Ny sökning
BI1277

Vertebratzoologi

Kursen behandlar ryggradsdjurens systematik, evolutionära historia, ekologi och huvudsakliga karaktärer med anknytning till deras förekomst och levnadssätt. Kursen ger även grundläggande artkunskap om svenska ryggradsdjur.

Information från kursledaren

Hej och varmt välkomna till Vertebratzoologikursen!

Efter den här kursen hoppas jag att världen kommer att vara litet roligare för er än den var innan. Innan kursen är slut kommer ni att få höra när de första blåmesarna och talgoxarna försiktigt och trevande börjar med vårsången och ni kommer att veta vad ni hör. Möjligen kommer ni också bli litet odrägligare för er omgivning också, t.ex. när ni om en funnen fjäder tvärsäkert konstaterar - skata, handpenna, vänster vinge.

Även om kursen inte brukar betraktas som direkt svår så är den intensiv. Att läsa den parallellt med en annan kurs kan vara chansartat....

Eftersom snö och kyla inte går så bra ihop med mig och min rullstol så har jag fått dispens till att köra kursen i institutionens lokaler i Ekologicentrum. Det som är bra med det är att vi får nära till våra uppstoppade fåglar och alla roligheter i min samling av ben, bajs, fjädrar, spåravgjutningar etc. Nackdelen är att det kan bli begränsningar i var ni kan hålla till vid fika och lunch.

Jag går igenom detaljerna när ni kommer hit.

Som standard så börjar vi kl. 09.00 på dagarna. När vi slutar kommer att variera och oftast bero på er. Det finns inga obligatoriska moment på kursen men det finns å andra sidan ingen kursbok i vanlig mening som kan ersätta närvaro eller uppmärksamhet (se litteraturtips).

Vi börjar i Tammsalen, fredag den 2/12. Tammsalen ligger i markplan nära huvudingången. Om du kommer in ifrån söder dvs från campushållet så står där en uppstoppad björn och litet annat. Passera björnen och vargen ta till vänster, gå förbi lunchrummet (30m typ), håll sikte på en glaslåda med en uppstoppad berguv med en hare i klorna så är du framme vid rätt dörr.

Det här kan bli hur kul som helst!

Göran

Kursvärdering

Kursvärderingen är ännu inte aktiverad

Kursvärderingen är öppen mellan 2023-01-08 och 2023-01-29

Andra kursvärderingar för BI1277

Läsåret 2021/2022

Vertebratzoologi (BI1277-20100)

2021-12-03 - 2022-01-16

Läsåret 2020/2021

Vertebratzoologi (BI1277-20149)

2020-12-03 - 2021-01-17

Läsåret 2019/2020

Vertebratzoologi (BI1277-20098)

2019-12-04 - 2020-01-19

Läsåret 2018/2019

Vertebratzoologi (BI1277-20067)

2018-12-07 - 2019-01-20

Läsåret 2017/2018

Vertebratzoologi (BI1277-20011)

2017-12-01 - 2018-01-14

Kursplan

BI1277 Vertebratzoologi, 7,5 Hp

Vertebrate Zoology

Ämnen

Biologi

Utbildningens nivå

Grundnivå

Moduler

Benämning Hp Kod
Enda modul 7,5 0201

Fördjupning

Grundnivå, har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav(G1F)

Betygsskala

5 / 4 / 3 / U Kraven för kursens olika betygsgrader framgår av betygskriterier, som redovisas i bilaga till kursplanen. Aktuell information om betygskriterier ska finnas tillgänglig senast vid kursstart.

Språk

Svenska

Förkunskapskrav

Kunskaper motsvarande 20 hp biologi.

Mål

Kursen behandlar ryggradsdjurens systematik, evolutionära historia, ekologi och huvudsakliga karaktärer med anknytning till deras förekomst och levnadssätt. Kursen ger även grundläggande artkunskap om svenska ryggradsdjur.Efter genomgången kurs skall studenten kunna:

- översiktligt beskriva ryggradsdjurens systematik, ekologi, biogeografi, morfologi, fysiologi och reproduktionsbiologi och översiktligt diskutera samband däremellan.

- identifiera och beskriva vanliga däggdjur, fåglar, reptiler, amfibier och fiskar i svenska ekosystem med exempel på deras utbredning, beteende, anpassning till miljön och reproduktionsstrategier.

