Ny sökning
BI1277

Vertebratzoologi

Kursen behandlar ryggradsdjurens systematik, evolutionära historia, ekologi och huvudsakliga karaktärer med anknytning till deras förekomst och levnadssätt. Kursen ger även grundläggande artkunskap om svenska ryggradsdjur.

Information från kursledaren

Hej och välkomna! Det här kommer att bli intensivt men hoppeligen också roligt. Nu kommer vi ju troligen att slippa zoomundervisning så att ni kan få se och ta på riktiga fiskar, fjädrar och ben. Vi ses den 3/12!


Litteratur
Det finns ingen litteratur i vanlig mening. Det betyder att närvaro vid föreläsningarna blir extra viktig. Den litteratur vi kommer att använda är bestämningslitteratur för fisk, grod- och kräldjur, fåglar, däggdjur samt en spårbok. Vi har en hel del att låna ut men det räcker inte alltid så att alla kan få varsitt exemplar till låns. Om du redan har någon bestämningslitteratur så ta med den till kursen. Världen blir större och livet litet roligare om man har bestämningslitteratur i hyllan.

Ni kan också blåsa dammet av kursboken fr Organismvärlden. Delar av den kan vara till hjälp.

Här är några tips till önskelistan till jul om inte förr. Glöm inte att kolla vad som finns att hitta antikvariskt (antikvariat.net, bokbörsen.se), bra böcker, billiga priser och återbruk.

Vad finns? Här är några exempel. En del finns inte i handeln längre men kan gå att hitta på antikvariat.

Fisk: Våra fiskar Nielsen & Svedberg, Fiskar-Pethon & Svedberg, Våra fiskar i färg- Pethon & Svedberg Grod- och kräldjur: Grod- och kräldjur i Norden-Cedhagen och Nilson,

Reptiler och amfibier i Europa-Arnold och Burton, Amphibians and reptiles of Britain and Europe-Speybroeck et al.

Fåglar: Fågelguiden-Mullarney, Svensson och Zetterström

Däggdjur: Nordens däggdjur-Birger Jensen, Däggdjur i Sverige- Bjärvall & Ullström

Spår: Spårboken-Preben Bang, Djurens spår Lars -Henrik Olsen, Tracks and signs of the animals of Britain and Europe-Lars-Henrik Olsen, A Collins guide to Animal tracks and signs-Preben Bang och Dahlström

Kursvärdering

Kursvärderingen är avslutad

BI1277-20100 - Sammanställning av kursvärdering

Efter att kursvärderingen stängt har kursansvarig och studentrepresentanten upp till en månad på sig att skriva kommentarer. De publiceras automatiskt i sammanställningen.

Andra kursvärderingar för BI1277

Läsåret 2020/2021

Vertebratzoologi (BI1277-20149)

2020-12-03 - 2021-01-17

Läsåret 2019/2020

Vertebratzoologi (BI1277-20098)

2019-12-04 - 2020-01-19

Läsåret 2018/2019

Vertebratzoologi (BI1277-20067)

2018-12-07 - 2019-01-20

Läsåret 2017/2018

Vertebratzoologi (BI1277-20011)

2017-12-01 - 2018-01-14

Kursplan

BI1277 Vertebratzoologi, 7,5 Hp

Vertebrate Zoology

Ämnen

Biologi

Utbildningens nivå

Grundnivå

Moduler

Benämning Hp Kod
Enda modul 7,5 0201

Fördjupning

Grundnivå, har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav(G1F)

Betygsskala

5 / 4 / 3 / U Kraven för kursens olika betygsgrader framgår av betygskriterier, som redovisas i bilaga till kursplanen. Aktuell information om betygskriterier ska finnas tillgänglig senast vid kursstart.

Språk

Svenska

Förkunskapskrav

Kunskaper motsvarande 20 hp biologi.

Mål

Kursen behandlar ryggradsdjurens systematik, evolutionära historia, ekologi och huvudsakliga karaktärer med anknytning till deras förekomst och levnadssätt. Kursen ger även grundläggande artkunskap om svenska ryggradsdjur.Efter genomgången kurs skall studenten kunna:

- översiktligt beskriva ryggradsdjurens systematik, ekologi, biogeografi, morfologi, fysiologi och reproduktionsbiologi och översiktligt diskutera samband däremellan.

