpassningar till sin miljö, populationsekologi, samspelet mellan arter (t.ex. konkurrens och predation), organismsamhällen (bl.a. näringsväven och artdiversitet), ekosystem (t.ex. flöden av energi, kol och näringsämnen, produktion) och ekosystemtjänster.

Vid föreläsningar och obligatoriska grupparbeten behandlas hur människans nyttjande av biologiska naturresurser påverkar olika ekosystem. Kursen behandlar bland annat ekologiska konsekvenser av skogs- och jordbruk, fiske och jakt, hållbart nyttjande av biologiska naturresurser samt det globala och nationella hotet mot den biologiska mångfalden.

Examinationsformer och fordringar för godkänd kurs

Godkänd skriftlig tentamen och godkänd redovisning av grupparbeten.
  • Om studenten inte blivit godkänd på ett prov har examinatorn rätt att ge en kompletteringsuppgift – om det finns skäl för det och om det är möjligt.
  • Om studenten har ett beslut från SLU om särskilt pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning, har examinatorn rätt att ge ett anpassat prov eller låta studenten genomföra provet på ett alternativt sätt.
  • Om denna kursplan ändras, eller om kursen läggs ner, ska SLU besluta om övergångsregler för examination av studenter som antagits enligt denna kursplan och ännu inte blivit godkända.
  • För examination av självständigt arbete (examensarbete) gäller dessutom att examinatorn kan tillåta studenten att göra kompletteringar efter inlämningsdatum. Mer information finns i utbildningens regelsamling.

Övriga upplysningar

  • Rätten att delta i undervisning och/eller handledning gäller endast det kurstillfälle som studenten blivit antagen till och registrerad på.
  • Om det finns särskilda skäl, har studenten rätt att delta i moment som kräver obligatorisk närvaro vid ett senare kurstillfälle. Mer information finns i utbildningens regelsamling.

Ansvarig institution/motsvarande

Institutionen för ekologi

Kompletterande uppgifter

Fastställd av: Programstudierektor för agronomprogrammet - ekonomi
Biologiområde: Ekologi

Lärandemål och betygskriterier för BI1275 Ekologi och miljövetenskap 7.5 hp

LM 1

(Skriftlig tentamen)

LM 2

(Skriftlig tentamen)

3 (godkänt)

Redogöra för grundläggande begrepp och frågeställningar rörande:

  • Individens förhållande till omgivningen.
  • Populationers storlek och förändring i tid och rum.
  • Växt och djursamhällens förändring över tiden.
  • Energi- och ämnestransport.

Redogöra för ekologiska konsekvenser på naturliga system av människans nyttjande av naturresurser.

4 (väl godkänt)

Beskriva hur individer, populationer och ekologiska samhällen påverkas av olika förändringar i omgivningen.

Förklara samband mellan naturresursutnyttjande och ekologiska konsekvenser.

5 (mycket väl godkänt)

Relatera populationers storlek och förändring i tid, samt växt- och djursamhällens struktur och förändring över tiden, till energi- och ämnestransport inom och mellan ekosystem.

Jämföra ekologiska konsekvenser (skillnader och likheter) av olika former av naturresursutnyttjande mellan olika ekosystem.

Examinationsform och fordring för godkänd kurs

Godkänd skriftlig tentamen och godkänd redovisning av projektarbete (grupparbete)

1) Ecology Fifth edition
Författare: Bowman,W.D., and Hacker, S.D.
ISBN: 9781605359281
Kommentar: Det har kommit en ny femte upplaga av boken men det går bra att använda tidigare upplagor. Vi kommer att lägga ut läshänvisningar för de senaste upplagorna av boken i SLU-kurs och på Canvas.

Kursfakta

Kursen ges som en fristående kurs: Ja Kursen ges som en programkurs: Agronomprogrammet - ekonomi Ekonomi - kandidatprogram Ekonomi - hållbar utveckling Kursavgift: Studieavgift, endast för medborgare utanför EU, EES, och Schweiz: 19027 SEK Nivå: Grundnivå
Ämne: Biologi Miljövetenskap
Kurskod: BI1275 Anmälningskod: SLU-30238 Plats: Uppsala Distanskurs: Nej Undervisningsspråk: Svenska Ansvarig avdelning: Institutionen för ekologi Studietakt: 100%