Innehåll

Vid föreläsningar beskrivs översiktlig ryggradsdjurens evolutionära historia, den för stunden rådande synen på deras evolutionära släktskap samt deras huvudsakliga karaktäristika med anknytning till djurens förekomst och levnadssätt.Vidare behandlas faktorer som styr och styrt djurs utbredning, samt fältbestämningsmetodik, inkluderande tolkning av spår. Vid övningar tränas identifikation av såväl arter som skelettdelar, fjädrar, ägg, spår, etc.

Examinationsformer och fordringar för godkänd kurs

Godkända skriftliga tentamina.
  • Om studenten inte blivit godkänd på ett prov har examinatorn rätt att ge en kompletteringsuppgift – om det finns skäl för det och om det är möjligt.
  • Om studenten har ett beslut från SLU om särskilt pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning, har examinatorn rätt att ge ett anpassat prov eller låta studenten genomföra provet på ett alternativt sätt.
  • Om denna kursplan ändras, eller om kursen läggs ner, ska SLU besluta om övergångsregler för examination av studenter som antagits enligt denna kursplan och ännu inte blivit godkända.
  • För examination av självständigt arbete (examensarbete) gäller dessutom att examinatorn kan tillåta studenten att göra kompletteringar efter inlämningsdatum. Mer information finns i utbildningens regelsamling.

Övriga upplysningar

  • Rätten att delta i undervisning och/eller handledning gäller endast det kurstillfälle som studenten blivit antagen till och registrerad på.
  • Om det finns särskilda skäl, har studenten rätt att delta i moment som kräver obligatorisk närvaro vid ett senare kurstillfälle. Mer information finns i utbildningens regelsamling.

Ansvarig institution/motsvarande

Institutionen för Ekologi

Kompletterande uppgifter

Fastställd av: Programnämnden för utbildning inom naturresurser och jordbruk (PN - NJ)
Biologiområde: Zoologi (djurbiologi)
Ersätter: BI0852

Betygskriterier

Betygskriterier, generell vertebratzoologi,

Vertebratzoologi

(U) Underkänd

Har endast begränsad kunskap om vertebraternas evolutionshistoria, inbegripande släktskap och viktigare särdrag.

(3) Godkänd

Kan översiktligt beskriva huvuddragen i vertebraternas evolutionshistoria, inbegripande släktskap och viktigare särdrag.

(4) Väl godkänd

Kan beskriva huvuddragen i vertebraternas evolutionshistoria, inbegripande släktskap och viktigare särdrag.

(5) Mycket väl godkänd

Kan utförligt beskriva huvuddragen i vertebraternas evolutionshistoria, inbegripande släktskap och viktigare särdrag och kan utifrån detta föra ett resonemang kring t.ex. diskrepanser mellan taxonomi och fylogeni.

Betygskriterier Faunistikdelen,

Vertebratzoologi,

(U)Underkänd

Studenten kan till art och grupp* identifiera och beskriva endast några av våra vanligaste samt lättbestämda vertebrater. Har bristfällig kännedom om deras levnadssätt och utbredning.

(3) Godkänd

Studenten kan till art och grupp*, med få undantag, identifiera och beskriva våra vanligaste och mer lättbestämda vertebrater och har i flertalet fall översiktlig kännedom om deras levnadssätt och utbredning.

(4) Väl godkänd

Studenten kan till art och grupp* identifiera och beskriva flertalet av kurslistans vertebrater, inkluderande en del av de mer svårbestämda, och har i de flesta fall god kännedom om deras levnadssätt och utbredning.

(5) Mycket väl godkänd

Studenten kan med få undantag identifiera och beskriva kurslistans vertebrater till art och grupp* samt har god kännedom om deras levnadssätt och utbredning.

*Till ”art och grupp” hör också de spår, fjädrar etc. som ingår i kursmaterialet.

Kursfakta

Kursen ges som en fristående kurs: Ja Kursavgift: Studieavgift, endast för medborgare utanför EU, EES, och Schweiz: 19027 SEK Nivå: Grundnivå
Ämne: Biologi
Kurskod: BI1277 Anmälningskod: SLU-20057 Plats: Uppsala Distanskurs: Nej Undervisningsspråk: Svenska Ansvarig avdelning: Institutionen för Ekologi Studietakt: 100%