- identifiera och beskriva vanliga däggdjur, fåglar, reptiler, amfibier och fiskar i svenska ekosystem med exempel på deras utbredning, beteende, anpassning till miljön och reproduktionsstrategier.

Innehåll

Vid föreläsningar beskrivs översiktlig ryggradsdjurens evolutionära historia, den för stunden rådande synen på deras evolutionära släktskap samt deras huvudsakliga karaktäristika med anknytning till djurens förekomst och levnadssätt.Vidare behandlas faktorer som styr och styrt djurs utbredning, samt fältbestämningsmetodik, inkluderande tolkning av spår. Vid övningar tränas identifikation av såväl arter som skelettdelar, fjädrar, ägg, spår, etc.

Examinationsformer och fordringar för godkänd kurs

Godkända skriftliga tentamina.
  • Om studenten inte blivit godkänd på ett prov har examinatorn rätt att ge en kompletteringsuppgift – om det finns skäl för det och om det är möjligt.
  • Om studenten har ett beslut från SLU om särskilt pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning, har examinatorn rätt att ge ett anpassat prov eller låta studenten genomföra provet på ett alternativt sätt.
  • Om denna kursplan ändras, eller om kursen läggs ner, ska SLU besluta om övergångsregler för examination av studenter som antagits enligt denna kursplan och ännu inte blivit godkända.
  • För examination av självständigt arbete (examensarbete) gäller dessutom att examinatorn kan tillåta studenten att göra kompletteringar efter inlämningsdatum. Mer information finns i utbildningens regelsamling.

Övriga upplysningar

  • Rätten att delta i undervisning och/eller handledning gäller endast det kurstillfälle som studenten blivit antagen till och registrerad på.
  • Om det finns särskilda skäl, har studenten rätt att delta i moment som kräver obligatorisk närvaro vid ett senare kurstillfälle. Mer information finns i utbildningens regelsamling.

Ansvarig institution/motsvarande

Institutionen för Ekologi

Kompletterande uppgifter

Fastställd av: Programnämnden för utbildning inom naturresurser och jordbruk (PN - NJ)
Biologiområde: Zoologi (djurbiologi)
Ersätter: BI0852

Betygskriterier

Betygskriterier, generell vertebratzoologi,

Vertebratzoologi

(U) Underkänd

Har endast begränsad kunskap om vertebraternas evolutionshistoria, inbegripande släktskap och viktigare särdrag.

(3) Godkänd

Kan översiktligt beskriva huvuddragen i vertebraternas evolutionshistoria, inbegripande släktskap och viktigare särdrag.

(4) Väl godkänd

Kan beskriva huvuddragen i vertebraternas evolutionshistoria, inbegripande släktskap och viktigare särdrag.

(5) Mycket väl godkänd

Kan utförligt beskriva huvuddragen i vertebraternas evolutionshistoria, inbegripande släktskap och viktigare särdrag och kan utifrån detta föra ett resonemang kring t.ex. diskrepanser mellan taxonomi och fylogeni.

Betygskriterier Faunistikdelen,

Vertebratzoologi,

(U)Underkänd

Studenten kan till art och grupp* identifiera och beskriva endast några av våra vanligaste samt lättbestämda vertebrater. Har bristfällig kännedom om deras levnadssätt och utbredning.

(3) Godkänd

Studenten kan till art och grupp*, med få undantag, identifiera och beskriva våra vanligaste och mer lättbestämda vertebrater och har i flertalet fall översiktlig kännedom om deras levnadssätt och utbredning.

(4) Väl godkänd

Studenten kan till art och grupp* identifiera och beskriva flertalet av kurslistans vertebrater, inkluderande en del av de mer svårbestämda, och har i de flesta fall god kännedom om deras levnadssätt och utbredning.

(5) Mycket väl godkänd

Studenten kan med få undantag identifiera och beskriva kurslistans vertebrater till art och grupp* samt har god kännedom om deras levnadssätt och utbredning.

*Till ”art och grupp” hör också de spår, fjädrar etc. som ingår i kursmaterialet.

Kursfakta

Kursen ges som en fristående kurs: Ja Kursavgift: Studieavgift, endast för medborgare utanför EU, EES, och Schweiz: 19027 SEK Nivå: Grundnivå
Ämne: Biologi
Kurskod: BI1277 Anmälningskod: SLU-20100 Plats: Uppsala Distanskurs: Nej Undervisningsspråk: Svenska Ansvarig avdelning: Institutionen för Ekologi Studietakt: 100%